New Page 2

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS št., 123/06 - ZFO-1, 101/07 – odl. US, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO in 96/15), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), je Občinski svet Občine Ljutomer na 7. dopisni seji dne 19. 7. 2016 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKIH TAKSAH V OBČINI LJUTOMER

 

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskih taksah v občini Ljutomer (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2016), v nadaljevanju: osnovni odlok.

 

2. člen

Spremeni se prvi stavek v drugem odstavku 5. člena in se po novem glasi:

Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za nekomercialne  kulturne, športne, turistične in humanitarne prireditve, ki jih organizirajo društva s sedežem v Občini Ljutomer.

 

3. člen

Črta se  4. odstavek 9. člena osnovnega odloka.

 

4. člen

Črta se 10. člen osnovnega odloka.

 

5. člen

Črta se  11. člen osnovnega odloka.

 

6. člen

Črta se 14. člen osnovnega odloka.

 

7. člen

V 15. členu odloka se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo:

… ter  zadnji štirje odstavki 18. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 76/94, 26/97, 56/00 in 63/01).

 

8. člen

V posebnem delu – tarife občinskih taks se Tar. št. 2 spremeni tako, da se po novem glasi:

Oglaševanje na javnih mestih (plakati, reklamni napisi, objave, oglasi na panojih, tablah,…) znaša letna taksa:

- do 2 m2 v mestu Ljutomer                                           2000 točk

- do 2 m2 na ostalih območjih občine                              1500 točk

- od 2 do 5 m2 v mestu Ljutomer                                    4000 točk

- od 2 do 5 m2 na ostalih območjih občine                       3500 točk

- od 5 do 10 m2 v mestu Ljutomer                                  6000 točk

- od 5 do 10 m2 na ostalih območjih občine                     5500 točk

- nad 10 m2 v mestu Ljutomer                                       8000 točk

- nad 10 m2 na ostalih območjih občine                          7500 točk

 

Oglaševanje na javnih mestih (plakati, reklamni napisi, objave, oglasi na panojih, tablah,…) znaša mesečna taksa:

- do 2 m2 v mestu Ljutomer                                            200 točk

- do 2 m2 na ostalih območjih občine                               150 točk

- od 2 do 5 m2 v mestu Ljutomer                                    400 točk

- od 2 do 5 m2 na ostalih območjih občine                       350 točk

- od 5 do 10 m2 v mestu Ljutomer                                  600 točk

- od 5 do 10 m2 na ostalih območjih občine                     550 točk

- nad 10 m2 v mestu Ljutomer                                        800 točk

- nad 10 m2 na ostalih območjih občine                           750 točk

 

9. člen

V posebnem delu – tarife občinskih taks se pri Tar. št. 5 spremeni tako, da se po novem glasi:

·       gostinski vrtovi,  za vsak m2 dnevno 450 točk

·       javna površina za gostinsko dejavnost, za vsak m2 dnevno 100 točk

·       javna površina za drugo dejavnost, za vsak m dnevno 100 točk

·       javna površina za drugo dejavnost, za vsak m letno 1000 točk.

Za prleški sejem se število točk pod tretjo alinejo pomnoži s faktorjem 2,5.

Taksa za uporabo stojnice na javni površini znaša letno 500 točk, dnevno pa 50 točk.

 

10. člen

Sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.

 

Številka: 032/2016-10-161

Datum: 19. 7. 2016

 

 

Občina Ljutomer

 

mag. Olga Karba, županja