New Page 3

Na podlagi  29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07–  uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14) je Občinski svet Občine Divača na svoji 26. redni seji,  dne 28.5.2014 sprejel naslednji

 

ODLOK

O KRAJEVNIH SKUPNOSTIH V OBČINI DIVAČA

 

I.       Splošne določbe in območja krajevnih skupnosti

 

1. člen

V občini Divača je ustanovljenih šest  krajevnih skupnosti, in sicer:

1.   Krajevna skupnost Divača je ustanovljena na območju naselij: Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared,  Matavun, Naklo in Škocjan;

2.   Krajevna skupnost Dolnje Ležeče je ustanovljena na območju naselja: Dolnje Ležeče;

3.   Krajevna skupnost Senožeče je ustanovljena na območju naselij: Dolenja Vas, Gabrče, Laže, Otošče, Potoče, Senadole in Senožeče;

4.   Krajevna skupnost Vreme je ustanovljena na območju naselij: Dolnje Vreme, Famlje, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Podgrad pri Vremah, Škoflje, Vremski Britof in Zavrhek;

5.   Krajevna skupnost Barka  je ustanovljena na območju naselja Barka;

6.   Krajevna skupnost Misliče je ustanovljena na območju naselij: Kozjane, Misliče, Vareje in Vatovlje.

 

2. člen

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec po predpisih o zaposlovanju.

 

3. člen

Krajevne E "četrtna skupnost"  skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s Statutom Občine Divača po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila krajevna skupnost.

 

4. člen

Občinski svet lahko predhodno pridobi mnenje organov krajevnih skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki zadevajo interese prebivalcev samo te krajevne skupnosti.

 

5. člen

Krajevna skupnost lahko za svoje območje določi krajevni praznik, grb in zastavo.

 

II.     Organi krajevne skupnosti

 

6. člen

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.

 

7. člen

Svet krajevne skupnosti opravlja naloge, ki jih določa Statut občine Divača, Odlok o pristojnostih KS v Občini Divača in naloge, ki jih Občinski svet s sklepom prenese na organe krajevne skupnosti.

 

8. člen

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Svet krajevne skupnosti na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

 

9. člen

Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je nezdružljiva s funkcijo župana, podžupana,  člana v nadzornem odboru občine, člana v občinski volilni komisiji ter z delom v občinski upravi.

 

10. člen

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja Statut Občine Divača in Poslovnik občinskega sveta Občine Divača.

 

III.    Prehodne in končne določbe

 

11. člen

Število članov sveta  krajevne skupnosti določi občinski svet z odlokom, s katerim določi volilne enote za volitve v svet skupnosti.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

Volitve v svete krajevnih skupnosti izvaja Občinska volilna komisija v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.

 

12. člen

Prvo sejo sveta krajevne skupnosti skliče župan najkasneje dvajset (20) dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za konstituiranje občinskega sveta.

 

13. člen

Do konstituiranja novih svetov krajevnih skupnosti opravljajo delo že obstoječi organi krajevnih skupnosti.

 

14. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne s prvimi naslednjimi lokalnimi volitvami.

 

Številka: 032-0007/2014-04

Divača, 28.5.2014

 

 

Občina Divača

 

Drago Božac, župan