New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 63. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin št. 46/2016), Občinski svet Občine Cerkvenjak na svoji 7. redni seji dne 25. 9. 2019, sprejme

 

ODLOK

O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2019

 

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2019 in 29/2019) se spremeni splošni del proračuna na ravni podskupin kontov in se določa v naslednjih zneskih:

 

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.938.277,29

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.736.825,56

70

DAVČNI PRIHODKI

1.457.121,56

700

Davki na dohodek in dobiček

1.351.187,00

703

Davki na premoženje

68.720,81

704

Domači davki na blago in storitve

37.213,75

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

279.704,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

43.924,00

711

Takse in pristojbine

3.000,00

712

Globe in druge denarne kazni

2.850,00

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

20.900,00

714

Drugi nedavčni prihodki

209.030,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

3.028,55

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

3.028,55

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

198.423,18

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

198.423,18

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

2.125.369,19

40

TEKOČI ODHODKI

634.637,27

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

202.230,43

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

32.979,99

402

Izdatki za blago in storitve

386.826,85

403

Plačila domačih obresti

3.600,00

409

Rezerve

9.000,00

41

TEKOČI TRANSFERI

680.388,20

410

Subvencije

19.000,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

492.046,99

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

60.425,15

413

Drugi tekoči domači transferi

108.916,06

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

782.343,72

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

782.343,72

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

28.000,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

26.000,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

2.000,00

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

-187.091,90

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

 

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

202.403,00

50

ZADOLŽEVANJE

202.403,00

500

Domače zadolževanje

202.403,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

73.841,38

55

ODPLAČILA DOLGA

73.841,38

550

Odplačila domačega dolga

73.841,38

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-58.530,28

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

128.561,62

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

187.091,90

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

58.530,28

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, po proračunskih postavkah in podkontih. Sestavni del proračuna je načrt razvojnih programov.

 

2. člen

Vsa ostala določila iz Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/2019 in 29/2019) ostanejo v veljavi.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-0012/2019

Datum: 25. 9. 2019

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan