New Page 2

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17-DZ, 29/17, 54/17, 21/18-ZNOrg, 31/18-ZOA-A, 28/19, 189/20 ZFRO in 196/21-ZDOsk), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. list RS, št. 87/06,127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 22. člena Statuta Občine Beltinci (Uradno glasilo slovenskih občin 47/2019), je Občinski svet Občine Beltinci na 5. seji, dne  20.04.2023  sprejel

 

SOGLASJE

K DOLOČITVI NOVE CENE STORITVE POMOČ DRUŽINI  NA DOMU IN

DOLOČITVI SUBVENCIONIRANJA CENE TE STORITVE V LETU 2023 V OBČINI BELTINCI

 

1. člen

Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena  socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan od 01.04.2023  naprej znašala:

 

 

Cena                      01.04.2022

EUR/efekt. uro

(od ponedeljka do sobote)

Cena                01.04.2022

EUR/efekt. uro

(nedelja, praznik)

1. Ekonomska cena PND

28,93

34,50

2. Subvencija občine (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) 100%

5,16

5,16

3. cena neposredne socialne oskrbe (1-2)

23,77

29,34

4. subvencija iz proračuna države (javna dela)

0,00

0,00

5. Subvencija občine za neposredno socialno oskrbo (60%)

14,26

17,61

6. Prispevek uporabnika za neposredno oskrbo

9,51

11,73

 

V ekonomsko ceno socialne storitve Pomoč družini na domu so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 23,77 EUR/ efektivno uro od ponedeljka do sobote oz. 29,34  EUR/ efektivno uro ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih)  ter stroški strokovnega vodenja v višini 5,16 EUR/ efektivno uro- v obeh terminih.

 

2. člen

Kot osnova za plačilo cene storitve Pomoč družini na domu do uporabnikov storitve se določi cena v višini 14,26 EUR/ efektivno uro-od ponedeljka do sobote oz. 17,61 EUR/efektivno uro-ob nedeljah in praznikih (60% cene storitve neposredne oskrbe).

Razliko do polne cene storitve Pomoč družini na domu  28,93 EUR/efektivno uro-od ponedeljka do sobote oz. 34,50 EUR/efektivno uro–ob nedeljah in praznikih, priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 14,26 EUR/efektivno uro-od ponedeljka do sobote oz. v višini 17,61  EUR/efektivno uro–ob nedeljah in praznikih in sicer za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 60 % subvencionirane cene storitve do uporabnika in v višini 5,16 EUR/efektivno uro, kar je100% subvencija za stroške vodenja. Subvenciji se bosta  pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.

Z ozirom na to, ker v danem  primeru za leto 2020 ni predvideno-zajeto tudi subvencioniranje neposredne socialne oskrbe s strani Republike Slovenije  znaša cena storitve te neposredne oskrbe za uporabnika 9,51 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oz. 11,73 EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih.

 

3. člen

Izvajalcu Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve Pomoč družini na domu  nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe oz. aneksa in izdanih računov.

 

4. člen

Z dnem uveljavitve tega novega soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, se preneha uporabljati Soglasje Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-03/2022-26-288/VII z dne 12.05.2022 k ceni omenjene storitve.

 

Številka: 032-05/2023-5-33/VIII

Datum: 20.04.2023

 

 

Občina Beltinci

 

Marko Virag ,župan