New Page 2

Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11 in 40/12 - ZUJF), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12) je Občinski svet Občine Gorje na 23. redni seji dne 12.2.2014 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

PRAVILNIKA O ZAGOTAVLJANJU BREZPLAČNEGA PREVOZA OTROK

1.  člen

V Pravilniku o zagotavljanju brezplačnega prevoza otrok (Uradni list RS, št. 48/2011) se besedilo v drugi alinei drugega odstavka 5. člena: »…v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo« črta in se nadomesti z besedilom:

»v skladu z veljavnimi predpisi«.

2.  člen

Te spremembe pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-1/2014-5

Gorje: 12.2.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan