New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  in 16. člena Statuta Občine Dornava (Uradno glasilo slov. občin št. 30/14),  je občinski svet  Občine Dornava na 23. redni seji, dne 29.03.2018 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2017

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna občine Dornava za leto 2017.

 

2. člen

Zaključni račun splošnega dela proračuna je na ravni podskupin kontov izkazan v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2017

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

2,037.980

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1,911.983

70 DAVČNI PRIHODKI

1,680.449

700 Davki na dohodek in dobiček

1.526.984

703 Davki na premoženje

131.107

704 Domači davki na blago in storitve

22.246

706 Drugi davki

112

71 NEDAVČNI PRIHODKI

231.534

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

80.017

711 Takse in pristojbine

2.643

712 Denarne kazni

3.924

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

144.950

72 KAPITALSKI PRIHODKI

21.276

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

12.920

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč nematerialnega premoženja

 8.356

73 PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

104.721

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

104.721

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2,407.586

40 TEKOČI ODHODKI

783.358

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

169.999

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

25.867

402 Izdatki za blago in storitve

574.076

 403 Plačila domačih obresti

13.416

409 Rezerve

0

41 TEKOČI TRANSFERI

697.387

410 Subvencije

0

411 Transferi posameznikov in gospodinjstvom

496.285

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

54.776

413 Drugi tekoči domači transferi

146.326

414 Tekoči transferi v tujino

0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

872.394

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

872.394

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

54.447

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso prorač. uporab.

0

432 Invest. Transferi proračunskim uporabnikom

54.447

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)

- 369.606

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2017

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

440 Dana posojila

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/podskupina kontov

Realizacija proračuna 2017

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

477.288

50 ZADOLŽEVANJE

477.288

500 Domače zadolževanje

477.288

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

106.354

55 ODPLAČILO DOLGA

106.354

550 Odplačilo domačega dolga

106.354

IX. SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)

1.328

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

370.934

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

369.606

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU      PRETEKLEGA LETA (del 9009 Splošni sklad za drugo)

-     1.373

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2017 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dornava za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2017 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 410-16/2018

Datum: 29.03.2018

 

 

Občina Dornava

 

Rajko Janžekovič, župan