New Page 2

 

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list Republike Slovenije, št. 5/07 in  53/2010),  11. člena Statuta Občine Makole  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007), 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 107/2008 ) ter 5. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/07) in na podlagi 2. člena Zakona o občinskem redarstvu (ZORed, Uradni list RS, št. 139/06) sta Občinski svet Občine Poljčane na  8 redni seji dne 20.09.2011 in Občinski svet Občine Makole na 6 redni seji dne 27.09. 2011, v skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), sprejela

 

 

ODLOK

 

 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI ORGANA SKUPNE OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«

 

 

1. člen

 

 

V  1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

 

 

»V odloku se določi ime in sedež organa skupne občinske uprave, njegovo delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. Določi se pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.«

 

 

2. člen

 

 

V  2. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:

 

 

»Organ skupne občinske uprave uporablja žig okrogle oblike. V žigu je napis Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Poljčane in Makole.«

 

 

3. člen

 

 

V  4. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

 

 

»Vsi akti – predpisi, po katerih pooblaščene uradne osebe medobčinskega inšpektorata in redarstva vodijo prekrškovne postopke, se objavijo na spletnih straneh občin soustanoviteljic.

 

 

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinski inšpektorat in redarstvo, so prihodek proračuna  občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.«

 

 

4. člen

 

 

V  5. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

 

 

»Organ skupne občinske uprave je pristojen za odločanje na 1. stopnji v upravnih, ter v strokovnih in drugih zadevah, za katere je organiziran v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. Na drugi stopnji odloča župan tiste občine, v katere krajevno pristojnost posamezna zadeva spada.«

 

 

Dosedanji drugi in tretji odstavek 5. člena se ustrezno preštevilčita.

 

 

Doda se nov šesti in sedmi odstavek 5. člena ki se glasita:

 

 

»O izločitvi zaposlenega v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča direktor občinske uprave ali župan, če občina nima direktorja občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje medobčinskega inšpektorata in redarstva pa o stvari tudi odloči.

 

 

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v skupni upravi odgovarja občina, v katere krajevno pristojnost spada zadeva.«

 

 

5. člen

 

 

 6. člen se spremeni tako, da se glasi:

 

 

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo vodi predstojnik (v nadaljevanju: vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva), ki ga na podlagi izvedenega javnega natečaja imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic.

 

 

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva je vodja skupne uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

 

 

Vodja  medobčinskega inšpektorata in redarstva ima status uradnika na položaju.

 

 

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

 

 

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa županoma obeh občin ustanoviteljic

 

 

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje, skladno z zakonom, ter opravljen ustrezni strokovni izpit.«

 

 

6. člen

 

 

Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi:

 

 

»6. a člen

 

 

Občina Poljčane ima za javne uslužbence organa skupne občinske uprave status delodajalca.

 

 

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan Občine Poljčane. Za izvrševanje omenjenih nalog lahko župan sedežne občine pooblasti vodjo Medobčinskega inšpektorata in redarstva ali drugega javnega uslužbenca.

 

 

Akt o sistemizaciji delovnih mest organa skupne občinske uprave, medobčinskega inšpektorata in redarstva, sprejmeta župana občin ustanoviteljic soglasno.«

 

 

7. člen

 

 

V  8. členu se dodata nov drugi in tretji  odstavek, ki se glasita:

 

 

»Nakup opreme, ki je potrebna za delo medobčinskega inšpektorata in redarstva, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju, župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinski inšpektorat in redarstvo sedež.

 

 

Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občine ustanoviteljice medobčinskega inšpektorata in redarstva delijo v razmerju, določenim v 7. členu tega odloka.

 

 

8. člen

 

 

Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

 

 

»8. a člen

 

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.

 

 

Finančni načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva, ki ga na predlog vodje skupne uprave določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.

 

 

Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva za medobčinski inšpektorat in redarstvo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinskega inšpektorata in redarstva je priloga k njihovim proračunom.

 

 

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.

 

 

Tekoče upravne in strokovne naloge za medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja občinska uprava Občine Poljčane. Občina Makole je dolžna kriti te stroške v skladu z merili, kot so določeni v 1. odst. 7. člena tega odloka.« 

 

 

9. člen

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo«, se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnem glasilu slovenskih občin, po sprejemu na seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku  odločal zadnji.

 

 

Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po zadnji objavi.

 

 

Številka: 013-0001/2011-2

 

 

Datum: 20. 9. 2011

 

 

Župan Občine Poljčane

 

 

Stanislav Kovačič l.r.

 

 

Številka: 900-4/2011-34

 

 

Datum: 27.09.2011

 

 

Župan Občine Makole

 

 

Alojz Gorčenko l.r.