New Page 1

Občinski svet Občine Nazarje na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19 in 44/22 – ZVO-2) in 17. člena Statuta Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017) daje

 

SOGLASJE

K CENI STORITVE  OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE OBDELAVE DOLOČENIH VRST ODPADKOV IN ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVA ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI NAZARJE

 

1. člen

Občinski svet Občine Nazarje daje izvajalcu obvezne gospodarske javne službe obdelave določenih vrst odpadkov in odlaganja ostankov predelava ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Nazarje soglasje:

·   da se cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov spremeni in znaša 0,12495 EUR/kg. Nova cena velja od 01.05.2023 dalje in

·   da se cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov spremeni in znaša 0,10031 EUR/kg. Nova cena velja od 01.05.2023 dalje.

Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5% ni zajet v ceni.

 

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0004/2022-4

Datum: 20.04.2023

 

 

Občina Nazarje

 

Matej Pečovnik, župan