New Page 1

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Ur.l. RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/09 in 51/10) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 8. redni seji dne 12.10.2011 sprejel naslednji

 

 

SKLEP

 

 

O UKINITVI STATUSA DRUŽBENE LASTNINE V SPLOŠNI RABI /REGIONALNE CESTE/

 

 

1. člen

 

 

S tem sklepom se ukine status družbene lastnine v splošni rabi /regionalne ceste/ na zemljiščih:

 

 

- parc. št. 1188/20, cesta v izmeri 20 m2, ID nepremičnine 4042554,

 

 

- parc. št. 1189/2, cesta v izmeri 4423 m2, ID nepremičnine 11529,

 

 

- parc. št. 1189/3, pot v izmeri 83 m2, ID nepremičnine 1689880,

 

 

- parc. št. 1189/35, cesta v izmeri 7 m2, ID nepremičnine 5216760,

 

 

- parc. št. 1189/36, cesta v izmeri 27 m2, ID nepremičnine 1018867,

 

 

- parc. št, 1189/37, pot v izmeri 5 m2, ID nepremičnine 11530,

 

 

- parc. št. 1189/4, pot v izmeri 48 m2, ID nepremičnine 514575,

 

 

- parc. št. 1189/5, pot v izmeri 557 m2, ID nepremičnine 3538195,

 

 

- parc. št. 1189/6, pot v izmeri 25 m2, ID nepremičnine 1355049,

 

 

- parc. št. 1189/7, pot v izmeri 96 m2, ID nepremičnine 1355050,

 

 

- parc. št. 1189/8, pot v izmeri 230 m2, ID nepremičnine 1187306,

 

 

- parc. št. 1191/3, pot v izmeri 63 m2, ID nepremičnine 1689881,

 

 

- parc. št. 93/18, cesta v izmeri 264 m2, ID nepremičnine 4042555,

 

 

- parc. št. 93/19, dvorišče v izmeri 2 m2, ID nepremičnine 514576,

 

 

vse k.o. 2107 - Luže;

 

 

2. člen

 

 

Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa se ukine status družbene lastnine v splošni rabi /regionalne ceste/ in se na njih vknjiži lastninska pravica v korist Občine Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, matična številka 5874696.

 

 

3. člen

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

Šenčur, dne 12.10.2011

 

 

Številka: 032-04/11-08

 

 

Občina Šenčur

 

 

Župan Miro Kozelj