New Page 2

Na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08), 64., 67. in 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17, 53/19) je Občinski svet Občine Žiri na 9. redni seji dne 14.5.2020, sprejel

 

PRAVILNIK

O UPORABI ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI

TER MERILIH ZA OBLIKOVANJE CEN V OBČINI ŽIRI

 

1. člen

(vsebina)

(1) S Pravilnikom o uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi ter merilih za oblikovanje cen v občini Žiri (v nadaljevanju: pravilnik) določa Občina Žiri (v nadaljevanju: občina):

·   pogoje in način oddajanja javnih športnih objektov in površin za šport v naravi (v nadaljevanju: športni objekti) v uporabo,

·   upravljavce in način upravljanja športnih objektov,

·   način uporabe športnih objektov,

·   pogoje za prednostno uporabo športnih objektov,

·   način sklepanja pogodb z uporabniki,

·   način oblikovanja cen za uporabo in obračunavanja uporabnine.

 

2. člen

(športni objekti)

(1) Športni objekti po tem pravilniku so objekti v lasti ali solasti občine.

 

3. člen

(upravljavci športnih objektov)

(1) Za športne objekte se določijo naslednji upravljavci:

·   VEČNAMENSKA DVORANA ŽIRI – upravlja Režijski obrat Občine Žiri

·   NOGOMETNI STADION – upravlja Nogometni klub Žiri (neposredna pogodba)

·   NORDIJSKI CENTER (v deležu lastništva 50% vrednosti zemljišč) – upravlja Smučarski skakalni klub Žiri (neposredna pogodba)

·   BALINIŠČE PRI DD PARTIZAN – upravlja Balinarsko športno društvo Žiri (neposredna pogodba)

·   KONJSKA MANEŽA PUSTOTNIK – upravlja Konjeniški klub Žiri(neposredna pogodba).

 

4. člen

(upravljanje športnih objektov)

(2) Upravljanje športnih objektov predstavlja

·   skrb za pravno in dejansko urejenost športnega objekta,

·   izvajanje tekočega vzdrževanja in obveščanje lastnika o stanju objekta in opreme v njem ter o potrebah po investicijskem vzdrževanju,

·   skrb za nemoteno obratovanje  in ustrezno uporabo športnega objekta,

·   komunikacija z neposrednimi uporabniki in vodenje evidenc uporabe športnega objekta.

(3) Postopke upravljanja izvaja upravljavec.

(4) Pravice in obveznosti lastnika ter upravljavca športnega objekta se določijo s pogodbo o upravljanju, če in ko občina odda športni objekt v upravljanje.

 

5. člen

(uporaba športnih objektov)

(1) Športni objekti se oddajo v uporabo v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, na način:

·   oddaje v občasno uporabo, kot zakup določenega termina

·   kot dolgoročni najem,

·   z neposredno pogodbo, kadar se edini / večinski neposredni uporabnik športnega objekta določi kot upravljavec športnega objekta.

(2) Uporaba športnih objektov zajema uporabo:

·   vadbene površine v objektu in/ali zunanje športne površine,

·   garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,

·   športnega orodja in opreme v sklopu objekta.

 

6. člen

(prednostna uporaba športnih objektov)

(1) Prednostno pravico pri občasni uporabi športnih objektov (po stanju iz 3. člena tega pravilnika to velja za uporabo večnamenske dvorane) imajo športni programi, ki:

·   se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa - kategorija A

·   (programi v zavodih vzgoje in izobraževanja, praviloma v dopoldanskem času med 7.00 in 15.00 uro)

·   jih izvajajo izvajalci v okviru letnega programa športa in so namenjeni predšolskim in osnovnošolskim otrokom – kategorija B (praviloma med 15.00 in 18.00 uro)

·   ostali športni programi, ki jih izvajajo izvajalci v okviru letnega programa športa – kategorija C

·   ostali programi, ki jih izvajajo izvajalci s sedežem v občini Žiri – kategorija D.

 

7. člen

(javni razpis za oddajo terminov občasne uporabe)

(1) Upravljavec večnamenske dvorane objavi vsako leto pred začetkom nove sezone / šolskega leta / koledarskega leta javni razpis za oddajo terminov občasne uporabe športnih objektov.

(2) Na podlagi prejetih vlog upravljavec izdela urnik uporabe športnega objekta za naslednjo sezono ob upoštevanju prednostne uporabe iz predhodnega člena.

(3) Preostali prosti termini se lahko oddajo v občasno uporabo na osnovi povpraševanja.

 

8. člen

(evidence)

(1) Upravljavec je dolžan voditi in redno posredovati občini dnevne evidence o uporabi športnega objekta, iz katerih mora biti razvidno:

·   naziv uporabnika in vadbene skupine,

·   ime odgovorne osebe (trenerja, vaditelja) skupine oz. programa,

·   čas uporabe (termin od – do),

·   število uporabnikov na vadbi,

·   podpis odgovorne osebe,

·   opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih, poškodbah, nepravilnostih, nastalih v času vadbe (in neposredno po vadbi).

 

9. člen

(pogodba o uporabi)

(1) Občina na podlagi določil tega pravilnika in drugih veljavnih predpisov z vsemi uporabniki sklene pogodbo o uporabi športnega objekta.

(2) V pogodbi o uporabi športnega objekta se opredelijo:

·   podatki o lastniku, upravljavcu in uporabniku,

·   pravna podlaga za podpis pogodbe,

·   opredelitev dela objekta, ki se oddaja v uporabo,

·   potrjeni termini oziroma obdobje uporabe športnega objekta,

·   obveznosti upravljavca (vodenje evidenc, fizična prisotnost odgovorne osebe…),

·   obveznosti uporabnika (odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda in morebitno povzročeno škodo na objektu oz. opremi…),

·   obveznosti lastnika (izstavljanje računov, zagotavljanje sredstev za nemoteno obratovanje objekta, druge obveznosti),

·   cena za uporabo (izpisek iz cenika je sestavni del pogodbe),

·   splošni plačilni pogoji,

·   razlogi za prenehanje oziroma prekinitev pogodbe,

·   druge določbe.

 

10. člen

(ekonomska cena uporabe športnega objekta)

(1) Izhodišče za izračun polne (ekonomske) cene predstavlja seštevek vseh stroškov, ki nastajajo pri obratovanju športnega objekta:

·   tekoči obratovalni stroški (OBR): ogrevanje, električna energija, komunalne storitve…,

·   vzdrževalni stroški (VZD): redno vzdrževanje, servisiranje, varovanje, čiščenje …,

·   stroški upravljanja (UPR): administracija, vodenje, zavarovanje…,

·   stroški amortizacije (AM).

(2) Polna (ekonomska) cena (EC) se določi tako, da se seštevek vseh stroškov deli z letnim fondom ur dejanske uporabe, ki predstavlja povprečje ur zasedenosti objekta v enem koledarskem letu za zadnja tri leta.

 

11. člen

(tržna cena)

(1) Cena uporabe športnega objekta se lahko določi na podlagi primerjave tržnih cen primerljivih objektov, vendar v okviru odstopanja 40% navzgor oziroma navzdol od ekonomske cene.

 

12. člen

(obračunska cena občasne uporabe športnih objektov)

(1) Izvajalcem športnih programov, ki sodijo v kategoriji A iz 6. člena tega pravilnika, se obračuna samo delež cene iz 11. člena tega pravilnika, ki krije tekoče obratovalne stroške (OBR).

(2) Izvajalcem športnih in ostalih programov, ki sodijo v kategorijo B iz 6. člena tega pravilnika, se obračuna delež cene iz 11. člena tega pravilnika, ki krije tekoče obratovalne stroške (OBR) in vzdrževalne stroške (VZD).

(3) Izvajalcem športnih in ostalih programov, ki sodijo v kategoriji C in D iz 6. člena tega pravilnika, se obračuna delež cene iz 11. člena tega pravilnika, ki krije tekoče obratovalne stroške (OBR), vzdrževalne stroške  (VZD) in stroške upravljanja (UPR).

(4) Ostalim uporabnikom se zaračuna tržna cena iz 11. člena tega pravilnika.

(5) Neobračunan delež cene iz predhodnih odstavkov tega člena bremeni proračun občine.

 

13. člen

(subvencionirana cena občasne uporabe športnih objektov)

(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu občina letno namenja del proračunskih sredstev za pokrivanje stroškov uporabe športnih objektov izvajalcem programov letnega programa športa. Višina sredstev se določi v letnem programu športa, sredstva se zagotavljajo na ločeni proračunski postavki.

(2) Izvajalcem športnih programov, ki sodijo v kategoriji A in B iz 6. člena tega pravilnika, se subvencionira do 100% dokazljivih stroškov uporabe športnih objektov v okviru izvajanja letnega programa športa.

(3) Izvajalcem športnih programov, ki sodijo v kategorijo C iz 6. člena tega pravilnika, se subvencionira do 50% dokazljivih stroškov uporabe športnih objektov v okviru izvajanja letnega programa športa.

 

14. člen

(cena dolgoročnega najema)

(1) Cena dolgoročnega najema se določi v okviru postopka javnega zbiranja ponudb, s tem da se izhodiščna cena določi v skladu z 11. členom tega pravilnika.

(2) Najemnik ne sme oddati najetih prostorov v podnajem brez predhodnega soglasja lastnika (občine). Cena najema se v primeru podnajema ustrezno poviša, kar se stranki dogovorita z aneksom k najemni pogodbi

 

15. člen

(brezplačna uporaba športnih objektov na podlagi neposredne pogodbe)

(1) Neposredno pogodbo o uporabi športnega objekta lahko sklene občina z edinim / večinskim neposrednim uporabnikom športnega objekta, kadar ga določi kot upravljavca športnega objekta, s tem da mora biti uporabnik pravna oseba zasebnega prava (športno društvo, klub) s statusom društva, ki deluje v javnem interesu (ZSPDSLS).

(2) Upravljavcu, ki z lastnikom (občino) sklene neposredno pogodbo o uporabi športnega objekta, se najemnina ne obračuna, s tem da je upravljavec dolžan kriti vse obratovalne in druge neposredne stroške iz svojih sredstev. Stranki pa se lahko dogovorita, katere stroške in v kolikšnem deležu ter na kakšen način lahko krije lastnik (občina).

(3) Prihodki, ki jih upravljavec iz tega člena pravilnika pridobi iz naslova oddaje športnega objekta v uporabo tretjim osebam in nejavni prihodki, ki jih pridobi iz naslova trženja športnega objekta, so prihodek občine in se morajo voditi na posebni postavki. Na ta način pridobljeni prihodki se uporabljajo izključno za pokrivanje stroškov objekta, ki bi jih sicer kril lastnik (občina).

(4) Upravljavec iz tega člena pravilnika je dolžan predložiti občini letno poročilo o poslovanju, iz katerega so razvidni stroški upravljanja športnega objekta in viri za njihovo kritje. Na zahtevo občine je dolžan predložiti vse pisne podatke, dokazila in dodatna pojasnila v zvezi z upravljanjem objekta. V primeru negativnega poslovnega izida pri upravljanju športnega objekta občini predloži predlog ukrepov za uravnoteženje. Negativni poslovni izid je lahko razlog za prekinitev neposredne pogodbe.

 

16. člen

(cenik za uporabo)

(1) Cenik za uporabo športnih objektov sprejme župan, objavi se na spletnih straneh občine.

 

17. člen

(izstavljanje računov)

(1) Občina izstavi uporabniku oziroma najemniku račun na podlagi podpisane pogodbe in ugotovljenega dejanskega koriščenja terminov, in sicer najkasneje v roku osmih (8) dni po opravljeni storitvi.

(2) Uporabnik oziroma najemnik je dolžan plačati račun za uporabo športnega objekta v roku tridesetih (30) dni po izstavitvi. Če računa ne poravna v roku, izgubi pravico uporabe športnega objekta do poravnave računa. V primeru zamude pri plačilu računa za več kot šestdeset (60) dni, se pogodba o uporabi/najemu športnega objekta lahko razveljavi.

 

18. člen

(veljavnost pravilnika)

(1) Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.

(2) Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

Številka: 007-0004/2020

Datum: 18.5.2020

 

 

Občina Žiri

 

mag. Janez Žakelj, župan