New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22-ZPGOPEK, 150/22-ZIPRS2324, 18/23-ZDU-1O) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/17) je Občinski svet Občine Markovci na 3. redni seji, dne 26. 4. 2023, prejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE MARKOVCI ZA LETO 2022

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2022.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Markovci za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

Proračun Občine Markovci je bil realiziran v naslednjih zneskih:

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 KONTO

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74)

6.717.806,16

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.505.937,28

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    

2.984.547,73

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.615.326,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

328.965,97

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

39.713,68

706

 

DRUGI DAVKI

542,08

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI (710+711+712+713+714)

2.521.389,55

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

2.352.830,06

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

6.411,04

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7.337,35

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

898,66

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

153.912,44

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

417.982,76

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. DOLG. SREDSTEV

417.982,76

73

 

PREJETE DONACIJE   

0,00

732

 

DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

0,00

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI   

793.886,12

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

342.046,95

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU

451.839,17

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

5.647.998,47

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.204.792,85

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

315.616,97

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

49.253,04

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

839.922,84

409

 

REZERVE

0,00

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.793.654,59

410

 

SUBVENCIJE

331.158,99

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

989.016,84

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

213.910,44

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

259.568,32

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

2.256.891,61

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.256.891,61

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

392.659,42

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

392.659,42

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

0,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

1.069.807,69

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

 

DANA POSOJILA

 

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00

C.    RAČUN    FINANCIRANJA

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

 

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

 

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

1.069.807,69

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

0

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-1.069.807,69

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2021

3.461.724,53

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Markovci za leto 2022 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Markovci.          

 

Številka: 410-0031/2023

Datum: 26. 4. 2023

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, prof., župan