New Page 1

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) ter 16. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007, 45/2014 in 64/2016) je Občinski svet občine Makole na svoji 20. redni seji, dne 28.03.2018 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPODBUJANJU RAZVOJA NA PODROČJU TURIZMA NA OBMOČJU OBČINE MAKOLE

 

1. člen

S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za izvedbo javnega natečaja za izbiro projektov za spodbujanje razvoja turizma na območju Občine Makole.

 

2. člen

Za določitev projektov, ki se bodo spodbujali, je potrebno izvesti postopek natečaja. Besedilo natečaja mora vsebovati:

·  navedbo pravilnika, po katerem poteka izbor,

·  prijavne obrazce in seznam obveznih prilog oziroma seznam obvezne vsebine vsakega natečajnega predloga,

·  rok, kraj in način sprejemanja natečajnih del,

·  pogoje za sodelovanje na natečaju,

·  število članov komisije,

·  višino sredstev namenjenih za spodbujanje razvoja turizma

·  način razglasitve rezultatov,

·  kriterije ocenjevanja.

Razpisovalec javnega natečaja je Občina Makole.

 

3. člen

Na natečaj se lahko prijavijo fizične in pravne osebe, ki prebivajo oz. imajo sedež na območju Občine Makole. Investicija se mora izvajati na območju Občine Makole.

 

4. člen

Razpis se objavi na spletni strani občine.

 

5. člen

Petčlansko komisijo za ocenjevanje in končni izbor imenuje župan in sicer:

·  2 člana na predlog turističnih društev, ki delujejo na področju občine

·  3 člane po lastni izbiri.

Člani komisije in njegovi ožji družinski člani (starši, sestre, bratje, mož, žena, zunajzakonski partnerji ter otroci) ne morejo sodelovati na natečaju.

 

6. člen

Komisija za ocenjevanje in končni izbor pred ocenjevanjem pregleda vse prispele predloge in izloči tiste, ki ne ustrezajo pogojem natečaja. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z največ 2 predlogoma investicije v tekočem letu. 

 

7. člen

Komisija pri ocenjevanju upošteva celotno dokumentacijo glede projekta, ki je prispela. V primeru nejasnosti ali pomanjkljivosti, lahko  komisija od predlagatelja zahteva, da v roku 8 dni dopolni svojo vlogo.

Komisija ima pravico, da pred ocenjevanjem pozove vse prijavitelje, da predstavijo prijavljene projekte pred komisijo.

 

8. člen

Komisija bo prejete natečajne predloge ocenjevala po naslednjih kriterijih:

·  finančna konstrukcija projekta in (1–10 točk)

·  zagotavljanje lastnih sredstev za izvedbo projekta (1–10 točk)

·  povezanost projekta z že obstoječo in potencialno turistično ponudbo (1–10 točk)

·  turistično promocijska vrednost za kraj (1–10 točk)

·  izvirnost (1–10 točk)

·  možnost trženja projekta (1–10 točk)

·  možnost uspešne realizacije projekta (1–10 točk)

 

9. člen

Vsak član komisije oceni vsak prispeli izdelek po posameznih kriterijih z oceno od 1 do 10, pri čemer je 1 najnižja ocena, 10 pa najvišja. Seštevajo se točke po vseh kriterijih od vseh članov komisije. Največje število točk, ki ga lahko posamezni član komisije podeli posameznemu predlogu, je 70.

 

10. člen

Komisija praviloma izbere enega do največ tri projekte za spodbujanje, ki so najvišje ocenjeni, si pa pridržuje pravico, da ne izbere nobenega. Projekt mora doseči najmanj 40 točk povprečno na ocenjevalca, da je lahko izbran. Odločitev o številu izbranih projektov sprejme komisija z dvotretjinsko večino glasov.

Na podlagi izbire komisije, izda Občinska uprava odločbe o izbiri oz. neizbiri posameznih projektov. Zoper odločbo je možna pritožba na župana Občine Makole.

 

11. člen

Izbrane projekte Občina Makole spodbuja na način, da soinvestira v investicijski del projekta v višini največ 70 % bruto vrednosti investicije. V deležu v katerem Občina soinvestira, ostane predmet investicije last Občine Makole.

Občina ne soinvestira v del investicije, ki predstavlja neposredno vlaganje v nepremičnino, ampak samo v premični del (stroji, naprave, oprema, ipd).

Višino sofinanciranja predlaga strokovna komisija ob predlogu izbire projekta.

Nagrada prijavitelju je največ 15-letna brezplačna uporaba in posest predmeta investicije, ki ga je sofinancirala Občina Makole. O dolžini dobe najema se glede na naravo investicije sporazumno dogovorita prijavitelj in Občina.

Po preteku te dobe  se vrednost predmeta investicije oceni, prijavitelj pa ima možnost, da predmet investicije po tej vrednosti odkupi, vzame v dolgoročni najem ali ga vrne v posest Občini Makole.

Najkasneje v letu dni po zaključku investicije se mora pričeti izvajati dejavnost v zvezi s turizmom oziroma postranska dejavnost turizma (registracija dopolnilne dejavnosti na kmetiji, popoldanska obrt, s.p., d.o.o., ...).

O sofinanciranju investicije in o brezplačni uporabi se pred izvedbo investicije sklene pogodba. Prijavitelj lahko odstopi od izvedbe investicije kadarkoli do podpisa pogodbe. Prijavitelj se v pogodbi zaveže, da bo predmet investicije javno tržil celoten čas brezplačnega najema.

Sredstva namenjena za spodbujanje projektov so vsako leto predvidena v okviru proračunske postavke 014324 Spodbujanje turističnih projektov.

 

12. člen

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika izvajata Občinska uprava in Nadzorni odbor občine. V primeru ugotovitve nepravilnosti Občinska uprava izda ustrezno odločbo. Zoper odločbo se lahko prijavitelj pritoži županu.

 

13. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-3/2018-21

Datum: 28. marca 2018

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan