New Page 2

Na podlagi 19. člena  Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 116/03, 5/04 in 44/04) in 17. člena  Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na   17. redni seji dne 8.12.2016   sprejel naslednji

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2017

 

1. člen

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo za leto 2017  znaša 0,01696569  EUR.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2017.

 

Številka: 301-5/2016

Datum:  13.12.2016

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan