New Page 2

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15) je Občinski svet Občine Majšperk na 2. dopisni seji, dne 20. 7. 2016 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MAJŠPERK ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2016 – 2020

 

 

1. člen

V 13. členu pri podukrepu 1.1 Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Majšperk za programsko obdobje 2016 -2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/16) se pri odstavku »upravičeni stroški« črta zadnja alineja.  

 

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 4410-1/2016-5

Majšperk, dne:  20. 7. 2016

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja