New Page 3

Na podlagi 1. odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), določil  24., 31. in 37. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 in 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19), 2. odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 93/15 in 59/19) ter 19. člena Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 47/19),  je Občinski svet Občine Beltinci nam 10. seji dne  18.12.2019 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNEM VZGOJNO VARSTVENEM  ZAVODU VRTEC BELTINCI IN O DOLOČITVI DODATNIH UGODNOSTI ZA STARŠE  OTROK Z OBMOČJA OBČINE BELTINCI

 

1. člen

Ekonomska cena dnevnega programa (6-9 ur) v javnem vzgojno varstvenem  zavodu Vrtec Beltinci, za otroka v oddelkih 1. starostnega obdobja znaša 534,00 EUR na otroka mesečno, za otroka v oddelkih 2. starostnega obdobja in v kombiniranih oddelkih pa znaša  ekonomska cena  dnevnega programa 377,00 EUR na otroka mesečno.

 

 

2. člen

Občina Beltinci ekonomsko ceno dnevnega programa Vrtca Beltinci staršem iz območja Občine Beltinci dodatno subvencionira in sicer: 20,00 EUR/mesec ekonomske cene dnevnega programa za otroke vključene v oddelke I. starostnega obdobja s tem, da se pri tem izvzamejo drugi in nadaljnji otroci staršev v vrtcu, katerih sredstva v višini z odločbo centra za socialno delo določenega plačila vrtca za starše otrok, zagotavlja država.

3. člen

Občina Beltinci bo kot ustanoviteljica Vrtca Beltinci zagotavljala finančna sredstva izven cene programa za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani normativi in druge nujne stroške, v skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

V skladu z 2. odstavkom 11. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo bo Občina Beltinci v primeru potreb, zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

 

4. člen

Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti), ki obiskujejo Vrtec Beltinci, se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil, te mesečno znašajo 24,00 EUR.

Popolna oprostitev plačila  dnevnega programa vrtca velja za daljšo odsotnost otroka  iz Vrtca Beltinci, za kar se šteje neprekinjena odsotnost otroka iz vrtca mesec dni, zaradi bolezni, ki jo starši oz. skrbniki otrok dokazujejo z zdravniškim potrdilom; to oprostitev plačila vrtca Vrtec Beltinci zaračuna v breme proračuna Občine Beltinci.

 

5. člen

Za dneve odsotnosti otrok v mesecu juliju in avgustu se upošteva obračunavanje plačila programov Vrtca Beltinci, kot je to določeno v internem Pravilniku o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otrok vključenih v vzgojno varstvene programe v Vrtcu Beltinci. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati v anketi vrtca ali vsaj 7 dni pred nastopom odsotnosti. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Beltinci na podlagi izdanih računov Vrtca Beltinci, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil.

Iz Proračuna Občine Beltinci se pod zgoraj navedenimi pogoji in na zgoraj  naveden način krijejo stroški za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu tudi za otroke iz Občine Beltinci za katere je Občina Beltinci po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca , čeravno obiskujejo  vrtce izven Občine Beltinci.

 

6. člen

Starši oziroma skrbniki otrok z območja Občine Beltinci, za katere je Občina Beltinci po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, lahko uveljavljajo znižanje plačila programov vrtca za en plačni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja.

Za proučevanje zadev s področja ugotavljanja in preverjanja dokazil ter upravičenosti do dodatnih ugodnosti pri znižanju plačila vrtca za starše oz. skrbnike otrok iz območja občine in podajo mnenj oz. izjav o tem centru za socialno delo, ki odloča o znižanem plačilu vrtca, se pooblasti občinsko upravo Občine Beltinci.

V primeru, da nastopijo okoliščine prvega reševanja stanovanjskega problema v času veljavnosti izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo oziroma upravičeni vlagatelji  predmetne dodatne ugodnosti ne morejo uveljaviti v okviru izdane odločbe pristojnega centra za socialno delo, lahko občinska uprava Občine Beltinci izjemoma, ob predložitvi ustreznih dokazil, na podlagi 28. b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),  z odločbo določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z veljavno odločbo pristojnega centra za socialno delo, zniža za en plačni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja in o tem obvesti vrtec. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini.

 

7. člen

Z dnem uveljavitve  tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci štev. 032-01/2019-3-16/VII, z dne  28.02.2019 (Uradni list RS, št. 16/2019),

 

8. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2020 dalje.

 

Številka: 032-2/2019-10-101/VII

Datum: 18.12.2019

 

 

Občina Beltinci

 

Marko Virag , župan