New Page 2

 

Na podlagi Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Videm (Uradne objave Občine Videm številka 2 letnik 5) je Občinski svet občine Videm na  svoji 32. redni seji dne 7.4.2006 sprejel

 

 

Sklep

 

 

o plačilu za dodatna plakatna mesta

 

 

1. člen

 

 

Občina Videm zagotovi za volilno kampanjo dodatna plakatna mesta, ki so organizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi pogoji in proti plačilu takse.

 

 

Ta plakatna mesta so na elektro kandelabrih in v občinskem glasilu “Naš glas”.

 

 

2. člen

 

 

Za plakatna mesta na elektro kandelabrih  je cena za obojestranski oglas 5.000,00 tolarjev. V kolikor je izkazana želja po takšnem plakatiranju se plakati dostavijo na Občino Videm in se nalepijo na plakatna mesta.

 

 

3. člen

 

 

V občinskem glasilu “Naš glas” stranke plačajo za posamezni oglas

 

 

• za četrt strani 5.000,00 tolarjev

 

 

• za pol strani 10.000,00 tolarjev in

 

 

• za celo stran 15.000,00 tolarjev.

 

 

4. člen

 

 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 041-2475-03/2006

 

 

Videm pri Ptuju, dne 21.07.2006

 

 

Župan Občine Videm

 

 

Friderik BRAČIČ