New Page 2

Na podlagi 99. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače. Lokalni časopis Prepih, št. 2/2007) je Občinski svet Občine Apače na svoji 5. redni seji dne 09.11.2015 sprejel

 

OBVEZNA RAZLAGA ODLOKA

 O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU (OPN) OBČINE APAČE – PRILOGA 1 K ODLOKU (URADNO GLASILO SLOVENSKIH OBČIN ŠT. 20/2013)

 

I.

Obvezna razlaga se glasi:

»V območjih, kjer je v skladu s Prilogo 1 odloka dopustna gradnja eno in dvostanovanjskih stavb, je v obstoječih, legalno zgrajenih stavbah oz. stavbah z veljavnim gradbenim dovoljenjem, možna ureditev tudi več stanovanjskih enot ob upoštevanju zadostnega števila parkirnih mest na lastnem zemljišču, predpisov s področja požarne varnosti in ustreznosti infrastrukturnih priključkov. Kot strokovna podlaga za utemeljitev takšnega posega v prostor velja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z opisom skladnosti nameravanega posega«.

 

II.

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o OPN in začne veljati naslednji dan po objavi v  uradnem glasilu Občine Apače, Uradno glasilo slovenskih občin.

 

Številka: 3500-0001/2014

Datum: 9.11.2015

 

 

Občina Apače

 

Franc Pižmoht, župan