New Page 2

Na podlagi 218., 227. in 228. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 21., 24., 25. in 27. člena Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popravek in 34/19), 4. člena Pravilnika o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18) in 15. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/18) je Občinski svet Občine Benedikt na 10. redni seji dne 10.6.2020 sprejel

 

ODLOK

O PODLAGAH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO OPREMO ZA OBMOČJE OBČINE BENEDIKT

 

1. člen

(vsebina odloka)

1)  S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo vključno s komunalno opremo za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča za celotno območje občine Benedikt.

2)  Odlok določa:

·       preračun stroškov posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere;

·       merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;

·       oprostitve plačila komunalnega prispevka;

·       upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo.

3)  Merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določena s tem odlokom, so:

·       razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto);

·       faktor namembnosti objekta (Fn);

·       računski faktor površine (Fp) in

·       prispevna stopnja zavezanca (psz).

4)  Podlaga za pripravo odloka so povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami obstoječe komunalne opreme, kot jih določa Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme (Uradni list RS, št. 66/18).

 

2. člen

(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v podzakonskem predpisu, ki ureja program opremljanja stavbnih zemljišč in odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka, v Zakonu o urejanju prostora, v Gradbenem zakonu in v Zakonu o evidentiranju nepremičnin.

 

3. člen

(obstoječa komunalna oprema)

1)  Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo na območju občine Benedikt se odmerja za naslednjo komunalno opremo:

·       javne ceste;

·       javni vodovod;

·       javno kanalizacijo za komunalno odpadno vodo;

·       javne površine.

2)  Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se odmeri samo za tiste vrste obstoječe komunalne opreme, na katere lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena njihova uporaba.

3)  Šteje se, da je uporaba javnih površin omogočena zavezancem na območju naselja oz. enote urejanja prostora Benedikt, kot je določeno v prostorskih aktih občine.

 

4. člen

(preračun stroškov obstoječe komunalne opreme na enoto mere)

Stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na enoto mere, t.j. na m2 gradbene parcele stavbe Cpo(i) in na m2 bruto tlorisne površine objekta Cto(i), so določeni na podlagi pravilnika, s katerim so opredeljeni povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere in znašajo:

 

Vrsta obstoječe

Stroški na enoto mere (EUR/m2)

komunalne opreme

Cpo(i)

Cto(i)

Javne ceste

17,50

48,00

Javni vodovod

6,50

17,00

Javna kanalizacija

5,40

11,00

Javne površine

0,70

2,00

 

5. člen

(merila za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo)

Za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo se upoštevajo naslednja merila:

·       površina gradbene parcele stavbe;

·       bruto tlorisna površina stavbe ali površina gradbenega inženirskega objekta ali površina drugih gradbenih posegov;

·       razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (Dpo) in deležem površine objekta (Dto) pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo;

·       faktor namembnosti objekta Fn;

·       računski faktor površine (Fp);

·       prispevna stopnja zavezanca psz(i).

 

6. člen

(površina gradbene parcele stavbe)

1)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta oz. zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.

2)  Če gradbena parcela v dokumentaciji iz prejšnjega odstavka ni določena oz. ni prikazana, se za površino gradbene parcele upošteva površina, kot je opredeljena v ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.

3)  Če površine gradbene parcele ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se za površino gradbene parcele šteje površina zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, na katerih je načrtovan objekt oziroma druge ureditve, ki so namenjene trajni rabi tega objekta, pri čemer se upošteva samo tisti del zemljiške parcele, na katerem je v skladu s prostorskim aktom dovoljeno graditi objekt.

4)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča ali površine gradbene parcele ni mogoče določiti na način iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se za izračun komunalnega prispevka namesto površine gradbene parcele objekta upošteva površina, ki se določi kot zmnožek površine zemljišča pod objektom in računskega faktorja površine Fp.

5)  Fp se uporablja tudi pri odmeri komunalnega prispevka, če ni na voljo natančnejših podatkov:

·       v primerih pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način;

·       pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo po tem, ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča;

·       pri odmeri komunalnega prispevka zaradi graditve za objekte, ki se jim ne določajo gradbene parcele, ker se gradijo na zemljiščih, ki niso stavbna.

6)  Za posamezne vrste objektov se določijo naslednje vrednosti Fp:

 

CC-SI-klasifikacija objektov                               Fp

 

111    enostanovanjske stavbe                           4,0

112    večstanovanjske stavbe                           4,0

113    stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine            1,5

123    trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti                         4,0

126    stavbe splošnega družbenega pomena       2,0

127    druge nestanovanjske stavbe                   2,0

 

7)  Za ostale vrste objektov, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fp enak 2,5.

 

7. člen

(bruto tlorisna površina objekta)

1)  Bruto tlorisna površina stavbe se določi po standardu SIST ISO 9836. Površina gradbenega inženirskega objekta in površina drugega gradbenega posega se določita kot bruto tlorisna površina, izračunana s smiselno uporabo standarda SIST ISO 9836.

2)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi gradnje objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o bruto tlorisni površini objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev.

3)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se za izračun komunalnega prispevka bruto tlorisna površina objekta določi tako, da se upošteva neto tlorisna površina iz uradnih evidenc po predpisih o evidentiranju nepremičnin, pomnožena s faktorjem 1,2. Če zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dokaže, da je dejanska bruto tlorisna površina objekta manjša od izračunane na način iz prejšnjega stavka, se upošteva dejanska bruto tlorisna površina objekta.

4)  Način določanja bruto tlorisne površine objekta iz prejšnjega odstavka se uporablja, če ni na voljo natančnejših podatkov, tudi:

·       pri odmeri komunalnega prispevka pred legalizacijo obstoječih objektov, če le-ta še ni bil plačan oziroma niso bile izpolnjene obveznosti v zvezi s plačilom na drug način in

·       pri odmeri komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo potem, ko je občina komunalni prispevek zaradi graditve že odmerila in se objekt naknadno priključuje na novo vrsto obstoječe komunalne opreme, za katero mu komunalni prispevek še ni bil odmerjen in pri tem ne gre za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča.

 

8. člen

(razmerje med Dpo in Dto)

S tem odlokom se določi naslednje razmerje med deležem gradbene parcele stavbe Dpo in deležem površine objekta Dto pri izračunu komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo:

·       delež gradbene parcele stavbe Dpo znaša 0,3;

·       delež površine objekta Dto znaša  0,7.

 

9. člen

(faktor namembnosti objekta)

1)  Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev namembnosti objekta Fn, ki jih določa ta odlok.

2)  Za določitev namembnosti objekta se upošteva predpis, s katerimi je določena klasifikacija vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov.

3)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelane po predpisih o graditvi.

4)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, se upošteva dejanska namembnost objekta, razvrščena v ustrezno od skupin oz. vrst po predpisih iz 2. odstavka tega člena.

5)  Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji namembnosti objekta:

 

CC-SI opis                                                       Fn

 

Stavbe

111    enostanovanjske stavbe                        1,0

112    večstanovanjske stavbe                         1,3

113    stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine            0,5

121    gostinske stavbe                                   1,3

122    poslovne in upravne stavbe, razen stavb javne uprave      1,3

123    trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti 1,3

124    stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij         1,3

125    industrijske stavbe in skladišča               1,3

126    stavbe splošnega družbenega pomena    0,5

127    druge nestanovanjske stavbe                 0,5

Gradbeni inženirski objekti

21122 samostojna parkirišča                            0,5

(Razen za objekte grajenega javnega dobra lokalnega pomena v javni lasti)

Drugi gradbeni posegi

31130 utrjene površine                                    1,0

 

6)  Za ostale vrste stavb, ki v prejšnjem odstavku niso navedene, je Fn enak 1.

7)  Za gradbene inženirske objekte in za druge gradbene posege, ki niso navedeni v petem odstavku tega člena, je Fn enak 0,5.

 

10. člen

(prispevna stopnja zavezanca)

Za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme se določi naslednja prispevna stopnja zavezanca psz:

·       za javne ceste: psz znaša 17 %;

·       za javni vodovod: psz znaša 25 %;

·       za javno kanalizacijo: psz znaša 40 %;

·       za javne površine: psz znaša 60 %.

 

11. člen

(odmera in plačilo komunalnega prispevka)

1)  Za odmero in izračun komunalnega prispevka se uporabljajo določila Zakona o urejanju prostor in predpis, ki ureja program opremljanja stavbnih zemljišč ter odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.

2)  Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka Občinska uprava Občine Benedikt (v nadaljevanju: uprava) z odločbo.

3)  Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča, je zavezanec dolžan plačati komunalni prispevek v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, s katero mu je odmerjen komunalni prispevek.

4)  V primeru iz prejšnjega odstavka je mogoče določiti tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. O možnosti obročnega odplačevanja in o konkretnem roku, v katerem mora biti plačan celotni komunalni prispevek, odloči občinska uprava na predlog zavezanca. V primeru obročnega odplačevanja ne velja rok plačila iz prejšnjega odstavka, ampak se le-ta določi v odločbi o odmeri komunalnega prispevka v skladu z opredeljeno dinamiko plačil. Šteje se, da je komunalni prispevek plačan, ko je plačan zadnji obrok. Po plačilu zadnjega obroka izda občinska uprava zavezancu potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.

 

12. člen

(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

1)  Komunalni prispevek se ne plača v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja prostor.

2)  Občinske oprostitve plačila komunalnega prispevka niso predvidene.

 

13. člen

(upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo)

1)  V primeru odstranitve obstoječega in gradnje novega objekta se upoštevajo pretekla vlaganja v posamezne vrste komunalne opreme. V tem primeru se komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo izračuna na način, kot ga določa predpis iz prvega odstavka 11. člena tega odloka za spremembo namembnosti ali zmogljivosti objekta.

2)  V primeru legalizacije objektov, zgrajenih brez predpisanih dovoljenj, se kot pretekla vlaganja v posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme upoštevajo morebitni že plačani prispevki, ki so po vsebini primerljivi s komunalnim prispevkom ter jih zavezanec uveljavlja in dokazuje s predložitvijo ustreznih listih oziroma dokazil o plačilu.

 

14. člen

(namenska poraba sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom)

Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.

 

15. člen

(prenehanje veljavnosti in dokončanje postopkov)

1)  Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/17 in 20/19).

2)  Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po doslej veljavnih predpisih. Za začete se štejejo vsi postopki, za katere je občina na dan uveljavitve tega odloka razpolagala s popolnimi vlogami zavezancev za odmero komunalnega prispevka.

 

16. člen

(objava in začetek veljavnosti)

1)  Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti dan po objavi.

2)  Odlok se objavi tudi na spletni strani občine.

3)  Hramba in vpogled v odlok v analogni in digitalni obliki se zagotavljata na sedežu občine.

 

Številka: 354-14/2020-5

Datum:   10. junij 2020

 

 

Občina Benedikt

 

mag. Milan Repič, župan