New Page 2

Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H), v skladu s 3. točko odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Hoče - Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 6/10 in 19/10) je Občinski svet Občine Hoče - Slivnica na svoji 3. redni seji dne 19. 12. 2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA

O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI HOČE - SLIVNICA

 

1. člen

V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Hoče - Slivnica (Medobčinski uradni vestnik, št. 34/17) se v 13. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določi glede na podrobno namensko rabo prostora, določeno v prostorskih aktih občine in glede na lego v območju iz 6. člena tega odloka po naslednji tabeli:

 

Namembnost

Območje

nezazidanega stavbnega zemljišča

I.

II.

Območja stanovanj in površine razpršene poselitve

20

15

Območja centralnih dejavnosti

120

90

Območja proizvodnih dejavnosti

120

90

Posebna območja

120

90

.«.

 

2. člen

V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vrednost točke za izračun nadomestila za leto 2019 znaša 0,0004 EUR/m2, za naslednja leta pa se jo revalorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin, opredeljenim za obdobje prvih enajst mesecev leta.«.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 01. januarja 2019.

 

Številka: 03201-14/2018-004    

Datum:   19. 12. 2018

 

 

Občina Hoče-Slivnica

 

Marko Soršak, župan