New Page 2

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/10, 84/10-Odl US), 99. člena Zakona o socialnem varstvu - uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07-popr., 41/07-popr., 114/06 – ZUTPG, 122/07 - odl. US, 61/10-ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12)   4., 5. in 7. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/2004, 124/2004) in 15 člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07, 54/10 in 9/12) je Občinski svet Občine Bloke na 7. redni  seji dne 12. 11. 2015 sprejel

 

SKLEP

O PLAČILU STROŠKOV NAMESTITVE V NADOMESTNI OBLIKI BIVANJA IN OSKRBE IZVEN MREŽE JAVNE SLUŽBE – STANOVANJSKI SKUPINI ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

 

1.

Občina Bloke bo delno ali v celoti krila stroške namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe – stanovanjski skupini, ki jih v skladu s predpisi s področja socialnega varstva  izvaja izvajalec kot dopolnilni program socialnega varstva za osebe  s težavami v duševnem zdravju.

 

2.

Upravičenci do nadomestne oblike bivanja in oskrbe izven mreže javne službe so občani s stalnim prebivališčem v občini Bloke, ki se po predpisu, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev, štejejo kot upravičenci do institucionalnega varstva.

 

3.

Občina Bloke pooblašča Center za socialno delo Cerknica, da odloči o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve, v skladu s predpisi, ki urejajo oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev.

Odločba, s katero se prizna pravica do delne ali celotne oprostitve plačila storitve, se izda za čas enega leta z možnostjo podaljšanja, v kolikor je za upravičenca namestitev v stanovanjski skupini bolj ustrezna, kot namestitev v institucionalno varstvo.

 

4.

Za vodenje postopkov in izdajo odločb iz prejšnje točke tega sklepa skleneta Občina Bloke in Center za socialno delo Cerknica pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja.

 

5.

Občina ima pravico do povračila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe iz zapuščine umrlega.

Če je uporabnik storitve lastnik nepremičnine, se mu z odobritvijo doplačila storitve prepove odtujiti in obremeniti nepremičnino, katere lastnik je, v korist Občine Bloke, ki zanj financira omenjeno storitev.

 

6.

Sredstva za stroške namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe izven mreže javne službe za upravičence, ki so po veljavni zakonodaji upravičeni do namestitve v zavode za odrasle, zagotavlja občina v okviru možnosti z vsakoletnim proračunom.

 

7.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Slovenskih občin.

 

Številka: 410-43/2015

Datum: 12.11.2015

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan