New Page 1

Na podlagi 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 116/03, 5/04 in 44/04) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na 10. redni seji dne 10.12.2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2016

 

1. člen

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2016  znaša 0,016731457 EUR.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2016.

 

Številka: 301-7/2015

Datum: 14. 12. 2015

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan