New Page 3

Na podlagi določila drugega odstavka 9. člena Zakona o športu /ZSpo/ (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 15/2003-ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/2007, 107/2010 in 32/2012) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 23. redni seji dne 12.2.2014 sprejel

PRAVILNIK

O MERILIH ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE

1  Splošne določbe

1.  člen

(uporaba izrazov)

V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2.  člen

(vsebina pravilnika)

(1) S tem pravilnikom se določa način in postopek izbora izvajalcev letnih programov športa v občini, sofinanciranje in spremljanje izvajanja programov športa ter merila za izvajanje letnih programov športa, ki jih sprejme občinski svet Občine Gorje (v nadaljevanju: občina) in vsebujejo:

·      razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino;

·      razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost;

·      programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg;

·      višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.

3.  člen

(pomen izrazov)

V pravilniku uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja šport, nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji in občinskem letnem programu športa.

4.  člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja, ki s tem pravilnikom niso urejena se uporabljajo določila zakona, ki ureja šport in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti.

5.  člen

(način določanja višine sofinanciranja)

Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se izračuna na podlagi točkovnega sistema, razen če je v tem pravilniku določeno drugače.

2  Postopek izbora izvajalcev letnega programa športa v občini

6.  člen

(izbor izvajalcev letnega programa športa v občini)

(1) Izvajalec letnega programa športa v občini se izbere na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu občine, v skladu z določili tega pravilnika.

(2) Postopek javnega razpisa za izbor izvajalcev letnega programa športa v občini vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije morajo imeti visokošolsko izobrazbo in ustrezne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo vlog.

(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:

·      predmet javnega razpisa,

·      okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,

·      določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

·      rok, do katerega morajo biti predložene vloge,

·      datum odpiranja vlog,

·      rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,

·      kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani pridobijo informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.

(4) Občinska uprava mora z dnem objave javnega razpisa omogočiti vlagateljem vpogled v razpisno dokumentacijo v katalogu informacij javnega značaja občine. V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni podatki, ki bodo omogočali vlagateljem izdelati popolno vlogo.

(5) Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa. Predložena vloga mora biti v zapečateni ovojnici z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.

(6) Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

(7) O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:

·      naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,

·      predmet javnega razpisa,

·      imena navzočih predstavnikov komisije,

·      imena oziroma naziv vlagateljev,

·      vrstni red odpiranja vlog,

·      ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolnih vlog.

(8) Zapisnik iz prejšnjega odstavka tega člena podpišejo predsednik in člani komisije.

(9) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, ki jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev. Ta predlog podpišejo predsednik in člani komisije in ga predložijo direktorici oziroma direktorju občinske uprave.

(10) O izbiri izvajalca letnega programa športa v občini odloči občinska uprava z upravno odločbo. V postopku izbire izvajalca imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

7.  člen

(sklenitev pogodbe z izvajalci letnega programa)

(1) Občinska uprava mora hkrati z odločbo o izbiri pozvati vlagatelje k podpisu pogodbe. Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za sofinanciranje.

(2) Izbrani izvajalec in občina uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem letnega programa športa v občini s pogodbo v pisni obliki, ki vsebuje:

·      naziv in naslov izvajalca,

·      vsebino in obseg programa,

·      čas realizacije programa,

·      pričakovane dosežke,

·      višino dodeljenih sredstev,

·      terminski plan porabe sredstev,

·      način nadzora nad namensko porabo sredstev,

·      določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zamudnimi obrestmi,

·      določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.

8.  člen

(spremljanje namenske porabe sredstev in izvajanje letnega programa športa v občini)

(1) Pristojni organ občine spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa v občini:

·      z dokazili, ki jih mora predložiti izvajalec o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,

·      z možnostjo, da kadarkoli preveri namensko porabo sredstev,

·      s poročili izvajalca o poteku letnega programa športa v občini in porabi sredstev,

·      z zaključnim poročilom izvajalca.

(2) Način spremljanja izvajanja letnega programa športa v občini in spremljanje namenske porabe sredstev se natančneje določi v pogodbi iz 6. člena te pogodbe.

3  Razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino

9.  člen

(razvrstitev športnih panog v skupine)

Športne panoge se glede na vsebino razvrstijo v naslednje skupine:

1.      skupina:   v tej skupini so organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka;

2.      skupina: v tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez le za naslov ekipnega državnega prvaka;

3.      skupina: v tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe;

4.      skupina: v tej skupini so športne organizacije oziroma izvajalci miselnih iger.

4     Razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost

10. člen

(razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost)

Športne panoge se glede na razširjenost in uspešnost razvrstijo v štiri razrede glede na razširjenost in kakovost dosežkov športnikov, in sicer:

1.   razred:

·       izvajalec mora imeti organizirano vadbo v selekcijah v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah;

·       izvajalec mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih zvez z udeleženci vadb v sekcijah;

·       izvajalec mora nastopati v uradnih tekmovanjih članskih kategorij na državnem nivoju vsaj s štirimi izvajalci.

2.   razred:

·     izvajalec mora imeti organizirano vadbo v selekcijah v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah;

·     udeleženci vadbe v selekcijah morajo nastopati na uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na regijskem nivoju ali državnih polfinalnih tekmovanjih;

·     članska ekipa ni pogoj.

3.   razred:

·     izvajalec mora imeti organizirano vadbo v selekcijah v vsaj dveh stopnjah, za kateri ni obvezno, da so zaporedne;

·     udeleženci vadbe v selekcijah morajo nastopati na rednih uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na področnem nivoju;

·     članska ekipa ni pogoj.

4.   razred:

·     izvajalec nima organizirane vadbe v selekcijah ali samo eno stopnjo in se vključuje v redna tekmovanja samo občasno na rekreativnem področju.

5  Programi, ki so v javnem interesu in njihov obseg

11. člen

(vsebine, razvojne in strokovne naloge)

V skladu s tem pravilnikom se določajo merila za sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog:

1.   vsebine:

·      interesna športna vzgoja otrok in mladine,

·      športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

·      športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),

·      športna rekreacija,

·      kakovostni šport,

·      vrhunski šport,

·      šport invalidov.

2.   razvojne in strokovne naloge:

·      izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,

·      založniška dejavnost,

·      spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga,

·      informacijski sistem na področju športa,

·      delovanje društev, občinskih in drugih zvez, zavodov, gospodarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu.

6  Delovanje društev, športnih in drugih zvez, zavodov, gospodarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu

12. člen

(sofinanciranje delovanja)

(1) Sofinancira se delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov, gospodarskih družb, zasebnikov in drugih organizacij, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu in izvajajo dejavnosti, določene z letnim programom športa v občini na območju občine (v nadaljevanju: izvajalci).

(2) Sofinancira se delovanje izvajalcev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·      da je v društvo včlanjenih najmanj 10 članov iz občine, ki so vključeni v programe, določene z letnim programom športa v občini,

·      da je v občinsko ali drugo zvezo včlanjeno najmanj 1 društvo, ki izvajajo dejavnosti, določene z letnim programom športa v občini na območju občine in imajo najmanj 10 članov iz občine,

·      da zavod, gospodarska družba, zasebnik ali druga organizacija izvaja dejavnosti, določene z letnim programom športa v občini za najmanj 10 uporabnikov iz občine.

(3) Upošteva se izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena na dan prijave na javni razpis, ki ga objavi župan občine. Za vsakega člana oziroma uporabnika, vključenega v dejavnosti določene z letnim programom športa v občini se izvajalcu prizna naslednje število točk, glede na razvrstitev športne panoge v razrede:

1.   razred: 0,4 točke za vsakega člana oziroma uporabnika,

2.   razred: 0,3 točke za vsakega člana oziroma uporabnika,

3.   razred: 0,2 točke za vsakega člana oziroma uporabnika,

4.   razred: 0,1 točke za vsakega člana oziroma uporabnika.

(4) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za delovanje subjektov iz prvega odstavka tega člena, kot razmerje med:

·      obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za delovanje izvajalcev iz prvega odstavka tega člena, ki na območju občine izvajajo dejavnosti določene z letnim programom športa v občini, in

·      skupnim številom točk vseh članov oziroma uporabnikov na javni razpis prijavljenih izvajalcev iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

7     Vsebine

 

7.1  Interesna športna vzgoja otrok in mladine

13. člen

(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo dejavnosti določene z letnim programom športa občine, in sicer:

·      interesna dejavnost predšolskih otrok,

·      interesna dejavnost šoloobveznih otrok,

·      interesna športna vzgoja mladine,

·      sofinanciranje mednarodnih šolskih tekmovanj.

14. člen

(predmet sofinanciranja)

Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se sofinancirajo:

·      najem oz. uporaba objekta,

·      propagandno gradivo,

·      strokovni kader,

·      organizacija in izpeljavo občinskih šolskih prvenstev,

·      stroški udeležbe tekmovanj.

15. člen

(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

(1) Sofinancirajo se programi interesne športne vzgoje otrok in mladine po merilih iz naslednje razpredelnice:

 

 

Merilo

Število točk

1

Kriterij strokovnosti

skupaj 20

 

Program vodita vzgojitelj ali učitelj in športni pedagog

20

 

Program vodi športni pedagog

10

2

Obseg programa

skupaj 30

 

20 urni program (min. 6 maks. 10 otrok)

10

 

60 urni program (min. 8 maks. 20 otrok)

20

 

80 urni program (min. 8 maks. 20 otrok)

30

3

Obseg skupin

skupaj 30

 

Tri vadbene skupine ali več

30

 

Dve vadbeni skupini

20

 

Ena vadbena skupina

10

 

(2) Sofinancirajo se programi, ki pri točkovanju zberejo najmanj 20 točk.

(3) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine kot razmerje med:

·      obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine, in

·      skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

7.2  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

16. člen

(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se sofinancirajo dejavnosti določene z letnim programom športa občine, in sicer:

·      športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

·      športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

17. člen

(predmet sofinanciranja)

Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se sofinancirajo:

·      uporaba oziroma najem objekta,

·      strokovni kader,

·      materialni stroški programa,

·      meritve in spremljanje treniranosti,

·      nezgodno zavarovanje.

18. člen

(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

(1) Sofinancirajo se programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport po merilih iz naslednje razpredelnice:

 

Program – stopnja               

Število ur

Kategorizacija

 

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Cicibanke in cicibani

240

40

30

20

10

Mlajše deklice in mlajši dečki

400

40

30

20

10

Starejše deklice in starejši dečki

800

40

30

20

10

Kadetinje in kadeti

1100

40

30

20

10

Mladinke in mladinci

1100

40

30

20

10

 

(2) Sofinancirajo se programi, ki pri točkovanju zberejo najmanj 30 točk.

(3) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport kot razmerje med:

·          obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, in

·        skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

7.3  Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)

19. člen

(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) se sofinancirajo dejavnosti določene z letnim programom športa občine, in sicer:

·      športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),

·      športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju).

20. člen

(predmet sofinanciranja)

Na področju športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) se sofinancirajo:

·      uporaba oziroma najem objekta,

·      strokovni kader.

21. člen

(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

(1) Sofinancirajo se programi športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) po merilih iz naslednje razpredelnice:

 

 

Merilo

Število točk

1

Kriterij strokovnosti

skupaj 20

 

Program vodita vzgojitelj ali učitelj in športni pedagog

20

 

Program vodi športni pedagog

10

2

Obseg programa

skupaj 10

 

80 urni program (min. 2, maks. 10 otrok)

10

3

Obseg skupin

skupaj 30

 

Tri vadbene skupine ali več

30

 

Dve vadbeni skupini

20

 

Ena vadbena skupina

10

 

(2) Sofinancirajo se programi, ki pri točkovanju zberejo najmanj 10 točk.

(3) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju) kot razmerje med:

·      obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za programe športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju), in

·      skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju), ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

7.4    Športna rekreacija

22. člen

(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za programe športne rekreacije se sofinancirajo dejavnosti določene z letnim programom športa občine.

23. člen

(predmet sofinanciranja)

Na področju športne rekreacije se sofinancirajo:

·      uporaba oziroma najem objekta,

·      strokovni kader.

24. člen

(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

(1) Sofinancirajo se programi športne rekreacije po merilih iz naslednje razpredelnice:

 

 

Merilo

Število točk

1

Kriterij strokovnosti

skupaj 10

 

Program vodi športni pedagog

10

2

Obseg programa

skupaj 10

 

80 urni program (min. 10 članov)

10

3

Obseg skupin

skupaj 30

 

Tri vadbene skupine ali več

30

 

Dve vadbeni skupini

20

 

Ena vadbena skupina

10

 

(2) Sofinancirajo se programi, ki pri točkovanju zberejo najmanj 20 točk.

(3) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za programe športne rekreacije kot razmerje med:

·      obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za programe športne rekreacije, in

·      skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov športne rekreacije, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

7.5    Kakovostni šport

25. člen

(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za programe kakovostnega športa se sofinancirajo dejavnosti določene z letnim programom športa občine.

26. člen

(predmet sofinanciranja)

Na področju kakovostnega športa se sofinancirajo:

·      uporaba oziroma najem objekta.

27. člen

(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

(1) Sofinancirajo se programi kakovostnega športa po merilih iz naslednje razpredelnice:

 

Program – stopnja               

Število ur

Kategorizacija

 

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

Članice in člani

320

40

30

20

10

 

(2) Sofinancirajo se programi, ki pri točkovanju zberejo najmanj 10 točk.

(3) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za programe kakovostnega športa kot razmerje med:

·      obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za programe kakovostnega športa, in

·      skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov kakovostnega športa, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

7.6  Vrhunski šport

28. člen

(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za programe vrhunskega športa se sofinancirajo dejavnosti določene z letnim programom športa občine.

29. člen

(predmet sofinanciranja)

Na področju vrhunskega športa se sofinancirajo priprava in tekmovanje:

·      športnikov v individualnih športih, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega športnika,

·      ekip v kolektivnih športnih panogah, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.

30. člen

(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

(1) Sofinancirajo se programi vrhunskega športa po merilih iz naslednje razpredelnice:

 

Kategorizacija

Obseg programa

Individualni šport

Kolektivni šport*

Perspektivni razred

1200 ur

20

5

Mednarodni razred

1200 ur

30

15

Svetovni razred

1200 ur

50

30

* Točke za kategorizacijo so na posameznika tudi v kolektivnih športih.

 

(2) Sofinancirajo se programi, ki pri točkovanju zberejo najmanj 5 točk.

(3) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za programe vrhunskega športa kot razmerje med:

·      obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za programe vrhunskega športa, in

·      skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov vrhunskega športa, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

7.7  Šport invalidov

31. člen

(vsebina sofinanciranja)

S sredstvi za programe športa invalidov se sofinancirajo dejavnosti določene z letnim programom športa občine.

32. člen

(predmet sofinanciranja)

Na področju športa invalidov se sofinancira:

·      uporaba ali najem objekta,

·      strokovni kader.

33. člen

(vsebina, pogoji in merila za sofinanciranje)

(1) Sofinancirajo se programi športa invalidov po merilih iz naslednje razpredelnice:

 

 

Merilo

Število točk

1

Kriterij strokovnosti

skupaj 10

 

Program vodi športni pedagog

10

2

Obseg programa

skupaj 10

 

80 urni program (min. 2, maks. 10 članov)

10

3

Obseg skupin

skupaj 30

 

Tri vadbene skupine ali več

30

 

Dve vadbeni skupini

20

 

Ena vadbena skupina

10

 

(2) Sofinancirajo se programi, ki pri točkovanju zberejo najmanj 10 točk.

(3) Za tekoče leto določi župan vrednost točke za programe športa invalidov kot razmerje med:

·      obsegom sredstev, določenih v letnem programu športa v občini za programe športa invalidov, in

·      skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov športa invalidov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje.

8  Prehodna in končna določba

34. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 09/2008, 106/2009 in 110/2009 – popr. ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/12).

35. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati osmi (8) dan po objavi.

 

Številka: 9000-1/2014-4

Datum: 12.2.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan