New Page 1

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US in 92/14 - odl. US), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/07 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/15), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/11 in 37/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/10 in 12/14) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah na 9. redni seji, dne 10.12.2015, sprejel

 

ODLOK

O NAČINU OPRAVLJANJA OBVEZNIH LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH

 

1.         Splošne določbe

 

1.člen

(javna služba)

Ta odlok določa način opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljnjem besedilu: občina).

 

2.člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

3. člen

 (vsebina odloka)

S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:

1.   organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,

2.   vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,

3.   pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,

4.   pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,

5.   vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,

6.   vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,

7.   cene storitev javne službe,

8.   javna pooblastila izvajalca javne službe,

9.   nadzor nad izvajanjem javne službe,

10. kazenske določbe,

11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.

 

4. člen

(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:

·       omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe;

·       zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov;

·       zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov preden se jih odstrani po postopku v skladu s predpisi ali z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov

·       zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem pa odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek;

·       uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov';

·       zagotoviti izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.

 

5. člen

(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

 

6. člen

(pojmi)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

 

7. člen

(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)

(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na:

·       razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,

·       investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,

·       strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,

·       financiranje dejavnosti javne službe,

·       opravljanje drugih nalog določenih z zakonom.

(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena opravlja občinska uprava.

(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko poveri izvajalcu javne službe.

 

8. člen

(subsidiarno ukrepanje)

(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.

(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.

(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.

 

2          Organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne službe

 

9. člen

(oblika opravljanja javne službe)

Javne službe iz prvega člena tega odloka se opravljajo s podelitvijo koncesije na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

 

3          Vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev

 

3.1       Vrsta in obseg storitev javne službe

 

10.člen

 (vrsta in obseg storitev javne službe)

(1)Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe.

(2) Storitve javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsegajo:

·       storitve prevzemanja določenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih,

·       storitve prevoza določenih vrst komunalnih odpadkov do centra za ravnanje z odpadki;

·       storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje ali odstranjevanje po drugem postopku v skladu s predpisi,

(3) Storitve javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov obsegajo:

·       storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov (ki vključuje sortiranje, s katerimi se spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem ali odstranjevanje po drugem postopku v skladu s predpisi z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti odpadkov, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo);

·       storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje ali odstranjevanje v skladu s predpisi vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje alineje na odlagališče za nenevarne odpadke ali odstranjevanje po drugem postopku v skladu s predpisi

·       storitve skladiščenja odpadkov pri izvajalcu obdelave do njihove predelave ali odstranjevanja.

(4) Storitve javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obsegajo:

·       storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov ali odstranjevasnje po drugem postopku v skladu s predpisi.

(5) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.

 

11. člen

(uporabniki storitev javne službe)

(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe.

(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:

·       pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb;

·       pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost;

·       pravico do upravljanja objekta v javni rabi, v katerem se povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.

(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih pogojev.

(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.

(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.

(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.

(7) Uporaba  storitev  javnih  služb  je  obvezna  tudi  za  vse  lastnike,  uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju občine in jo uporabljajo občasno, oz. v tej stavbi nimajo stalnega ali začasnega bivališča. Pogoji zbiranja se določijo v tehničnem pravilniku.

(8)Izvirni povzročitelj iz dejavnosti mora prepustiti komunalne odpadke izvajalcu javne službe in z njim skleniti pogodbo o prevzemu komunalnih odpadkov.

 

3.1.1    Zbiranje komunalnih odpadkov

 

12. člen

 (ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene frakcije komunalnih odpadkov:

·       papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno embalažo iz papirja ali lepenke,

·       drobna odpadna embalaža iz stekla,

·       drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih materialov,

·       drobna odpadna embalaža iz kovine,

·       biološki odpadki (biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in zeleni vrtni odpad),

·       mešana odpadna komunalna embalaža,

·       kosovni odpadki,

·       nenevarni odpadki

·       druge vrste odpadkov v skladu s klasifikacijskim seznamom odpadkov Uredbe o odpadkih.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.

(3) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označ ene zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah ločenih in nevarnih frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij pod pogoji in na način, ki so določeni s tem odlokom.

 

13. člen

 (prevzemanje komunalnih odpadkov)

(1) Storitve prevzemanja komunalnih odpadkov obsegajo:

·       prevzemanje na prevzemnih mestih :

·       odpadne embalaže,

·       ločenih frakcij,

·       bioloških odpadkov,

·       mešanih komunalnih odpadkov,

·       kosovnih odpadkov.

·       v zbiralnicah ločenih frakcij:

·       odpadne embalaže,

·       ločenih frakcij,

·       v zbirnih centrih:

·       odpadne embalaže,

·       ločenih frakcij,

·       nevarnih frakcij,

·       mešanih komunalnih odpadkov,

·       kosovnih odpadkov.

(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:

·       redno prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih frakcij,

·       redno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij.

(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami. Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občini v potrditev najpozneje do 15. oktobra v tekočem letu.

 

14. člen

 (zbiralnice ločenih frakcij)

(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij in odpadne embalaže zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje ločenih frakcij in odpadne embalaže komunalnih odpadkov iz 12. člena tega odloka.

(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene:

·       v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena zbiralnica na vsakih 500 prebivalcev;

·       najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih centrih, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških vrtcih;

·       najmanj ena zbiralnica v naseljih z manj kot 500 prebivalci.

(3) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja prevoz ločenih frakcij in odpadne embalaže center za ravnanje z odpadki.

(4) Ne glede na določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko izvajalec javne službe organizira prevzemanje ločenih frakcij in odpadne embalažepo sistemu “od vrat do vrat”. Na območju, kjer se vse ali del ločenih frakcij in odpadne embalaže zbira po sistemu “od vrat do vrat” izvajalcu javne službe ni potrebno zagotoviti zbiralnic ločenih frakcij za tiste ločene frakcije in odpadne embalaže za katere je organizirano zbiranje “od vrat do vrat”.

 

15. člen

 (zbiralnice nevarnih frakcij)

(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih frakcij zagotoviti zbiralnice v zbirnem centru, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov.

(2) Izvajalec javne službe zagotovi ločeno zbiranje nevarnih frakcij najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku.

(3) Izvajalec javne službe mora najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici povzročitelje obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.

 

16. člen

 (urejanje in vzdrževanje zbiralnic)

(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino.

 (2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom. Če izvajalec zbira vse vrste komunalnih odpadkov od vrat do vrat, zbiralnic ni potrebno organizirati.

(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako, da:

·       povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,

·       se komunalni odpadki prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,

·       na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in

·       lahko komunalne odpadke prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov, ki so izvirni povzročitelji iz gospodinjstev.

(4) Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

 

17. člen

 (prevzemanje mešanih komunalnih odpadkovin bioloških odpadkov)

(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem terminskem planu odvozov urepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v tipiziranih posodah s prostornino 120 l, 240 l, ali 1100 l ali drugi volumen določen s tehničnim pravilnikom.

(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov,ki jih določa tehnični pravilnik, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke pri sebi. 

(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov na območju občine v skladu s sprejetim letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami.

 

18. člen

(velikost in število obveznih posod za posamezne uporabnike)

(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.

(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov določijo skupne posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.   

(3) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov na prevzemnih mestih.

(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali zabojnika oz. povečanje števila posod ali zabojnikov.

 

19. člen

(prevzemna mesta)

(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.

 (2) Prevzemno mesto določi izvajalec javne službev soglasju z uporabnikom. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občinske uprave.

 

20. člen

(zbirna mesta)

(1) V času do predvidenega prevzema komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih zemljiščih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice. 

(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zagotoviti, da se posoda ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj vrne na zbirno mesto.

(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.

 

21. člen

(zbirni center)

(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:

·       papir in lepenko vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,

·       steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,

·       plastiko, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih plastičnih materialov,

·       odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,

·       les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,

·       oblačila,

·       tekstil,

·       jedilno olje in maščobe,

·       barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

·       detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,

·       baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine 16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,

·       električno in elektronsko opremo, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in

·       kosovne odpadke.

(2) V zbirnem centru se lahko zbirajo tudi druge vrste komunalnih in drugih odpadkov, na podlagi dogovora med občino in izvajalcem javne službe.

(3) Pravnim osebam ni dovoljena uporaba zbirnega centra.

(4)V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo status uporabnika skladno z 11. členom tega odloka,

(5) Zbirni center zagotovi občina, lahko tudi izvajalec javne službe. Občina se lahko dogovori z drugimi občinami o ureditvi skupnega zbirnega centra.

 

22. člen

(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)

(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:

·       povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,

·       se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, in

·       na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.

(3) V zbirnem centru mora nevarne frakcije, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.

(4) Brskanje po zabojnikih in kontejnerjih v zbirnem centru ter odnašanje oz. odtujevanje odpadkov iz njih je prepovedano, razen za izvajalca javne službe.

 

23. člen

(prevzemanje kosovnih odpadkov)

(1) V okviru javne službe mora biti v vsakem naselju ne glede na število prebivalcev najmanj enkrat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov od vrat do vrat oziroma na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec javne službe v obvestilu iz tretjega odstavka tega člena.

(2)  V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.

(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom, objavljenim na krajevno običajen način.

(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo preden prepustijo te odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, da se kosovni odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.

 

24. člen

(javne prireditve)

(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se pričakuje več kot 500 udeležencev, mora organizator na kraju prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Če se na prireditvi pričakuje manj kot 500 udeležencev mora organizator zagotoviti posode ali zabojnike za mešane komunalne odpadke. Podrobneje dogovorita vrsto in obseg storitve javne službe organizator prireditve in izvajalec javne službe s pogodbo.

(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom izvedbe prireditve.

 

3.1.2    Obdelava komunalnih odpadkov

 

25. člen

(obdelava komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo storitve obdelave komunalnih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, v kar sodi tudi sortiranje ločeno zbranih odpadkov.

 

26. člen

(razvrščanje komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcije:

·       odpadna komunalna embalaža (vse frakcije),

·       druge ločene frakcije (papir, steklo, kovine), ki niso odpadna komunalna embalaža,

·       biološki odpadki,

·       kosovni odpadki,

·       nevarni odpadki.

 

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

 

27. člen

(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov)

(1) Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.

(2) Odlagati je dovoljeno samo obdelane odpadke.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je brez predhodne obdelave dovoljeno odlagati inertne odpadke, kadar njihova obdelava tehnično ni izvedljiva, ali druge odpadke, če njihova obdelava, s katero se zmanjša količina ali nevarnosti za človekovo zdravje ali okolje, ne prispeva k namenu, da se v celotnem obdobju trajanja odlagališča zmanjšajo učinki škodljivih vplivov na okolje, zlasti zaradi vplivov onesnaževanja z emisijami snovi v površinske vode, podzemne vode, tla in zrak, in v zvezi z globalnim onesnaženjem okolja zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in preprečijo tveganja za zdravje ljudi.

(4) Za obdelane komunalne odpadke se štejejo mešani komunalni odpadki, ki so obdelani v sortirnicah mešanih komunalnih odpadkov ali na centru za ravnanje s komunalnimi odpadki.

(5) Odstranjevanje obdelanih komunalnih odpadkov po postopkih, ki ni odlaganje na odlagališča  ima  prednost pred odlaganjem na odlagališča nenevarnih odpadkov.

 

4          Pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe

 

28. člen

(pogoji obratovanja)

(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:

·       nabavo in vzdrževanje opreme, kar se določi s tehničnim pravilnikom;

·       redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, vključno z rednim razkuževanjem in pranjem, kar se določi s tehničnim pravilnikom;

·       urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;

·       zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki;

·       evidentiranje števila posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov.

·       druge pogoje obratovanja v skladu s tem odlokom in predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Izvajalec javne službe mora z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, zlasti:

·       čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal,

·       čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,

·       škodljivih vplivov na območje, na katerih je predpisan poseben pravni režim v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,

·       škodljivih vplivov na krajino ali območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo kulturno dediščino.

 

29. člen

(register prevzemnih mest)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest z naslednjimi podatki:

·       lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne odpadke, biološke odpadke, ločene frakcije in odpadno komunalno embalažo;

·       identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki, biološke odpadke, ločene frakcije in odpadno komunalno embalažo;

·       ulica in hišna številka stavbe.

(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev javne službe:

·       firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,

·       število članov posameznega gospodinjstva v  večstanovanjski stavbi,

·       velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku,

·       obračunska količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov po posameznem uporabniku.

 

30. člen

(javna obvestila)

(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:

·       lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra;

·       času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra;

·       ločenih ali nevarnih frakcijah in odpadne komunalne embalaže, ki se prepuščajo;

·       načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij in odpadne komunalne embalaže

·       načinu predvidene obdelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij in odpadne komunalne embalaže,

·       drugih pogojih za prevzem.

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje bioloških odpadkov, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:

·       območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;

·       drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;

·       pogojih, pod katerimi se zbrani bioloških odpadki oddajajo v obdelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih šest mesecev.

 

31. člen

(redno obveščanje)

(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:

·       izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in odpadne komunalne embalaže in jih prepuščajo v embalažnih vrečah, zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih,

·       izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbirnih centrih ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,

·       prepuščajo ločene frakcije in odpadne komunalne embalaže, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot nevarne frakcije,

·       hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne službe,

·       ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij in odpadne komunalne embalaže z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,

·       prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,

·       prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in

·       razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.

(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati o:

·       prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom;

·       izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih;

·       varni in za okolje neškodljivi hrambi bioloških odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.

 

5.         Pravice in obveznosti uporabnikov javne službe

 

32. člen

(pravice uporabnikov)

(1) Uporabniki imajo pravico:

·       do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,

·       do uporabe skupne posode ali zabojnika pri večstanovanjskih stavbah.

·       do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov odpadkov, kar se podrobneje določi s tehničnim pravilnikom.

(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve uporabnika iz 3. alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da:

·       prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene na podlagi tehničnega pravilnika oziroma če število posod ni manjše od števila posod, določenega na podlagi istega pravilnika, in če

·       ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecev komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah

(3) Izvajalec javne službe lahko zahteva povečanje velikosti in/ali števila posod, če so komunalni odpadki odloženi izven posode oz. zabojnika za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov ali v drugih primerih določenih s tehničnim pravilnikom.

 

33. člen

(obveznosti uporabnikov)

Uporabniki imajo obveznost:

·       obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe;

·       redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;

·       zagotoviti, da so posode ali zabojniki in vreče na dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu;

·       zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;

·       vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;

·       zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta;

·       uporabljati storitve izvajalca javne službe v skladu z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

 

34. člen

(prepovedi)

Imetnikom odpadkov je prepovedano:

·       prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;

·       mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali s preostalimi  mešanimi komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj;

·       prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek;

·       prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek;

·       sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;

·       nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta;

·       odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih;

·       prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov;

·       brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje odpadkov;

·       pisati na posode ali zabojnike ter lepiti plakate nanje;

·       opustiti uporabo storitev javne službe,

·       ravnati s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki.

(2) Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov je prepovedano, vključno z vrtnimi odpadki iz gospodinjstev.

 

6          Financiranje javne službe

35. člen

(viri financiranja storitev javne službe)

Viri financiranja storitev javne službe so:

·       plačila uporabnikov za storitev javne službe,

·       sredstva od prodaje ločenih frakcij,

·       drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.

 

36. člen

(viri financiranja javne infrastrukture)

Viri financiranja infrastrukture so sredstva:

·       iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

·       iz proračuna občine,

·       iz dotacij, donacij in subvencij,

·       iz dolgoročnega kreditiranja,

·       iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.

 

7          Vrsta in obseg objektov in opreme, potrebnih za izvajanje javne službe

 

37. člen

(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)

(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:

·       zemljišča in objekti zbiralnic;

·       zemljišča in objekti zbirnih centrov;

·       zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah.

 (2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi določenimi pogoji, uporablja vsakdo.

(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost javne službe.

(4) Infrastrukturni objekti so lahko tudi v lasti izvajalca javne službe, če jih lahko pod pogoji iz tega odloka uporablja vsakdo.

 

38. člen

(oprema izvajalca javne službe)

Opremo, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti izvajalca javne službe, sestavljajo:

·       vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,

·       delovni stroji,

·       premične zbiralnice nevarnih frakcij,

·       posode in zabojniki za prepuščanje vseh komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov in ločenih frakcij v zbiralnicah,

·       vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in zabojnikov,

·       druge premične in nepremične stvari, namenjene izvajanju storitev javne službe.

 

8          Cene storitev javne službe

 

39. člen

(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

(2) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe.

 

9          Nadzor

 

40. člen

(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.

(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

10        Javna pooblastila izvajalca javne službe

 

41. člen

 (javna pooblastila izvajalca javne službe)

Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah in obveznostih uporabnikov določenih s tem odlokom. Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

 

11        Predpisi, sprejeti na podlagi tega odloka

 

42. člen

 (tehnični pravilnik)

(1) Na predlog izvajalca javne službe sprejme občinski svet tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini (v nadaljnjem besedilu: tehnični pravilnik).

(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:

·       opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki;

·       tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov;

·       tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov;

·       tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe;

·       minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic, vključno s skupnimi prevzemnimi mesti na nedostopnih krajih;

·       podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih;

·       podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov;

·       druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.

(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem glasilu občine in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.

 

12        Kazenske določbe

 

43. člen

(prekrški uporabnikov)

(1) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

·       v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika,

·       na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika,

·       ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaževanje okolice,

·       ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov,

·       če organizator prireditve ne obvesti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi najmanj štirinajst (14) dni pred datumom izvedbe prireditve,

·       če redno ne prepušča komunalnih odpadkov in jih ločuje v skladu z zagotovljenimi storitvami javne službe,

·       ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta,

·       prepušča odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom,

·       meša nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali meša posamezne nevarne frakcije med seboj,

·       prepušča odpadne prenosne baterije ali akumulatorje kot mešani komunalni odpadek,

·       prepušča odpadno električno ali elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek,

·       sežiga ali odlaga odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,

·       namešča posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega mesta,

·       odlaga odpadke ob posodah ali zabojnikih,

·       prepušča odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov,

·       brska po posodah ali zabojnikih ter razmetava odpadke,

·       piše na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepi plakate nanje,

·       opusti uporabo storitev javne službe,

·       ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določili tega odloka, tehničnega pravilnika in drugih predpisov, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki,

·       ne obvesti izvajalca javne službe o vsaki spremembi, ki vpliva na obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka spremembe.

(2) Z globo 150 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo 100 se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.

 

13        Prehodne in končne določbe

 

44. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Sveta Trojica v slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/09).

 

45. člen

(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0341-1/2015

Datum: 10. 12. 2015

 

 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah

 

Darko Fras, župan