New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. in 103. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Hajdina na 7. redni seji, dne 3. 10. 2019 sprejel

 

ODLOK

O REBALANSU II PRORAČUNA OBČINE HAJDINA ZA LETO 2019

 

1. člen

V Odloku o proračuna Občine Hajdina za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/18 in 22/19; v nadaljevanju Odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina/Podskupina kontov

   leto 2019

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 + 78)

4.648.005

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.481.030

70

DAVČNI PRIHODKI

2.769.630

 

700 Davki na dohodek in dobiček

2.158.927

 

703 Davki na premoženje

556.053

 

704 Domači davki na blago in storitve

54.650

71

NEDAVČNI PRIHODKI

711.400

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

560.850

 

711 Takse in pristojbine

3.000

 

712 Globe in druge denarne kazni

2.300

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

6.600

 

714 Drugi nedavčni prihodki

138.650

72

KAPITALSKI PRIHODKI

3.100

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

 

721 Prihodki od prodaje zalog

0

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

3.100

73

PREJETE DONACIJE

0

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

 

731 Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

1.163.875

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

429.420

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

  734.455

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

4.667.050

40

TEKOČI ODHODKI

1.199.944

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

254.610

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

38.394

 

402 Izdatki za blago in storitve

853.861

 

403 Plačila domačih obresti

40.000

 

409 Rezerve

13.079

41

TEKOČI TRANSFERI

1.488.874

 

410 Subvencije

263.566

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

718.057

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

185.643

 

413 Drugi tekoči domači transferi

321.608

 

414 Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.899.569

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.899.569

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

78.663

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniku

 54.973

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

23.690

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-19.045

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

Skupina/Podskupina kontov

   leto 2019

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

0

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

 

750 Prejeta vračila danih posojil

0

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

0

 

DELEŽEV (440+441+442)

 

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA

0

 

IN SPREJEMANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

 

Skupina/Podskupina kontov                       

   leto 2019

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

300.000

50

 ZADOLŽEVANJE

300.000

 

500 Domače zadolževanje

300.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

300.700

55

ODPLAČILA DOLGA

300.700

 

550 Odplačila domačega dolga

300.700

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

-19.745

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

-700

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII.-VIII.-IX.)

19.045

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12 PRETEKLEGA LETA

19.745

 

2. člen

V Odloku o proračunu se 11. člen spremeni, tako da glasi: "Občina se za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja za proračun leta 2019 zadolži do višine 300.000 €".

 

3. člen

Vsa ostala določila Odloka ostanejo nespremenjena.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-2/2018-2

Datum: 3. 10. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan