New Page 2

Na podlagi določila 25. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 42., 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Majšperk (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/12, 34/15, 55/15, 50/17, 16/19) je Občinski svet Občine Majšperk na svoji 4. dopisni seji dne 2. 10. 2019 sprejel

 

ODLOK

O PREDMETU IN POGOJIH ZA DODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V OBČINI MAJŠPERK

 

1  Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, se določijo predmet in pogoji opravljanja javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju Občine Majšperk (v nadaljevanju: občina) po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za zdravje št. 0142-631/2019/5 z dne 18. 9. 2019 in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št. 0141-6/2017-DI/142 z dne 12. 9. 2019.

(2) S tem odlokom se določijo:

·  dejavnost, ki je predmet javne službe,

·  vrsta, območje opravljanja javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov,

·  pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,

·  javna pooblastila koncesionarju,

·  splošni pogoji za opravljanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo,

·  obseg monopola,

·  začetek in čas trajanja koncesije,

·  viri financiranja javne službe,

·  nadzor nad opravljanjem javne službe,

·  podaljšanje koncesijskega razmerja

·  prenehanje koncesijskega razmerja,

·  organ, ki opravi izbor koncesionarja,

·  organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe in

·  druge sestavine, potrebne za določitev in opravljanje javne službe.

 

2  Predmet javne službe

 

2. člen

(dejavnost javne službe)

Javna služba po tem odloku obsega celotno storitev s področja družinske medicine.

 

3  Območje izvajanja javne službe, uporabniki ter razmerja do uporabnikov

 

3. člen

(območje opravljanja javne službe)

(1) Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na celotnem območju Občine Majšperk.

(2) Koncesija za opravljanje javne službe se podeli enemu koncesionarju, ki bo dejavnost izvajal z enim timom.

 

4. člen

(utemeljitev razloga za podelitev koncesije)

(1) Koncedent podeljuje koncesijo za zagotavljanje zdravstvenih storitev zaradi ugotovljenih potreb s strani prebivalcev in zaradi obstoja širšega javnega interesa po zagotavljanju zdravstvenih storitev s pomočjo koncesionarja.

(2) Ugotoviti je potrebno, da Zdravstveni dom Ptuj na območju Občine Majšperk, zaradi pomanjkanja kadra ne more zagotavljati zdravstvene storitve družinske medicine na območju Občine Majšperk. O tem je Zdravstven dom Ptuj dne 5. 7. 2019 podal izjavo.

(3) Zdravstvena dejavnost na področju družinske medicine se v Občini Majšperk trenutno izvaja v Zdravstvenem domu Majšperk, Breg  6 A v obsegu 2 celotnih timov in sicer LILIMED d.o.o. v obsegu enega tima in Branka Skledar dr. med. spec. splošne medicine v obsegu enega tima. Ker Branka Skledar dr. med. spec. splošne medicine s 31. 12. 2019 odhaja v pokoj in Zdravstveni dom Ptuj nima kadrovskih pogojev za izvajanje enega tima se je pokazala potreba po podelitvi koncesije.

 

5. člen

(uporabniki ter razmerja do uporabnikov)

Uporabniki na območju občine imajo pravico do uporabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način pod pogoji, ki so določeni z zakonom in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

 

4  Javna pooblastila koncesionarju

 

6. člen

(javno pooblastilo)

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki se nanašajo na:

·  razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,

·  investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za opravljanje javne službe.

 

5  Splošni pogoji za opravljanje javne službe in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo

 

7. člen

(pogoji)

(1) Koncesionar opravlja javno službo v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti  ter podzakonskimi predpisi sprejetimi na njegovi podlagi.

(2) Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane javne službe.

(3) Koncesionar mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:

·  ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;

·  ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki so predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen ko je sam izvajalec zdravstvene dejavnosti odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;

·  ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz tega zakona ali zakona, ki ureja zdravniško službo, in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;

·  je sklenil pogodbo z javnim zdravstvenim zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva, če gre za zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva;

·  ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;

·  mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost;

·  ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja;

·  pri koncesionarju ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.

(4) Koncesionar mora za podelitev koncesije koncedentu predložiti dokumente, v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

6  Obseg monopola

 

8. člen

 (obseg monopola)

(1) Koncesija za opravljanje dejavnosti javne službe se podeli enemu koncesionarju.

(2) Koncesionar pridobi posebno pravico za opravljanje dejavnosti javne službe na celotnem območju Občine Majšperk.

 

7  Začetek in čas trajanja koncesije

 

9. člen

(začetek koncesije)

Koncesijsko razmerje se začne s podpisom pogodbe o koncesiji.

 

10. člen

(trajanje in možnost podaljšanja koncesije)

(1) Koncesija se podeli za obdobje 15 let.

(2) Koncedent ob izpolnjevanju zakonskih pogojev podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.

(3) Najpozneje 12 mesecev pred potekom obdobja podelitve koncesije koncedent preveri realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstoji potreba po podelitvi koncesije. Če so izpolnjeni prej navedeni pogoji, koncedent na podlagi pozitivnega mnenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja podaljša obdobje podelitve koncesije za naslednjih 15 let.

V primeru podaljšanja koncesije koncedent izda odločbo o podaljšanju koncesije in predlaga sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi. V primeru neskladja med koncesijsko odločbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe koncesijske odločbe.

(4) Obvestilo o podaljšanju koncesije objavi koncedent na svoji spletni strani, lahko pa tudi na portalu javnih naročil, z vsebino, kot je za objavo obvestila o rezultatu postopka podelitve koncesije določena z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

8  Viri financiranja javne službe

 

11. člen

(viri financiranja javne službe)

(1) Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe.

(2) Koncesionar pridobiva sredstva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje z morebitno prodajo svojih storitev in iz drugih virov.

 

9  Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe

 

12. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo pristojne službe občinske uprave občine in občinski svet občine.

(2) Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršuje pristojni organ občinske uprave.

 

10 Prenehanje koncesijskega razmerja

 

13. člen

 (prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:

·  s prenehanjem pogodbe o koncesiji,

·  z odvzemom koncesije,

·  v drugih primerih določenih s pogodbo o koncesiji.

 

14. člen

(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:

·  s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,

·  s smrtjo koncesionarja,

·  s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja koncesionarja,

·  z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi,

·  če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali izrečena za nično,

·  v primeru odvzema koncesije,

·  s sporazumom.

(2) Razlogi in pogoji za odpoved in razvezo pogodbe ter druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi oziroma razvezi pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

 

15. člen

 (odvzem koncesije)

(1) Koncedent odvzame koncesijo z odločbo koncesionarju ne glede na določila pogodbe o koncesiji:

·  je bilo koncesionarju dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti odvzeto v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost,

·  koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost,

·  koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali koncesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma opravljati koncesijsko dejavnost,

·  koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno varnost, računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,

·  koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v okviru nadzora po Zakona o zdravstveni dejavnosti,

·  koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti brez soglasja koncedenta,

·  koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, ne izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske dejavnosti, za katere je bilo v koncesijski odločbi določeno, da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti,

·  koncesionar ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v za to določenem roku.

(2) Preden koncedent koncesionarju odvzame koncesijo, ga pisno opozori na kršitve, ki so razlog za odvzem koncesije, in mu določi primeren rok za odpravo kršitev. Predhodno opozorilo ni potrebno, če gre za kršitve, ki imajo elemente kaznivega dejanja, če gre za primere iz prve, sedme ali osme alineje prejšnjega odstavka ali če je koncesija odvzeta na podlagi določil zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

11 Način podelitve koncesije

 

16. člen

 (javni razpis)

(1) Koncedent pridobiva koncesionarje na podlagi javnega razpisa.

(2) Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in pa tudi na portalu javnih naročil.

 

17. člen

 (oblika in postopek javnega razpisa)

(1) Javni razpis se opravi po določbah tega koncesijskega akta ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.

(2) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en ponudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.

(3) Če javni razpis ni uspel se lahko ponovi.

 

18. člen

 (vsebina javnega razpisa)

(1) Javni razpis vsebuje naslednje podatke:

·  navedbo, da gre za podelitev koncesije,

·  številko in datum koncesijskega akta,

·  navedbo koncedenta,

·  vrsto, območje in predviden obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, kot so določeni v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: program zdravstvene dejavnosti),

·  predviden začetek koncesijskega razmerja,

·  trajanje koncesijskega razmerja,

·  način dostopa do razpisne dokumentacije,

·  naslov, rok in način predložitve ponudbe,

·  navedbo zakonskih in drugih pogojev, ki jih morajo ponudniki zdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedili: ponudniki) izpolnjevati, ter dokazila o njihovem izpolnjevanju,

·  merila za izbiro koncesionarja,

·  naslov in datum odpiranja ponudb,

·  rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa.

(2) Razpisna dokumentacija vsebuje:

·  številko in datum koncesijskega akta,

·  vrsto, območje in predviden obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti,

·  pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za pridobitev koncesije in dokazila o njihovem izpolnjevanju,

·  pogoje financiranja koncesijske dejavnosti,

·  merila za izbiro koncesionarja v skladu z določili zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost,

·  opis postopka izbire koncesionarja,

·  navodila za pripravo in predložitev ponudbe,

·  vzorec koncesijske pogodbe,

·  rok za oddajo ponudbe,

·  rok za izdajo in vročitev koncesijske odločbe.

 

19. člen

 (postopek izbire koncesionarja)

(1) Izbira koncesionarja se izvede po postopku določenem z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost ob smiselni uporabi določil zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakona, ki ureja javno naročanje.

(2) Za vodenje postopka razpisa in oceno ponudb imenuje župan občine strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

 

20. člen

 (merila za izbor koncesionarja)

Merila za izbor koncesionarja so:

·  strokovna usposobljenost, izkušnje in reference ponudnika ter odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije;

·  dostopnost lokacije za opravljanje zdravstvene dejavnosti,

·  ugotovitve nadzornih postopkov iz zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, pri ponudniku;

·  druge okoliščine in merila.

 

12 Organ, ki opravi izbor koncesionarja

 

21. člen

 (organ, ki opravi izbor koncesionarja)

(1) Koncesionarja izbere občinska uprava z upravno odločbo na podlagi predloga strokovne komisije iz drugega odstavka 19. člena tega odloka.

(2) V postopku izbire koncesionarja imajo vsi kandidati, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, položaj stranke.

 

13 Organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji

 

22. člen

 (organ, pooblaščen za sklenitev pogodbe o koncesiji)

Pogodbo o koncesiji v imenu občine sklene župan občine.

 

14 Druge sestavine potrebne za določitev in izvajanje javne službe

 

14.1  Višja sila

 

23. člen

 (dolžnosti in pravica koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti izvajati javno službo tudi v nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima koncesionar pravico od koncedenta zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali zaradi izvajanja javne službe na območju občine v nepredvidljivih okoliščinah.

(3) Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha, vendar samo sporazumno med koncedentom in koncesionarjem.

 

14.2  Odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih

 

24. člen

 (odgovornost za škodo)

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.

 

14.3  Začasen prevzem

 

25. člen

 (začasen prevzem)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi izvajanja javne službe, lahko njeno izvajanje začasno zagotovi koncedent s prevzemom javne službe ali na drug način, določen v pogodbi o koncesiji.

 

14.4  Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja

 

26. člen

 (vrsta odgovornosti)

Koncedent ne odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javne službe povzroči koncesionar uporabnikom ali drugim osebam na območju občine.

 

14.5  Zavarovanje odgovornosti za škodo

 

27. člen

 (zavarovanje)

(1) Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam in za škodo, ki nastane zaradi nepravilnega opravljanja dejavnosti javne službe.

(2) Obseg zavarovanja iz prejšnjega odstavka se določi s koncesijsko pogodbo.

 

15 Končna določba

 

28. člen

 (začetek veljavnosti)

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 014-3/2009-45

Datum:  2. 10. 2019

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja