New Page 2

Na podlagi 46. b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,  11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11 ter 67/15), ob upoštevanju določb 3. in 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ZRLI (Uradni list RS, št. 26/07-uradno prečiščeno besedilo, 6/18-odl. US in 52/20), je Občinski svet Občine Radenci dne 27. 8. 2020 na  16. redni seji  sprejel naslednji

 

AKT

O RAZPISU SVETOVALNEGA REFERENDUMA

O VPRAŠANJIH:

1-preimenovanje Titove ceste v Radencih

2-zmanjšanje števila svetnikov v Občini Radenci na 13 članov

3-sprememba načina zagotavljanja GJS oskrbe s pitno vodo

4-izgradnja javnega kopališča v Radencih

5- priključitev zasebnih vodovodov v Občini Radenci na javno vodovodno omrežje

6-izgradnja nove vežice na pokopališču na Kapeli

 

I.     Vrsta referenduma

 

1. člen

Občinski svet Občine Radenci razpisuje svetovalni referendum, na katerem se bo odločalo o naslednjih vprašanjih:

1-»Ali ste za to, da se preimenuje Titova cesta v Radencih?«

2-»Ali ste za to, da se število članov Občinskega sveta Občine Radenci zmanjša iz 16 svetnikov na 13 svetnikov, navedeno v razmerju 8 svetnikov s področja KS Radenci ter 5 svetnikov s področja KS Kapela?«

»3-Ali ste za to, da Občina Radenci ostane izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo? »

»4-Ali ste za to, da se zgradi javno kopališče v Radencih?»

»5-Ali ste za to, da se zasebni vodovodi v Občini Radenci priključijo javnemu vodovodnemu omrežju v Občini Radenci?"

»6-Ali ste za to, da se zgradi nova vežica na pokopališču na Kapeli?"

 

II.    Besedilo vprašanja

 

1. člen

Na svetovalnem referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije Občine Radenci.

Vprašanja, o katerih se bo odločalo na svetovalnem referendumu, se glasijo:

 

1.     VPRAŠANJE

»Ali ste za to, da se preimenuje Titova cesta v Radencih?«

                 ZA                       PROTI

 

Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja s preimenovanjem Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije oziroma »PROTI«, če se s preimenovanjem ceste ne strinja.

 

2.     VPRAŠANJE

»Ali ste za to, da se število članov Občinskega sveta Občine Radenci zmanjša iz 16 svetnikov na 13 svetnikov, navedeno v razmerju 8 svetnikov s področja KS Radenci ter 5 svetnikov s področja KS Kapela?«

                 ZA                       PROTI

 

3.     VPRAŠANJE

»Ali ste za to, da Občina Radenci ostane izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo?«

                 ZA                       PROTI

 

4.     VPRAŠANJE

»Ali ste za to, da se zgradi javno kopališče v Radencih?«

                 ZA                       PROTI

 

5.     VPRAŠANJE

»Ali ste za to, da se zasebni vodovodi v Občini Radenci priključijo javnemu vodovodnemu omrežju v Občini Radenci?«

                 ZA                       PROTI

 

6.     VPRAŠANJE

»Ali ste za to, da se zgradi nova vežica na pokopališču na Kapeli?«

                 ZA                       PROTI

 

7. člen

Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanja pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 se izvede na celotnem območju Občine Radenci.

Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanje pod zaporedno številko 5 se izvede na delu območja Krajevne skupnosti Radenci – volišče Hrastje Mota ter na delu območja Krajevne skupnosti Kapela – volišče Hrašenski Vrh.

Glasovanje na svetovalnem referendumu za vprašanja pod zaporedno številko 6 se izvede na območju Krajevne skupnosti Kapela in volišču Hrastje Mota.

 

III.  Dan razpisa referenduma

 

8. člen

Za dan razpisa svetovalnega referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo svetovalnega referenduma, se določi 1.9.2020.

 

IV.   Dan glasovanja

 

9. člen

Glasovanje na svetovalnem referendumu se izvede v nedeljo, 25.10.2020.

 

V.    Končne določbe

 

Postopek za izvedbo svetovanega referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Radenci, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in ljudski iniciativi.

Finančna sredstva za izvedbo svetovalnega referenduma se zagotovijo iz proračuna Občine Radenci.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Štev.: 042-0002/2020-2

Datum: 27. 8. 2020

 

 

Občina Radenci

 

Roman Leljak, župan