New Page 2

Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/2011-UPB8, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US in 32/2016) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list Republike Slovenije št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik, na svoji 6. redni seji, dne 26. 9. 2019, sprejel

 

ODLOK

O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI PODLEHNIK

 

1  Splošne določbe

 

1. člen

(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom  Občina Podlehnik (v nadaljevanju: občina) določa:

·  način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;

·  način izvajanja pogrebne slovesnosti;

·  storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;

·  osnovni obseg pogreba;

·  način in čas pokopa;

·  način pokopa, če je plačnik občina;

·  možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;

·  obratovanje mrliških vežic;

·  obseg prve ureditve groba;

·  vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;

·  način oddaje grobov v najem;

·  postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;

·  zvrsti grobov;

·  okvirni tehnični normativi za grobove;

·  mirovalno dobo za grobove;

·  enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;

·  pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;

·  razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;

·  druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.

(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. člen

 (pogrebna in pokopališka dejavnost)

(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba. Za izvajanje 24. urne dežurne službe občina podeli koncesijo po postopku in na način kot je to določeno s koncesijskim aktom.

(2) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določa drugače.

(3) Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega naslednje storitve:

·  prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;

·  pripravo pokojnika;

·  upepelitev pokojnika;

·  pripravo in izvedbo pogreba.

(4) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč in jo zagotavlja občina.

 

3. člen

(upravljavec pokopališč)

(1) Upravljavec pokopališča je Občina Podlehnik.

(2) Na območju občine so naslednja pokopališča: Gorca in Rodni Vrh.

(3) Upravljanje pokopališč obsega zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

 

4. člen

(splošna ureditev pokopališč)

(1) Pokopališče mora biti primerno ograjeno.

(2) Upravljavec mora na pokopališču zagotoviti dovolj urejenih prostorov za odlaganje odpadkov, ustrezno mrežo za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov, lahko pa zagotovi tudi ozvočenje in osvetlitev.

(3) Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in vzdrževati kot dober gospodar.

(4) Upravljavec je dolžan iz naslova grobnin zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter druge pokopališče infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves, grmovnic, živih mej, odvoz odpadkov, porabo vode, elektrike, nadzorno službo, storitve informacijske pisarne in druga vzdrževalna dela, predvsem pa urejenih prostorov za odpadke, vodovodnih naprav in ograj na območju pokopališča, tako da je omogočena njihova nemotena uporaba v skladu z letnimi plani urejanja in vzdrževanja pokopališča, ki jih sprejme  občina.

 

5. člen

(izrazi)

Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.

 

6. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz tretjega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.

 

2  Pogrebna slovesnost

 

7. člen

(način izvajanja pogrebne slovesnosti)

(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.

(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.

(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.

(5) Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s tem pokopališkim redom.

(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.

 

3  Storitve pokopališko pogrebnega moštva

 

8. člen

(pokopališko pogrebno moštvo)

(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva na pokopališčih Gorca in Rodni Vrh zagotavlja izvajalec pogrebne dejavnosti.

(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.

 

4  Pogreb

 

9. člen

(osnovni obseg pogreba)

Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.

 

4.1 Prijava pokopa

 

10. člen

(prijava pokopa)

(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.

(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija, ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.

 

4.2 Priprava pokojnika

 

11. člen

(priprava pokojnika)

Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.

 

4.3 Minimalna pogrebna slovesnost

 

12. člen

(minimalna pogrebna slovesnost)

Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.

 

4.4 Pokop

 

13. člen

(pokop)

(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela na pokopališču, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.

(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.

(3) Pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.

 

5  Način in čas pokopa

 

14. člen

(način pokopa)

(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:

·  pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,

·  pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,

·  raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.

(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.

(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

(4) Vsakemu pokojniku mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo naročnika pogreba.

(5) Pogrebna slovesnost se opravi v skladu z določili tega odloka in dogovora med naročnikom pogreba in upravljavcem pokopališča o načinu priprave in vodenja pogrebne slovesnosti.

(6) Pogrebna slovesnost ima lahko značilnosti obreda posamezne verske skupnosti. V takem primeru se pri pogrebni slovesnosti opravi tudi verski obred.

(7) Pri javni pogrebni slovesnosti je lahko prisoten vsakdo, ki se obnaša kraju in času primerno.

(8) Kraj, dan in čas pogrebne slovesnosti določita upravljavec in naročnik pogreba sporazumno, upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov.

(9) Pogrebni sprevod se izvaja od kraja pričetka pogrebne slovesnosti do groba na pokopališču. Na željo umrlega ali svojcev se opravi verski obred na krajevno običajen način med samim potekom sprevoda v poslovilnem objektu oziroma v objektu, namenjenem opravljanju verskih obredov.

(10) Naročnik pogreba lahko pri načinu poslovitve izbira:

a.) poslovitev od pokojnika in pokop kot združen obred,

b.) tihi pokop (pogreb v družinskem krogu),

c.) anonimni pokop.

(11) Upravljavec mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob položitvi pokojnika v mrliško vežo izobesi obvestilo pred mrliško vežo.

(12) Upravljavec, v kolikor se tako dogovori z naročnikom pogreba, v mrliški veži v kateri pokojnik leži ali v poslovilni dvorani postavi pult z žalno knjigo.

 

a. Združen obred

 

(13) Združen obred je sestavljen iz dveh delov:

·  poslovitev od pokojnika in

·  pokop.

(14) Poslovitev od pokojnika vodi vodja pogreba, ki ga določi upravljavec pokopališča.

(15) Poslovitev se prične z naznanitvijo vodje pogreba.

(16) Pri glavi se razporedijo svojci pokojnika.

(17) Ob vznožju se razporedijo vodja pogreba, govorniki, zastavonoša s slovensko zastavo z žalnim trakom in zastavonoše z drugimi zastavami in prapori, nosilci odlikovanj, tudi pevci, zastopniki verskih skupnosti z nosilcem verskega obeležja, če so prisotni.

(18) Ob začetku poslovitve od pokojnika zaigra uvodna žalostinka, ki jo lahko zaigra godba ali zanjo poskrbi upravljavec s tehničnimi sredstvi in zapojejo pevci, če so prisotni.

(19) Po uvodni žalostinki sledijo govori govornikov, zaigra žalostinka in zapojejo pevci, če so prisotni. Sledi pozdrav s slovensko zastavo z žalnim trakom, drugimi zastavami in prapori ter častna salva, če pri pogrebu sodeluje častna straža.

(20) Pogrebno moštvo odpelje krsto ali odnese žaro do kraja pokopa.

(21) Na čelu pogrebnega sprevoda je, zastavonoša s slovensko zastavo z žalnim trakom, sledijo zastavonoše drugih zastav in praporov, godba in pevci, če so prisotni, zastopniki verskih skupnosti z nosilcem verskega obeležja, voz  venci, nosilci odlikovanj in priznanj pokojnika, če so prisotni, pogrebni voz s krsto ali nosilci žare in žarnega venčka, najožji svojci pokojnika in na koncu vsi udeleženci pogrebne poslovitve.

(22) Če se pogrebne poslovitve udeležijo predstavniki enot slovenske vojske ali policije, se ti razvrstijo v pogrebni sprevod takoj za vodjem pogreba in zastavonošo s slovensko zastavo z žalnim trakom oziroma tako, kot določajo njihova pravila.

(23) Ko pridejo udeleženci pogrebnega sprevoda do kraja pokopa, razporedi vodja pogreba udeležence poslovitve na primerna mesta. Pogrebci, ki položijo vence na grob in položijo krsto ali žaro v grobno jamo- vodoravno, kadar dimenzije grobnega polja to omogočajo, se po skupnem pozdravu umaknejo. Nato sledijo govori govornikov, zapojejo pevci in /ali zaigra godba, če je prisotna. Lahko se opravi verski obred. S tem je pogrebna poslovitev končana.

(24) Po zaključku pogrebne poslovitve lahko sledi mimohod udeležencev mimo grobne jame, pri čemer lahko posamezniki v grobno jamo spustijo grudo zemlje ali cvetlico.

(25) Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje tudi častna straža z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, da bi izstrelila častno salvo, kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti pri tem zagotovljena popolna varnost občanov, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.

(26) Pri pogrebni poslovitvi od umrlega tujca, se slovenska zastava z žalnim trakom nadomesti s črno zastavo.

 

b. Tihi pogreb

 

(27) Obred tihega pogreba se opravi na podlagi odločitve naročnika pogreba ob prijavi pogreba.

(28) Za tihi pogreb se smiselno uporabljajo določila tega odloka o pogrebnih slovesnostih.

(29) Upravljavec v zvezi s tihim pogrebom ne sme dajati nobenih informacij v javnost.

 

c. Anonimni pokop

 

(30) Obred anonimnega pokopa se lahko opravi na pokopališču in se izvede tako, da se opravi raztros pepela pokojnika na za to posebej določeni tratni ploskvi.

(31) Anonimni pokop opravi upravljavec ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom z naročnikom pogreba.

(32) Na kraju raztrosa ni obeležja. Kraj pokopa je evidentiran v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču.

(33) Plačnik anonimnega pokopa se lahko odloči za poslovitev od pokojnika.

 

15. člen

(čas pokopa)

(1) Pokop na  pokopališčih v občini se lahko opravi vsak delovni dan od ponedeljka do petka.  od 8.00 do 15.00 uro (pričetek pogrebne slovesnosti).

(2) Čas pokopa izven urnika iz prejšnjega odstavka je možen po dogovoru z upravljalcem pokopališča in izvajalcem pogrebne dejavnosti.

(3) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.

 

6  Način pokopa, če je plačnik občina

 

16. člen

(način pokopa, če je plačnik občina)

Če je plačnik pokopa občina se opravi pokop v žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grobnico ali  na prostoru, ki ga določi upravljavec..

 

7  Mrliške vežice

 

17. člen

(mrliške vežice)

(1) Na  pokopališču Gorca je  mrliška vežica, katere uporaba je obvezna. Na pokopališču Rodni Vrh se kot mrliška vežica uporablja kapelica, ki je v lasti Župnijskega urada Svete Trojice Podlehnik.

(2) Mrliške vežice iz prejšnjega odstavka obratujejo v času pogrebne slovesnosti oziroma pogreba.

 

8  Ureditev groba

 

18. člen

(urejanje grobnih polj)

(1) Grobna polja se uredijo pred pričetkom pokopa.

(2) Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin, zasaditev dreves ali grmovnic, sejanje trave ali položitev travne ruše. Drevesa ali grmovnice se lahko zasadijo tudi že ob obstoječih robovih ob soglasju upravljavca.

(3) Pri urejanju novih ali opuščenih grobov lahko upravljavec izdela temelje za nagrobnik, skladno z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove. Pri preurejanju lahko sodeluje tudi bodoči najemnik grobnega polja.

 

19. člen

(prva ureditev groba)

(1) Po opravljenem pokopu se grob uredi v skladu z določili tega odloka. Grob uredita upravljavec in najemnik. Upravljavec po opravljenem pokopu poskrbi za odvoz odvečne zemlje na deponijo, odstrani cvetje z groba in očisti grob.

(2)  Najemnik groba poskrbi za položitev travne ruše na mesto, od koder je bila odstranjena pred izkopom grobne jame, zasejanje trave in posaditev grmovnic, ki so bile tedaj izkopane in morebitno dosaditev, postavitev spomenika, morebitno postavljanje posode za cvetje in omarice za polaganje sveč.

 

20. člen

(ureditev groba po pogrebu)

(1) Upravljalec po pogrebu zasuje grobno jamo oziroma zapre pokrov žarne niše. Na grob položi cvetje ali ga razporedi na stojala.

(2) Najemnik groba lahko do dokončne ureditve groba na grob postavi začasno obeležje.

 

9  Vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču

 

21. člen

(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču)

(1) Obisk pokopališča je dovoljen v času, ki ga določi in javno objavi upravljavec.

(2) Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:

·  skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;

·  oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;

določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;

·  Izvaja storitve pokopališko pogrebnega moštva;

·  vodi evidenco o grobovih in pokopih;

·  organizira in nadzira dela na pokopališču;

·  skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;

·  skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;

·  z izdajo pisnega soglasja za izvedbo kamnoseških del za končno ureditev groba.

(3) Kamnoseška dela se lahko opravljajo le od ponedeljka do petka med 7.00 in 20.00 uro, vendar ne v času pogreba.

 

22. člen

(prepovedi)

(1) Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu na pokopališče opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.

(2) Na pokopališčih v občini ni dovoljeno zlasti:

·  nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;

·  odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;

·  onesnaženje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;

·  vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;

·  brez soglasja upravljavca opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti,

·  vstop s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, vožnja, ustavljanje in parkiranje, razen za potrebe opravljanja dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba.

 

10 Način oddaje grobov v najem

 

23. člen

(oddaja grobov v najem)

(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča  na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.

(2) Najemnik groba je praviloma ena pravna ali fizična oseba.

(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.

(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba v skladu s prejšnjim odstavkom.

 

24. člen

(pogodba o najemu groba)

Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:

·  osebe najemnega razmerja;

·  čas najema;

·  vrsto, zaporedno številko in velikost groba;

·  osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;

·  obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;

·  ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe in druge obveznosti  najemojemalca.

 

25. člen

(1) Prostor za grobove daje upravljavec v najem za določen čas, najmanj za 10 let in se lahko po poteku tega roka podaljša. Najemna pogodba se podaljša za čas nadaljnjih 10 let, v kolikor je 30 dni pred iztekom ne prekliče nobena od pogodbenih strank.

(2) Če pogodbeni stranki pogodbe ne podaljšata, je najemnik  dolžan odstraniti robnike, spomenik in drugo opremo groba v 3 mesecih po preteku in razveljavitvi pogodbe o najemu.

(3) Če tega ne stori, stori to upravljavec na stroške najemnika, grob oziroma prostor za grob pa po preteku mirovalne dobe odda drugemu v najem.

(4) V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.

(5) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovi upravljavec.

 

26. člen

V primeru smrti najemnika groba se najem prenese na dediča ali bližnje svojce (zakonec ali otroci), če teh ni, ostane grob v rokah upravljavca.

 

27. člen

Po razveljavitvi pogodbe o najemu je grobni prostor opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se lahko odda drugemu najemniku.

 

28. člen

(1) Upravljavec razveljavi pogodbo o najemu v naslednjih primerih:

·  če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna grobnine za preteklo leto,

·  če najemnik ne vzdržuje grobnega prostora kljub opozorilu in ni sledu o obisku svojcev,

·  ob opustitvi pokopališča,

·  če upravljavcu ni znan najemnik oziroma če le-ta ni sporočil spremembe bivališča in imena,

·  kadar tako zahteva načrt ureditve in razdelitve pokopališča.

(2) V primeru tretje in pete alinee mora upravljavec o razveljavitvi pogodbe o najemu obvestiti najemnika vsaj šest mesecev pred opustitvijo pokopališča oz. ureditve in razdelitve pokopališča.

(3) V primeru 5. alinee tega člena je upravljavec dolžan zagotoviti nadomestni prostor za premestitev pokojnikov, v kolikor tako zahtevajo svojci oz.  najemniki grobov.

 

29. člen

Uporabniki storitev iz tega odloka imajo pravico in obveznost do uporabe storitev pod pogoji določenimi v tem odloku in drugih odlokih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice in obveznost spoštovanja navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti, reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva in ostalih predpisov, ki urejajo pokope.

 

30. člen

(dolžnosti in pravice uporabnikov storitev in upravljavca

Najemniki grobov so dolžni:

·  vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,

·  spoštovati vsa določila iz pogodbe o najemu,

·  redno plačevati vzdrževalnino (grobnino-cena najema groba) za pokopališče,

·  urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasja upravljavca,

·  v primeru pokopa začasno odstraniti vse predmete na grobnem mestu, ki bi se lahko poškodovali,

·  upoštevati določila pokopališkega reda.

 

11 Posegi v prostor na pokopališču

 

31. člen

(posegi v prostor na pokopališču)

(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.

(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.

(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.

(4) Za druga dela na območju pokopališča (klesanje in barvanje črk, čiščenje spomenikov in drugih nagrobnih obeležij ter vrtnarske storitve) mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.

(5) Če najemnik ne vzdržuje nagrobnega spomenika in groba v celoti in je nagrobna oprema v takšnem stanju, da pomeni nevarnost za obiskovalce pokopališča ali sosednje grobove ali grob zaradi neurejenosti kvari izgled pokopališča, se šteje grob za opuščenega.

 

12 Grobovi

 

32. člen

(zvrsti grobov)

(1) Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov:

·  enojni,

·  otroški,

·  družinski ali dvojni,

·  povečani grobni prostor,

·  grobnice,

·  grobišča, kostnice in skupna grobišča,

·  žarni grobovi,

·  prostor za raztros pepela in

·  prostor za anonimni pokop.

 

33. člen

Pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališčne oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, datum pokopa ter oznako groba. Za vodenje pokopališkega katastra in načrt mora ustrezno skrbeti upravljavec.

 

13 Okvirni tehnični normativi za grobove

 

34. člen

(grobovi)

(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so talni.

(2) Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare.

(3) Družinski grobovi ali dvojni so tisti, kjer je grobni prostor večjih dimenzij od enojnega grobnega prostora.

(4) Velikost in obliko povečanega grobnega prostora in groba večjih dimenzij od standardnih grobnih prostorov določa upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.

(5) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.

(6) Na pokopališčih so grobovi naslednjih dimenzij:

·  enojni grob: širina do vključno 1,0 m, dolžina do 2,0 m, globina prvega pokopa najmanj 2,0 m, 

·  dvojni grob: širina do vključno 2,0 m, dolžina do 2,0 m, globina prvega pokopa najmanj 2,0 m,

·  žarni grob: talni - širina od 0,60 do 1,0 m, dolg od 0,60 do 1,2 m, globok pa do 0,8 m, z možnostjo poglobitve do 1,2 m; zidni - širina 0,5 do 1,0 m, dolžina 0,50 do 1,0 m in globina do 0,80 m.

(7) Te dimenzije predstavljajo zunanji vidni obod in veljajo za na novo pridobljena grobna polja in preurejanje obstoječih grobnih polj. 

(8) Globina prvega pokopa v grob je najmanj 1,80 m.

(9) Enojne in družinske grobove je dovoljeno poglobiti, da se lahko vanje zvrsti več zaporednih krst.

(10) Odmiki med grobovi smejo biti široki največ 0,5 m in najmanj 0,3 m. Poti med grobovi morajo biti široke najmanj 0,5 m.

 

35. člen

Nagrobni spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja se postavijo v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove pokopališča in so lahko pokončni ali ležeči in ne smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,2 m.

 

36. člen

Obnova nagrobnih spomenikov in okvirjev ali spreminjanje enojnih grobov v družinske in obratno je možno samo s pisnim soglasjem, ki ga izda upravljavec na podlagi vloge za izdajo soglasja najemnika groba, če je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.

 

37. člen

Najemnik lahko prosto ureja notranji obod tradicionalnega grobnega polja, vendar na njem ne sme zasajati trajnic in dreves, ki bi po višini presegale nagrobni kamne, postavljen na tem grobnem polju. Najemnik mora skrbeti za urejenost grobnega polja, to pomeni, da grobno polje ne sme zaraščati. Če v primeru zaraščanja najemnik kljub pisnemu opozorilu upravljavca grobnega polja ne uredi, lahko upravljavec pogodbo o najemu enostransko prekine in  ravna, kot da je grob opuščen in ga nameni za nadaljnji najem.

 

38. člen

(žarni grobovi)

(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.

(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.

 

39. člen

(grobnice)

(1) Grobnice imajo v celoti obzidani podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.

(2) Nove grobnice je dovoljeno graditi le, če tako določeno s prostorskim aktom, ki ureja pokopališče.

 

40. člen

(grobišča, kostnice in skupna grobišča)

(1) Grobišča so prostori za skupni pokop ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih razmerah ter skupna grobišča.

(2) Kostnice so prostori, v katere se lahko polagajo posmrtni ostanki prekopanih grobov.

 

41. člen

(prostor za anonimni pokop)

(1) Prostor za anonimni pokop je prostor na oddelku pokopališča, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez označbe in imena pokojnika, namenjen pokopu krst ali žar.

(2) Podatke o pokojnikih, ki so bili anonimno pokopani, vodi upravljavec pokopališča.

(3) Na prostoru za anonimne pokope mora biti urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.

 

42. člen

(prostor za raztros pepela)

(1) Prostor za raztros pepela je prostor na posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela. Imena pokojnih, razen pri anonimnem pokopu so, če naročniki pogrebov to želijo, napisana na skupnem nagrobniku.

(2) Na prostoru za raztros pepela je urejen skupni prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Zunaj tega prostora ni dovoljeno polagati cvetja, sveč in drugih predmetov ali hoditi po tem prostoru, razen za namene vzdrževanja pokopališč.

 

43. člen

(mirovalna doba za grobove)

(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajši od desetih let.

(2) Pokop pokojnika na isto mesto v grobu ali prekop groba, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, razen za pokop z žaro.

 

14 Cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in storitev

 

44. člen

(cenik)

Za uporabo pokopališča, pokopališke objekte in naprave ter drugo pokopališko infrastrukturo plačujejo uporabniki oziroma najemniki naslednje cene, ki jih potrdi občinski svet :

·  cena uporaba poslovilnega objekta ali mrliške vežice,

·  cena pogrebnega moštva ter izkopa in zasutja grobne jame,

·  cena prve ureditve groba, 

·  cena najema gtroba( grobnina).

15 Pogrebna pristojbina

 

45. člen

(pogrebna pristojbina)

(1) Občina lahko določi pogrebno pristojbino.

(2) Pogrebna pristojbina je denarni znesek, ki ga lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki ga upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.

(3) Pogrebno pristojbino, določi občinski svet Občine Podlehnik s sklepom, ki se objavi v uradnem glasilu občine.

 

16 Nadzor

 

46. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem  tega odloka izvaja občinska inšpekcija

(2) Pri izvajanju nadzora lahko inšpekcija izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotovitev izvrševanja določb tega odloka.

 

17 Prekrški

 

47. člen

(prekrški)

(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

·  odlaga odpadke izven za to določenega prostora,

·  onesnažuje pokopališkeo bjekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade,

·  brez soglasja upravljavca opravlja prevoz kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti,

·  vstopa na pokopališče s  kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom ali drugim vozilom.

·  opravlja vožnjo, ustavljanje ali parkiranje na pokopališču, razen za potrebe opravljanja dejavnosti upravljavca in ureditve ali vzdrževanja groba.

(2) Z globo 300,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 100,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki  se

·  nedostojno vede, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;

·  odlaga odpadke izven za to določenega prostora;

·  onesnažuje pokopališkeo bjekte in naprave, nagrobnike, grobove ali nasade;

·  vodi živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;

·  brez soglasja upravljavca opravlja prevoz kamnoseških, vrtnarskih, kovino-strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti,

·  vstopa na pokopališče s kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom ali drugim vozilom.

 

18 Končna določba

 

48. člen

(prenehanje veljavnosti in začetek veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1. 2000 in Pravilnik o merilih za oddajanje , pripravo in vzdrževanje grobov (Uradni list RS, št. 4/2000 z dne 20. 1.2000).

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 033-4/2019

Datum: 26. 9. 2019

 

 

Občina Podlehnik

 

mag. Sebastian Toplak, župan