New Page 1

 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09), 31. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 45/10, 43/11) in 16. člena Statuta občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2010-UPB 1) je Občinski svet občine Videm na svoji  7.  redni seji dne 13.09.2011 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O PROTOKOLARNIH OBVEZNOSTIH OBČINE VIDEM IN O OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV V  ZVEZI S SPREJEMANJEM DARIL

 

 

I.         UVODNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem pravilnikom se določijo protokolarne obveznosti, dogodki in  pravila ob teh dogodkih, način financiranja teh obveznosti ter pravice in dolžnosti občinske uprave pri organiziranju in izvedbi protokolarnih dogodkov v Občini Videm, ter  ureja način razpolaganja z darili, vodenje in vsebino seznama daril, ki jih v zvezi z opravljanjem funkcije prejemajo funkcionarji, ter druga izvedbena vprašanja v zvezi s prepovedmi, omejitvami in dolžnostmi funkcionarjev pri sprejemanju daril.

 

 

II.        PROTOKOLARNE OBVEZNOSTI

 

 

2. člen

 

 

(1) Protokolarne zadeve po tem pravilniku pripravlja in izvaja  občinska uprava Občine Videm, ki skrbi za njihovo organizacijsko in strokovno tehnično izvedbo.

 

 

(2) Sredstva za financiranje posameznih protokolarnih dejanj iz tega pravilnika se zagotavljajo v občinskem proračunu.

 

 

3. člen

 

 

Kot protokolarni dogodki se štejejo:

 

 

- uradni in delovni obiski doma in v tujini,

 

 

- sprejemi, ki jih prireja župan,

 

 

- proslave in druge prireditve,

 

 

- posebne jubilejne svečanosti javnih podjetij, zavodov, društev in občanov ter

 

 

- drugi  izredni dogodki, ki so povezani z življenjem in delom sedanjih ali bivših občanov  na področju javnega družbenega delovanja.

 

 

4. člen

 

 

Ob izjemnih dogodkih, ki niso predvideni s tem pravilnikom, določi protokolarne aktivnosti občine župan za vsak primer posebej.

 

 

5. člen

 

 

(1) Ob obisku domačih in  tujih delegacij na občini je gostitelj župan.

 

 

(2) Goste ob prihodu v občino pozdravijo, oziroma se ob odhodu od njih poslovijo župan oziroma od njega  pooblaščena oseba.

 

 

6. člen

 

 

(1)V občini se vodi knjiga gostov. O vpisih v knjigo gostov odloča župan.

 

 

(2)Knjiga gostov se hrani v tajništvu, za katero skrbi referentka.

 

 

7. člen

 

 

(1) Ob uradnih obiskih domačih in tujih delegacij lahko župan priredi pogostitev, svečano kosilo ali večerjo.

 

 

(2) Župan določi seznam povabljenih na  slovesnosti ob prihodu ali odhodu delegacij, pri

 

 

kosilu ali večerji.

 

 

8. člen

 

 

Župan lahko posameznemu gostu izroči protokolarno darilo, katerega vrednost praviloma ne sme presegati višine 75,00 EUR. Vsebina darila mora biti povezana z eno izmed značilnosti občine Videm.

 

 

9 člen

 

 

Ob obisku tujih delegacij v občini se lahko stroški bivanja in prevozov uradnih oseb članov delegacije  krijejo iz občinskega proračuna.

 

 

10. člen

 

 

(1)Ob uradnih obiskih predstavnikov občine Videm v tujini, občinska uprava v sodelovanju s koordinatorjem obiska razrešuje organizacijske in protokolarne zadeve.

 

 

(2)Predstavnike, ki so navzoči pri odhodu in prihodu določi župan.

 

 

11. člen

 

 

Ob uradnih obiskih predstavnikov občine v tujini se gostitelju izroči darilo v skladu z 8. členom tega pravilnika.

 

 

12. člen

 

 

Uradni in delovni obiski lahko trajajo do največ  tri delovne dni. Protokolarni čas je med 9.00 in 21.00 uro.

 

 

13. člen

 

 

(1)Župan lahko priredi sprejem za občane, skupine občanov, društva ali druge, ki so dosegli pomembne uspehe ali zasluge, doma ali v tujini na področju: gospodarstva, kulture, športa,  zdravstva, šolstva, izobrazbe, humanitarnih dejavnosti, varnosti, varstva pred naravnimi nesrečami, gasilskih tekmovanj  in drugih dosežkov pomembnih za osebe ali skupine iz občine Videm in za občino Videm.

 

 

(2)Župan lahko priredi sprejem tudi za osebe, ki niso občani občine Videm, vendar so s svojim delom pomembno vplivali na razvoj ali identiteto občine Videm.

 

 

(3)Župan lahko priredi sprejem tudi ob različnih drugih priložnostih za funkcionarje občine, člane drugih organov občine in predsednike vaških odborov krajevnih skupnosti.

 

 

(4)Župan lahko udeležence sprejema iz prejšnjih odstavkov tega člena pogosti in se jim zahvali s priložnostnim darilom.

 

 

14. člen

 

 

Aktivnim občinskim funkcionarjem (podžupan(a), člani občinskega sveta in člani nadzornega odbora) se lahko izkaže pozornost  z novoletno čestitko.

 

 

Članom odborov in komisij občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in predsednikom vaškim odborom  se lahko izkaže pozornost z novoletno čestitko.

 

 

15. člen

 

 

(1)V primeru smrti aktivnega funkcionarja (župana, podžupana, člana občinskega sveta), uslužbenca občinske uprave, častnega občana, se izkaže spoštovanje

 

 

- z žalno sejo občinskega sveta,

 

 

- z osmrtnico in vencem ali žalnim cvetjem ter govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar v soglasju s svojci,

 

 

- z izobešanjem žalne zastave na Občini Videm in sicer od dneva smrti do dneva pogreba.

 

 

(2)V primeru smrti ožjega sorodnika aktivnih funkcionarjev ali častnih občanov se izkaže spoštovanje

 

 

- z vencem ali žalnim cvetjem.

 

 

(3)V primeru smrti občank in občanov občine Videm se izkaže spoštovanje

 

 

- z izobešanjem žalne zastave na Občini Videm in sicer od dneva smrti do dneva pogreba.

 

 

16. člen

 

 

V primeru smrti bivšega župana se izkaže spoštovanje

 

 

z osmrtnico in vencem ali žalnim cvetjem ter govorom ob grobu, ki ga opravi župan, podžupan ali drug občinski funkcionar v primeru, da svojci  izrazijo takšno željo,

 

 

z izobešanjem žalne zastave na Občini Videm od dneva smrti do dneva pogreba.

 

 

17. člen

 

 

V primeru smrti  predsednika in člana krajevnih skupnosti ali člana drugega organa občine Videm se izkaže spoštovanje

 

 

- s sožalno brzojavko svojcem,

 

 

- z izobešanjem žalne zastave na občinski stavbi na dan pogreba.

 

 

18. člen

 

 

V primeru smrti  direktorja oziroma ravnatelja javnih zavodov in drugih pomembnih občanov se izkaže spoštovanje s sožalno brzojavko svojcem.

 

 

19. člen

 

 

Občina lahko organizira proslave ob državnih  in občinskem prazniku, tradicionalne in druge prireditve. Proslave in prireditve organizira občinska uprava sama ali v sodelovanju z drugimi organizacijami.

 

 

20. člen

 

 

O seznamu vabljenih na proslave in prireditve odloča župan.  Na proslave in prireditve se lahko povabi najvišje predstavnike države (predsednika  Republike Slovenije, predsednika parlamenta in  člane Vlade RS), župane ali predstavnike občin Sp. Podravja.

 

 

III.      OMEJITVAH IN DOLŽNOSTIH FUNKCIONARJEV IN JAVNIH USLUŽBENCEV V  ZVEZI S  SPREJEMANJEM DARIL

 

 

21. člen

 

 

Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo za potrebe tega pravilnika naslednji pomen:

 

 

1. darilo je stvar, pravica ali storitev, ki jo je mogoče finančno ovrednotiti,

 

 

2. protokolarna darila so darila funkcionarjem, ki jih podarijo predstavniki drugih državnih organov, drugih držav in mednarodnih organizacij ter institucij ob obiskih, gostovanjih ali drugih priložnostih ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah,

 

 

3. priložnostna darila manjše vrednosti so darila, dana ob posebnih priložnostih, ki ne presegajo vrednosti 75 EUR in katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 150 EUR, če so prejeta od iste osebe. V nobenem primeru se kot darilo manjše vrednosti ne sme sprejeti denarja, vrednostnih papirjev ali dragocenih kovin,

 

 

4. darila zanemarljive vrednosti so darila, katerih vrednost ne presega 25 EUR,

 

 

5. vrednost darila je tržna cena darila oziroma razlika med tržno in plačano ceno darila,

 

 

6. organ je državni organ, organ lokalne skupnosti oziroma organizacija, v kateri funkcionar opravlja svojo funkcijo,

 

 

7. seznam daril je po časovnem zaporedju vodena zbirka obrazcev za evidentiranje prejetega darila funkcionarja,

 

 

8. darilo, ki je ali bi lahko vplivalo na objektivno in nepristransko opravljanje funkcije funkcionarja, je lahko darilo:

 

 

- ki je bilo dano v kratkem časovnem obdobju pred ali po odločitvi organa, s katero je ta odločil o pravici ali obveznosti darovalca ali njegovih družinskih članov,

 

 

- katerega vrsta, oblika ali vrednost znatno odstopa od okoliščin izročitve darila;

 

 

- podarjeno s strani darovalca, ki z organom ima ali vzpostavlja poslovne stike.

 

 

22. člen

 

 

(1) Funkcionar ali javni uslužbenec ne sme sprejemati daril ali drugih koristi v zvezi z opravljanjem funkcije, razen protokolarnih daril in priložnostnih daril manjše vrednosti.

 

 

(2) Ne glede na njihovo vrednost funkcionar ne sme sprejemati daril, ki so ali bi lahko vplivala na objektivno in nepristransko opravljanje njegove funkcije.

 

 

(3) Funkcionar ali javni uslužbenec ne sme sprejeti darila v zvezi z opravljanjem funkcije, niti darila zanemarljive vrednosti:  

 

 

- če bi izročitev oziroma sprejem takšnega darila pomenila kaznivo dejanje,

 

 

- če je to prepovedano z zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ali

 

 

- če bi bil njegov sprejem v nasprotju z etičnimi standardi, ki veljajo za posamezne vrste funkcionarjev.

 

 

(4) Darilo iz prejšnjega odstavka ne more postati last funkcionarja, javnega uslužbenca ali organa in ga je potrebno zavrniti, vrniti darovalcu oziroma z njim ravnati v skladu s predpisi.

 

 

(5) Prepovedi in omejitve iz tega člena veljajo tudi v primerih, če bi se darilo v zvezi z opravljanjem funkcije funkcionarja izročilo njegovim družinskim članom.

 

 

(6) Za darilo v zvezi z opravljanjem funkcije se ne šteje darilo simbolnega pomena, ki se tradicionalno izroča ob določenih dogodkih (plakete, značke, zastavice).

 

 

23. člen

 

 

(1) Funkcionar ali javni uslužbenec mora v primeru sprejema darila, takoj, ko je to mogoče, izpolniti obrazec za evidentiranje prejetega darila in ga izpolnjenega izročiti organu, v katerem opravlja funkcijo.

 

 

(2) Funkcionar ali javni uslužbenec mora v obrazec vpisati naslednje podatke:

 

 

- svoje ime in priimek in funkcijo, ki jo opravlja,

 

 

- ime, priimek in naslov darovalca oziroma naziv in sedež pravne osebe ali organa, če je bilo darilo dano v imenu pravne osebe ali organa,

 

 

- datum sprejema darila,

 

 

- navedbo, ali gre za protokolarno ali priložnostno darilo,

 

 

- vrsto in vrednost darila ter navedbo, na kakšen način se je določila vrednost darila,

 

 

- razloge za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je darilo dano,

 

 

- skupno vrednost daril, ki jih je funkcionar že prejel od istega darovalca v koledarskem letu,

 

 

- datum izpolnitve obrazca,

 

 

- podpis

 

 

(3) Če darilo sprejme družinski član funkcionarja ali javni uslužbenec, sta slednja dolžna izpolniti obrazec in ga izročiti osebi, zadolženi za vodenje seznama pri organu, kjer funkcionar opravlja funkcijo.

 

 

(4) V seznam daril se ne vpisujejo darila zanemarljive vrednosti.

 

 

(5) Protokolarna darila in priložnostna darila, ki postanejo last lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri funkcionar ali javni uslužbenec opravlja svojo funkcijo, morata slednja  takoj po prejemu, oziroma takoj, ko je to mogoče, izročiti osebi, ki je zadolžena za vodenje seznama daril pri organu, kjer opravljata funkcijo.

 

 

(6) O izročitvi obrazca o evidentiranju prejetega darila ali izročitvi darila organu, kjer opravljata funkcijo, se na njuno zahtevo izda pisno potrdilo.

 

 

(7) V skladu s tem členom je dolžan ravnati funkcionar ali javni uslužbenec tudi v primeru, če ugotovi, da je od iste osebe prejel toliko daril zanemarljive vrednosti, da njihova skupna vrednost v posameznem koledarskem letu presega 75 EUR.

 

 

24. člen

 

 

(1) Organ v katerem funkcionar in javni uslužbenec opravlja funkcijo, opremi izpolnjen obrazec z zaporedno številko in ga vloži v seznam daril.

 

 

(2) Organ je dolžan poskrbeti, da se darilo, ki je postalo last lokalne skupnosti oziroma organizacije, v kateri opravljata svojo funkcijo, evidentira v ustrezni evidenci in poskrbi za pravilno uporabo, hrambo in morebitno zavarovanje tega darila.

 

 

(3) Kolikor vrednosti darila ne določi funkcionar, je to dolžan storiti organ.

 

 

(4) Če je darilo takšno, da se ne da določiti njegove tržne vrednosti, se vrednost določi po nestrokovni oceni funkcionarja, javnega uslužbenca ali osebe, ki vodi seznam daril.

 

 

(5) Če je darilo umetniško delo ali stvar, ki predstavlja zgodovinsko vrednost ali drugo vrednost, ki se je ne da oceniti po tržnih merilih, se vrednost darila določi na podlagi ocene strokovnjaka.

 

 

25. člen

 

 

(1) Način razpolaganja z darilom, ki je postalo last lokalne skupnosti, določi predstojnik organa, v katerem funkcionar in javni uslužbenec ki je sprejel darilo, opravlja funkcijo. Kolikor je darilo sprejel predstojnik organa, način uporabe darila določi njegov namestnik.

 

 

(2) Če se po prejemu priložnostnega darila, ki je postalo last lokalne skupnosti, ugotovi, da glede na svoje lastnosti ni primerno za uporabo ali hrambo, se darilo odstopi organizaciji, ki je pooblaščena za proizvodnjo ali promet s takšnimi stvarmi ali humanitarni organizaciji.

 

 

(3) O predaji darila je organ dolžan pridobiti potrdilo s strani prejemnika darila in ga vložiti v seznam daril.

 

 

26. člen

 

 

Če funkcionar ali javni uslužbenec prejme darilo po pošti ali na drug posreden način, to dejstvo navede v obrazcu za evidentiranje prejetega darila. V tem primeru v obrazec vpiše podatke, ki so mu ob prejemu darila znani.

 

 

27. člen

 

 

V primeru, da je funkcionarju ponujeno darilo v zvezi z opravljanjem službe v obliki storitve, pa ne gre za darilo manjše vrednosti, funkcionar tovrstne storitve ne sme sprejeti.

 

 

28. člen

 

 

(1) Seznam daril predstavljajo z zaporedno številko označeni in po časovnem zaporedju vodeni izpolnjeni obrazci za evidentiranje prejetega darila funkcionarja ali javnega uslužbenca in potrdila o prevzemu daril drugih subjektov iz tretjega odstavka 25. člena tega pravilnika.

 

 

(2) Seznami daril se vodijo za časovno obdobje koledarskega leta.

 

 

(3) Vsak funkcionar ali javni uslužbenec ima pravico do vpogleda v seznam daril glede podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

 

29. člen

 

 

(1) V vsakem organu se določi eno ali več oseb, ki so odgovorne za pravilno vodenje seznama daril.

 

 

(2) Osebo iz prejšnjega odstavka določi predstojnik organa oziroma poslovodni organ osebe javnega prava.

 

 

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena dvomi v resničnost podatkov, ki se vpisujejo v seznam daril, je dolžna v okviru možnosti ugotoviti, ali so navedeni podatki resnični. Če ugotovi, da so podatki iz obrazca neresnični oziroma da ne gre za darilo manjše vrednosti, mora o tem obvestiti funkcionarja ali javnega uslužbenca in predstojnika organa oziroma poslovodni organ osebe javnega prava.

 

 

(4) Če oseba iz prvega odstavka tega člena ugotovi, da je prišlo do kršitve pri posredovanju podatkov v seznam daril oziroma drugih določb tega pravilnika v zvezi z ravnanjem s prejetimi darili, je o tem dolžna obvestiti pristojno osebo organa oziroma poslovodni organ osebe javnega prava.

 

 

30. člen

 

 

(1) Notranji nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo predstojniki organov, v katerih funkcionarji opravljajo svojo funkcijo. Za nadzor lahko predstojniki organov pooblastijo tudi drugo osebo.

 

 

(2) Zunanji nadzor nad izvrševanjem določb tega pravilnika izvaja komisija za preprečevanje korupcije v skladu s pooblastili, ki so določena v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

 

 

31. člen

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 030-2453/2011

 

 

Datum: 13.09.2011

 

 

Občina Videm

 

 

Župan Friderik Bračič