New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. redni seji dne 12.10.2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se ukine status družbene lastnine v splošni rabi na zemljiščih:

 

 

- parc. št. 1845/1, cesta v izmeri 4907 m2, ID nepremičnine 4694266,

 

 

- parc. št. 1845/16, cesta v izmeri 253 m2, ID nepremičnine 4023184,

 

 

- parc. št. 1845/17, cesta v izmeri 227 m2, ID nepremičnine 4862411,

 

 

- parc. št. 1845/18, cesta v izmeri 120 m2, ID nepremičnine 831219,

 

 

- parc. št. 1845/19, cesta v izmeri 1 m2, ID nepremičnine 4023183,

 

 

- parc. št. 1845/21, cesta v izmeri 3 m2, ID nepremičnine 2006295,

 

 

- parc. št. 1845/3, cesta v izmeri 21 m2, ID nepremičnine 3188181,

 

 

- parc. št. 1845/4, cesta v izmeri 2432 m2, ID nepremičnine 4531246,

 

 

- parc. št. 1845/5, cesta v izmeri 7703 m2, ID nepremičnine 1843806,

 

 

- parc. št. 1871/2, cesta v izmeri 9525 m2, ID nepremičnine 5029795,

 

 

- parc. št. 1871/3, cesta v izmeri 6 m2, ID nepremičnine 1503367,

 

 

- parc. št. 1925/1, cesta v izmeri 9579 m2, ID nepremičnine 4028454,

 

 

vse k.o. Šenčur;

 

 

- parc. št. 1498/8, pot v izmeri 366 m2, ID nepremičnine 4363394,

 

 

- parc. št. 880/5, pot v izmeri 491 m2, ID nepremičnine 2011444,

 

 

- parc. št. 881/10 pot v izmeri 146 m2, ID nepremičnine 3019581,

 

 

- parc. št. 881/8, pot v izmeri 136 m2, ID nepremičnine 333065,

 

 

vse k.o. Visoko;

 

 

2. člen

 

 

Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se ukine status družbene lastnine v splošni rabi in se na njih vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, matična številka 5874696.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Šenčur, dne 12.10.2011

 

 

Številka: 032-03/11-08

 

 

Občina Šenčur

 

 

Župan Miro Kozelj