New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US in 76/08, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/2011) in 95. člena Statuta Občine Podlehnik je občinski svet Občine Podlehnik(Uradni list RS, št. 96/09)  na 6. redni seji, ki je bila dne 26. 09. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2019 – 2 REBALANS

 

1. člen

 V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin 52/2018 z dne 12.10.2019 in 22/2019 z dne 06.05.2019) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

 

KONTO

 

OPIS

PRE: REBALANS 2019-2 [2]
v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

2.106.409

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

1.669.903

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

1.481.536

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.355.431

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

81.630

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

44.375

706

 

DRUGI DAVKI

100

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

188.367

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

120.657

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.500

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

4.100

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

110

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

61.000

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

112.500

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

47.500

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

324.006

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

323.182

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

824

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

2.136.587

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

854.422

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

157.728

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

24.184

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

595.710

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

46.800

409

 

REZERVE

30.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

821.104

410

 

SUBVENCIJE

60.500

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

470.910

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

46.725

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

242.969

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

422.860

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

422.860

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

38.200

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

18.200

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

20.000

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-30.178

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

115.476

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

115.476

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

122.890

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

122.890

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-37.592

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-7.414

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

30.178

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

38.380

 

 

- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

 

 

2. člen

Ostale določbe Odloka o proračunu občine Podlehnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin 52/2018 in 22/2019) ostanejo nespremenjene.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 033-4/2019

Datum: 26. 09. 2019

 

 

Občina Podlehnik

 

mag. Sebastian Toplak, župan