New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/2018) je Občinski svet Občine Rogašovci na 4. seji  dne 25. 4. 2019 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2018

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2018.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2018.

 

3. člen

Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2018 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

 

KONTO

OPIS

Realizacija 2018


v EUR

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

2.636.896,61

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

2.502.589,00

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

2.172.715,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.072.135,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

54.242,86

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

46.198,22

706

 

DRUGI DAVKI

138,92

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

329.874,00

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

171.985,20

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.064,50

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

1.133,36

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

30.198,27

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

124.492,67

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

12.558,32

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

1.803,28

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

10.755,04

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

18.680,33

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

18.680,33

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)   

103.068,96

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

100.832,96

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

2.236,00

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0,00

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0,00

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

2.542.626,89

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

1.022.557,92

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

255.303,61

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

42.548,02

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

706.257,27

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

1,13

409

 

REZERVE

18.447,89

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

1.144.466,11

410

 

SUBVENCIJE

56.000,01

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

721.592,96

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

108.565,31

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

258.307,83

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0,00

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

262.522,91

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

262.522,91

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

113.079,95

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM

89.251,92

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

23.828,03

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

94.269,72

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0,00

 

 

 

 

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0,00

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0,00

440

 

DANA POSOJILA

0,00

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0,00

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0,00

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

 

 

 

 

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

9.466,64

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

9.466,64

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

84.803,08

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

-9.466,64

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

-94.269,72

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2017

 

 9009

 

Splošni sklad  za drugo

749.117,44

         

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-1/2019-12

Rogašovci, dne 25. 4. 2019

 

 

Občina Rogašovci

 

Edvard Mihalič, župan