New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17-uradno prečiščeno besedilo) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Hajdina na svoji 7. redni seji dne 3. 10. 2019 sprejel

 

SKLEP

O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA

 

1.

S tem sklepom se status zemljišča – grajeno javno dobro, ukine in postane last Občine Hajdina:

 

Parc. št.

Namenska raba

Površina [m²]

ID znak

k.o.

792/11

 

115

ID6986869

Hajdoše

792/3

 

102

ID5365380

Hajdoše

803/16

 

77

ID6986873

Hajdoše

803/17

 

46

ID6986874

Hajdoše

803/20

 

101

ID6986871

Hajdoše

803/18

 

42

ID6986875

Hajdoše

803/19

 

304

ID6986870

Hajdoše

803/2

 

229

ID5365381

Hajdoše

 

Navedene parcele so v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Ptuju vpisane kot grajeno javno dobro.

2.

Nepremičnine iz prejšnjega člena se izvzamejo iz grajenega javnega dobra in postanejo last Občine Hajdina.

 

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 478-6/2019-3

Datum: 3. 10. 2019

 

 

Občina Hajdina

 

mag. Stanislav Glažar, župan