New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 14/13 – popr., 101/13 IN 55/15 - ZFisP) in 14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) je Občinski svet  Občine Zavrč  na 8. redni seji, dne, 10.12.2015 sprejel

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2016

 

1.       Splošna določba

 

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.       Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

v eur

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

 

Proračun 2016

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

 

1.715.400,00

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

 

 

1.135.850,00

70

DAVČNI PRIHODKI

 

 

 

973.050,00

700

Davki na dohodek in dobiček

 

 

897.000,00

703

Davki na premoženje

 

 

 

54.600,00

704

Domači davki na blago in storitve

 

 

21.450,00

706

Drugi davki

 

 

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

 

 

 

162.800,00

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

 

84.400,00

711

Takse in pristojbine

 

 

 

2.000,00

712

Globe in druge denarne kazni

 

 

 

4.200,00

714

Drugi nedavčni prihodki

 

 

72.200,00

72

KAPITALSKI PRIHODKI

 

 

 

2.000,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

2.000,00

73

PREJETE DONACIJE

 

 

 

0,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

 

 

0,00

731

Prejete donacije iz tujine

 

 

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

 

 

 

577.550,00

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

355.650,00

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

221.900,00

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE

0,00

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0,00

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

 

1.818.040,00

40

TEKOČI ODHODKI

 

 

 

739.626,50

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

 

 

196.750,00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

 

25.790,00

402

Izdatki za blago in storitve

 

 

421.667,50

403

Plačila domačih obresti

 

 

21.000,00

409

Rezerve

 

 

 

 

74.419,00

41

TEKOČI TRANSFERI

 

 

 

551.620,00

410

Subvencije

 

 

 

 

55.753,00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

 

286.630,00

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

65.100,00

413

Drugi tekoči domači transferi

 

 

144.137,00

414

Tekoči transferi v tujino

 

 

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

 

 

477.683,50

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

 

 

477.683,50

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

 

49.110,00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

9.640,00

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

39.470,00

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

- 102.640,00

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

 

Proračun 2016

 

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

 

 

 

751

Prodaja kapitalskih deležev

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

 

 

 

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

 

 

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

 

Proračun 2016

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

 

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

 

 

 

0,00

500

Domače zadolževanje

 

 

 

0,00

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA

89.860,00

55

ODPLAČILA DOLGA

 

 

 

89.860,00

550

Odplačila domačega dolga

 

 

89.860,00

 

IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

- 192.500,00

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

 

- 89.860,00

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

 

102.640,00

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2014

192-500,00

 

9009

Splošni sklad za drugo

 

192.500,00

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na  podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Zavrč.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.       Postopki izvrševanja proračuna

 

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta).

Uporabniki proračuna morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.

Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve se morajo oddati izvajalcem v skladu z določili Zakona o javnih naročilih.

Sredstva občinskega proračuna se med letom uporabnikom dodeljuje enakomerno, če ni v zakonu, v pogodbi ali s posebnim aktov občinskega sveta določeno drugače.

Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan. Za izvrševanje proračuna Občine Zavrč  je odgovoren župan.

Župan lahko zmanjša obseg sredstev razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini. O svoji odločitvi in predlaganih ukrepih mora predhodno obvestiti svet občine.

Župan je pooblaščen, da odloča o:

·       o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev in o tem obvešča občinski svet,

·       prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru glavnega programa, na podlagi odredbe iz objektivnih razlogov, ki so usklajeni s porabniki.

·       uporabi sredstev rezerv za premostitev likvidnostnih problemov proračuna,

·       uporabi sredstev rezerv za namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin,

·       • kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora    biti odplačano do konca proračunskega leta.

·       o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti.

Vsi prihodki, ki jih občinska uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja so prihodek občinskega proračuna.

 

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.   prihodki požarne takse po 59. Členu zakona o varstvu pred požarom

2.   taksa za obremenjevanje voda,

3.   taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

4.   pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

5.   prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,

6.   prihodki od komunalnega prispevka,

7.   drugi prihodki, ki jih določi občina,

8.   koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,

9.   koncesijska dajatev za gozdove.

Namenski prejemki, ki v tekočem letu ne bodo porabljeni, se bodo prenesli v naslednje leto, za namene za katere so opredeljeni.

 

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna odloča župan občine. Župan ni pristojen za razporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju za obdobje januar – junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

 

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati  25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

 

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika -župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

 

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1.   Proračunska  rezerva.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom,  vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna.

Proračunska rezerva za naravne nesreče se v letu 2016 oblikuje v višini 17.000,00 EUR in

Proračunska rezerva iz rezerv države v višini 35.419,00 eur.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4.       Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine

 

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine dolga posameznega dolžnika 300,00 EUR in celotne višine vseh odpisanih dolgov 3.000,00 EUR. O višjih zneskih mora odločati občinski svet.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroškov dveh evrov v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

 

5.       Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

 

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja občina za proračun leta 2016 ne planira novega zadolževanja.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine oziroma se lahko občina v skladu z zakonom likvidnostno zadolži.

 

11. člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv  se lahko v letu 2016 zadolžijo le s soglasjem ustanovitelja in do zakonsko dovoljenih obsegov. O dajanju soglasij odloča občinski svet Občine  Zavrč.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv lahko v letu 2016 izdajo poroštva le s soglasjem ustanovitelja. O dajanju poroštev odloča občinski svet Občine Zavrč.

 

6.       Prehodne in končne določbe

 

13. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2016.

 

Številka: 410-45/208-008

Goričak, dne 10.12.2015

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan