New Page 2

Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Šenčur objavlja naslednje

 

JAVNO NAZNANILO

O JAVNI RAZGRNITVI LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA ŠE-41

 

I.

Občina Šenčur obvešča javnost, da bo javno razgrnjena Lokacijska preveritev za del enote urejanja prostora ŠE-41, ki obsega zemljišče parc. št. 1109 k.o. Šenčur.

 

II.

Kraj in čas javne razgrnitve

Predvideno trajanje javne razgrnitve je 15 dni.  Javna razgrnitev bo potekala od 31. januarja 2020 do vključno 14. februarja 2020, v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur. Gradivo bo javno dostopno tudi na spletnem naslovu www.sencur.si.

 

III.

Način in rok za dajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeno lokacijsko preveritev podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov oziroma na pripravljeni obrazec na mestu javne razgrnitve ali v pisni obliki na naslov Občine Šenčur. Rok za podajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan razgrnitve.

 

IV.

Javno naznanilo se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Šenčur.

 

Številka: 350-11/2019-24

Datum: 21.1.2020

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan