New Page 1

Na podlagi določil 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012-ZUJF), 14 člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/2011) in 13. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2011) je Občinski svet Občine Zavrč na svoji deveti dopisni seji, dne 13.07. 2016 sprejel

 

SKLEP

O PRIDOBITVI PREMOŽENJA

 

1. člen

(uporaba izrazov)

V sklepu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. člen

(pridobitev premoženja)

(1) Občina Zavrč pridobi nepremičnine;

·       parc. št. 117/5 k.o. 465-Hrastovec v izmeri 132 m2

·       parc. št. 117/8 k.o. 465-Hrastovec v izmeri 292 m2

·       parc. št. 780/5 k.o. 465-Hrastovec v izmeri 1000 m2

(2) Premoženje se pridobi na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu lastništva zemljišča v javno dobro.

 

3. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta sklep se objavi v  Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

Številka: 900-4/2014-033

Datum: 13. julij 2016

 

 

Občina Zavrč

 

Na podlagi 4. člena Sklepa o imenovanju podžupana št. 032-2/2014-002

 

Janko Lorbek, podžupan