New Page 2

Na podlagi 64. člena v zvezi s prvo alinejo 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO ) in prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na svoji 15. redni seji dne 30. junija 2016 sprejel

 

SPREMEMBE STATUTA

OBČINE ŠKOFJA LOKA

 

1. člen

V Statutu Občine Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo) se črta 4. alineja drugega odstavka 81. člena. Vejica na koncu tretje alineje se spremeni v piko.

 

2. člen

V prvem stavku prvega odstavka 107. člena se črta druga vejica in besedilo, ki ji sledi  "ki je Uradni list Republike Slovenije" ter vejica za tem besedilom.

 

Prehodna in končna določba

 

3. člen

Te spremembe statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 020-0001/2008

Datum: 30.6.2016

 

 

Občina Škofja Loka

 

mag. Miha Ješe, župan