New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10, 11/10, 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na 10. redni seji, dne 11. 12. 2015 sprejel

 

ODLOK

 O PRORAČUNU OBČINE DESTRNIK ZA LETO 2016

 

I.       Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Destrnik za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

II.      Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

  1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2.538.034

 

TEKOČI ODHODKI (70+71)

1.827.486

70

DAVČNI PRIHODKI

1.634.136

700

Davki na dohodek in dobiček

1.445.941

703

Davki na premoženje

137.495

704

Domači davki na blago in storitve

50.700

706

Drugi davki

0

71

NEDAVČNI PRIHODKI

193.350

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

43.400

711

Takse in pristojbine

2.000

712

Globe in druge denarne kazni

1.100

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

146.850

72

KAPITALSKI PRIHODKI

313.755

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

130.348  

721

Prihodki od prodaje zalog

0

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

183.407

73

PREJETE DONACIJE

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0

74

TRANSFERNI PRIHODKI

396.793

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

257.444

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

139.349

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

       II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

3.234.648

40

TEKOČI ODHODKI

1.835.088

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

272.949

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.164

402

Izdatki za blago in storitve

1.438.852

403

Plačila domačih obresti

53.570

409

Rezerve

30.553

41

TEKOČI TRANSFERI

823.181

410

Subvencije

21.000

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

489.790

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

52.380

413

Drugi tekoči domači transferi

260.011

414

Tekoči transferi v tujino

0

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

576.379

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

576.379

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

0

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

0

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

- 696.614

 

  1. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

5.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

5.000

440

Dana posojila

5.000

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

 

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

-5.000

 

  1. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500

Domače zadolževanje

0

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

106.334

55

ODPLAČILA DOLGA

106.334

550

Odplačila domačega dolga

106.334

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

- 807.948

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

- 106.334

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

696.614

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

 

9009

Splošni sklad za drugo

807.948

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Destrnik.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

III.    Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

 

4. člen

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Župan lahko posebej pismeno pooblasti direktorja občinske uprave za odredbodajalca. Pooblastilo je lahko generalno ali za čas njegove odsotnosti.

Za izvrševanje proračuna Občine Destrnik je odgovoren župan.

 

5. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

·       prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.

·       prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 1 87/01 in 71/93), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,

·       prejeta sredstva za sofinanciranje projektov,

·       okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

 

6. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika – skrbnika proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu avgusta in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

7. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1.   v letu 2017 50 % navedenih pravic porabe in

2.   v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oz. lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

8. člen

(spreminjane načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekt financira iz namenskimi prejemki.

Po preteku tega roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča Župan in lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnje leto znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

 

 

9. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1.    proračun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 23.553 evrov.

Na podlagi za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 10.000 evrov župan in o tem s pisnim poročilom obvesti občinski svet.

 

IV.     Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

10. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan  v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 150 eurov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

11. člen

Župan je pooblaščen,da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

Župan potrjuje dokumente identifikacija investicijskega projekta (DIIP) in investicijske programa (IP), kateri so zajeti v proračunu Občine Destrnik – v načrtu razvojnih programov.

 

11. člen

Med odhodki proračuna so predvidena tudi sredstva za promocijo občine. O razporeditvi promocijskih sredstev  in reprezentanco odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba.

 

V.      Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

12. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 ne namerava zadolžiti.

 

VI.     Prehodne in končne določbe

 

14. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Destrnik v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

15. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-14/2015-10R-4/3

Datum: 11. 12. 2015

 

 

Občina Destrnik

 

Vladimir Vindiš, župan