New Page 1

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin, št. 08/16) in tretjega odstavka 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), v zvezi z obvestilom izvajalca o uskladitvi cene št. 410-2/2017, z dne 1.3.2018 in sklepa upravnega organa št. 122-6/2018-2, z dne 13.3.2018, je Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji 24. redni seji, dne 22. marca 2018 sprejel naslednji

 

SKLEP

 

1.   Občinski svet Občine Gornji Grad določi, da Občina Gornji Grad iz sredstev proračuna subvencionira 8,96 EUR, kar predstavlja 59,73% cene storitve pomoči na domu, in sicer od 01.03.2018 dalje.

 

2.   Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 122-11/2009, sprejet na 23. redni seji občinskega sveta, dne 28.5.2009.

 

Številka: 03201-0024/2014-2018-5

Datum: 22.03.2018

 

 

Občina Gornji Grad

 

Stanko Ogradi, župan