New Page 2

Na podlagi  15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2016), je Občinski svet Občine Cerkvenjak, na svoji 7. redni seji, dne 25. 9. 2019, sprejel naslednji

 

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO VODO V UPRAVLJANJU KOMUNALNEGA PODJETJA PTUJ D.D. V  OBČINI CERKVENJAK

 

1. člen

Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v upravljanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v Občini Cerkvenjak številka: 357-03/2009 z dne 29. 5. 2019, se spremeni tako, da se cena opravljenih storitev in cena omrežnine, začne uporabljati z dnem 1. 11. 2019.

 

2. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 357-03/2009

Datum: 25. 9. 2019

 

 

Občina Cerkvenjak

 

Marjan Žmavc, župan