New Page 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13 in 55/15-ZFisP; v nadaljevanju ZJF) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na svoji  9. seji, dne  17. 12. 2015 sprejel

 

ODLOK

O PRORAČUNU OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2016

 

1.         Splošna določba

 

1.    člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šenčur za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

 

2.         Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

 

2.    člen

 (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

KONTO

OPIS

PREDLOG
2016

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

6.078.531,00

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

5.787.147,00

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

5.022.660,00

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

4.340.360,00

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

566.300,00

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

116.000,00

706

 

DRUGI DAVKI

0,00

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

764.487,00

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

413.946,00

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

4.000,00

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

14.000,00

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

16.681,00

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

315.860,00

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

169.176,00

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV

169.176,00

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0,00

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0,00

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

122.208,00

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

122.208,00

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

6.922.096,00

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

1.927.168,00

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

278.721,00

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

41.921,00

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.574.265,00

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0,00

409

 

REZERVE

32.261,00

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

2.208.527,00

410

 

SUBVENCIJE

45.000,00

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.502.268,00

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

285.519,00

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

375.740,00

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

2.622.684,00

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

2.622.684,00

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

163.717,00

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM

82.000,00

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

81.717,00

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-843.565,00

 

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

37.556,00

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

37.556,00

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0,00

440

 

DANA POSOJILA

0,00

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

37.556,00

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0,00

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0,00

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0,00

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-806.009,00

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE  (VII. - VIII.)

0,00

 

XI.

NETO FINANCIRANJE  (VI.+X.-IX.)

843.565,00

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA - OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

836.065,00

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Program je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šenčur.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

 

3.         Postopki izvrševanja proračuna

 

3.   člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

 

4.   člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:

·       pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

·       požarna taksa,

·       okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino vplačanega namenskega prihodka lahko poveča obseg teh izdatkov v višini proračuna.

Pravice porabe namenskih sredstev, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun prihodnjega leta za isti namen.

 

5.   člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom.

Sredstva proračuna se lahko uporabijo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za ta namen.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posameznem delu proračuna odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.

Župan lahko v finančnem načrtu neposrednega uporabnika prerazporeja pravice porabe med področji proračunske porabe, glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, ter med podprogrami v okviru glavnih programov in proračunske postavke. Posamezna področja proračunske porabe lahko poveča ali zmanjša do višine 10% vrednosti posameznega področja.

Prerazporeditve se izvršujejo na ravni proračunske postavke – konta.

V obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve, ki so potrebne zaradi plačil na podlagi pravnomočnih odločitev sodišč ali drugih upravnih organov. Prav tako se v obseg prerazporeditev ne štejejo prerazporeditve splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.

O prerazporeditvah, ki presegajo zgoraj določene pravice župana odloča občinski svet Občine Šenčur.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta in konec leta z zaključnim računom proračuna poroča občinskemu svetu Občine Šenčur o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.

 

6.   člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih  programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2016, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti v letu 2016, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v veljavnem finančnem načrtu posameznega neposrednega proračunskega uporabnika.

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov, za obveznosti povezane z zadolževanjem in upravljanjem z občinskim dolgom ter za obveznosti po pogodbah o sofinanciranju iz namenskih sredstev Evropske unije oziroma iz pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

Prevzete obveznosti se vključijo v finančni načrt proračunskega uporabnika, obveznosti za večletne projekte pa tudi v načrt razvojnih programov.

 

7.   člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Projekti, glede katerih se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Šenčur.

 

8.   člen

(splošna proračunska rezervacija)

V proračunu se do višine, določene v posebnem delu, zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena financiranju odhodkov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča, na predlog za finance pristojnega organa, župan. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.

 

9.    člen

(proračunski sklad in proračunska rezerva)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan po Zakonu o javnih financah. Sredstva iz rezerve za namene naravnih nesreč se uporabljajo za financiranje izdatkov za namene, opredeljene v 49. členu ZJF.

Obvezna proračunska rezerva se oblikuje letno v višini 5.000,00 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organ občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

 

4.         Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja

 

10.  člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2016 odpiše ali delno odpiše  plačilo dolga največ do skupne višine 1.500,00 EUR vseh dolgov v posameznem letu, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne vnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh EUR, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena na všteva.

 

5.         Obseg zadolževanja  in poroštev občine in javnega sektorja

 

11.  člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in  odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 ne bo zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šenčur, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.

Pogoj za poroštvo pravnim osebam iz prejšnjega odstavka je soglasje Občinskega sveta Občine Šenčur.

 

12.  člen

(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

O zadolževanju in poroštvu posrednim uporabnikom občinskega proračuna, javnemu zavodu in javnemu podjetju, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet in se lahko zadolžijo in dobijo poroštvo le pod pogoji in s soglasjem občinskega sveta.

Pravni posel, sklenjen v nasprotju zgornjim odstavkom tega člena je ničen.

 

1.     člen

(obseg zadolževanja občine zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov)

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračun ne more uravnotežiti, se lahko za začasno kritje odhodkov najame posojilo, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

 

6.         Prehodne in končne določbe

 

2.    člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šenčur v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

 

3.    člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 1. 2016 dalje.  

 

Številka: 410-0009/2015-1

Datum: 17.12.2015

 

 

Občina Šenčur

 

Ciril Kozjek, župan