New Page 1

TEHNIČNI POPRAVEK

SKLEPA O POTRDITVI LOKACIJSKE PREVERITVE ZA DOLOČITEV OBSEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA PRI POSAMIČNI POSELITVI NA PARCELAH ŠT. 525/1, 525/2, *97 IN 524, K. O. DOKLECE

 

V besedilu 1. člena Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 525/1, 525/2, *97 in 524, k. o. Doklece, št. 3503-2/2021-15 z dne 24. 8. 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2022) se popravi identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov tako, da se namesto »2691« pravilno navede »2631«.

 

Številka: 3503-2/2021-17

Datum: 11. 10. 2022

 

 

Občina Majšperk

 

dr. Darinka Fakin, županja