New Page 3

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl.US, 76/14-odl. US in 14/15-ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 5., 6., 7. in 8. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. seji, dne 18.11.2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJA ENOT UREJANJA PROSTORA ŠE-37 IG, ŠE-40 IG (DEL) IN ŠE-41 IG TER MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

 

1. člen

Drugi odstavek 6. člena Odlok o spremembi odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območja enot urejanja prostora ŠE-37 IG, ŠE-40 IG (del) in ŠE-41 IG ter merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.glasilo slovenskih občin, št.18/2015); obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme, se spremeni tako, da se glasi:

V obravnavanem območju enot urejanja prostora ŠE-37 IG, ŠE-40 IG (del) in ŠE-41 IG so zajete parcele objektov v skupni površini 70.294 m2 in objekti z ocenjeno skupno neto tlorisno površino 91.870,50 m2.

 

2. člen

V 9. členu (osnova za odmero komunalnega prispevka) se vsebina »Tabele 14: Obračunski stroški gradnje komunalne opreme za območje urejanja ŠE-40 IG OPC P3 – 1. faza, preračunani na enoto mere parcele« spremeni tako, da se glasi:

 

Vrsta komunalne opreme

S(o) v €

∑ A (parcela) v m2

C(pi) v €/m2

Montažno križišče K3

21.225,90

9.220,00

2,30

Pločnik

6.011,21

9.220,00

0,65

Kolesarska steza

4.630,23

9.220,00

0,50

Cesta

13.297,56

9.220,00

1,44

Vodovod

4.898,92

9.220,00

0,53

Fekalna kanalizacija

1.942,63

9.220,00

0,21

Meteorna kanalizacija

4.174,43

9.220,00

0,45

Javna razsvetljava

4.539,32

9.220,00

0,49

SKUPAJ

60.720,22

 

6,59

 

3. člen

V 9. členu (osnova za odmero komunalnega prispevka) se vsebina »Tabele 15:Obračunski stroški gradnje komunalne opreme za območje urejanja ŠE-40 IG OPC P3 – 1. faza, preračunani na enoto mere neto tlorisne površine objektov« spremeni tako, da se glasi:

 

Vrsta komunalne opreme

S(o) v €

∑ A (tlorisna) v m2

C(ti) v €/m2

Montažno križišče K3

21.225,90

4.242,12

5,00

Pločnik

6.011,21

4.242,12

1,42

Kolesarska steza

4.630,23

4.242,12

1,09

Cesta

13.297,56

4.242,12

3,13

Vodovod

4.898,92

4.242,12

1,15

Fekalna kanalizacija

1.942,63

4.242,12

0,46

Meteorna kanalizacija

4.174,43

4.242,12

0,98

Javna razsvetljava

4.539,32

4.242,12

1,07

SKUPAJ

60.720,22

 

14,31

 

4. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 354-0020/2015-3

Datum: 18.11.2015

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan