New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člen Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10, 32/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine Gorje na svoji 1. izredni seji dne 16.12.2015 sprejel

 

 

SKLEP

O DOPOLNITVI SKLEPA O PREMOŽENJU OBČINE GORJE

 

1. člen

V sklepu o premoženju Občine Gorje (Uradni list RS, št. 33/2009 in 98/2010-popr.) se v 4. členu v (3) odstavku doda 7. točka, ki se glasi:

» 7. nepremično premoženje v upravljanju Javnega podjetja Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled v vrednosti 1.252.366,73 €, ugotovljene na podlagi premoženjske bilance Občine Gorje«.

 

2. člen

Ta Sklep se objavi v uradnem glasilu slovenskih občin, ki začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 9000-8/2015-3

Datum: 16.12.2015

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan