New Page 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012, 109/2012, 76/2017), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled  (Uradni list RS, št. 27/12) in 16. člena Statuta Občine Bled - UPB1(Uradni list RS, št. 67/09, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/17), je Občinski svet Občine Bled na svoji 4. redni seji dne 11.6.2019 sprejel

 

SKLEP

O CENAH STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI BLED

 

1. člen

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled veljajo za storitev posamezne javne službe naslednje potrjene cene:

 

JAVNA SLUŽBA

EUR / kg

1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH  ODPADKOV

 

a. Javna infrastruktura

0,0074

b. Izvajanje storitev

0,1542

2. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

 

a. Javna infrastruktura

0,00000

b. Izvajanje storitev

0,16029

3. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

 

a. Javna infrastruktura

0,00000

b. Izvajanje storitev

0,13694

 

Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen, preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:

 

 

Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Višina tarifnih postavk (EUR/m3)

Oznaka

1.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura

1,5833

cena (1a)

2.

Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev

32,9916

cena (1b)

3.

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura

0,0000

cena (2)

4.

Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev

14,2300

5.

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – javna infrastruktura      

0,0000

cena (3)

6.

Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – izvajanje storitev

4,2549

 

V navedenih cenah storitev ravnanja z odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki ter najem zabojnikov.

(2) V primeru, da se odvoz mešanih komunalnih odpadkov izvrši dodatno izven rednega odvoza (izven rednih terminov, ki so predstavljeni v koledarju odvozov – t.j. odvoz na podlagi enkratnega naročila, večkratni odvoz zaradi dodatnih sezonskih potreb, individualni pogodbeni odvozi), se za obračun storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov uporablja veljavna cena pomnožena s faktorjem 1,5. V primeru odvoza ostalih vrst odpadkov (embalaža, kosovni, zeleni,…) izven rednega koledarja odvozov, se uporabniku tak odvoz ostalih vrst odpadkov zaračuna skladno z veljavnim cenikom ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki.

(3) Za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za mešane odpadke, plačujejo:

Volumen zabojnika = 120 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,4113 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 8,5712 EUR

Volumen zabojnika = 240 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,8226 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 17,1424 EUR

Volumen zabojnika = 770 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 2,6394 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 54,9986 EUR

Volumen zabojnika = 1100 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 3,7706 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 78,5695 EUR

V navedenih cenah storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov DDV ni vključen.

(4) V primeru občasno povečanih količin gospodinjskih odpadkov so povzročitelji dolžni uporabljati predpisane zelene vreče z logotipom izvajalca javne gospodarske službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki jih nabavijo pri izvajalcu. Cena za vrečko se izračuna iz potrjenih cen.

 

2. člen

Mesečni obračun storitev se izvede glede na različne uporabnike na več načinov:

 

A) Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke ter dejanski volumen oddanih mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:

Mesečni strošek za gospodinjstvo je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika

1b) stroški izvajanja storitve    = znesek (1b) za volumen zabojnika

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (3)

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.

Volumen zabojnika – vsota velikosti zabojnikov, ki so registrirani za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru, da je oddana količina manjša od velikosti zabojnika, se obračuna minimalna količina v vrednosti velikosti zabojnika.

V primeru, da za gospodinjstvo ni podatka o velikosti zabojnika, se za obračun velikosti zabojnika upošteva velikost 0,120 m3, pri izračunu oddane količine pa se upošteva največje število možnih rednih odvozov za mešane komunalne odpadke.

V primeru, da si dve ali več gospodinjstev deli en zabojnik, se mesečni strošek izračuna po kategoriji gospodinjstva v večstanovanjskem objektu.

 

B) Gospodinjstva v večstanovanjskih objektih plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika ter dejanski volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunana oddana količina na gospodinjstvo 0,120 m3 mesečno:

Mesečni strošek za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

1a) stroški javne infrastrukture = znesek (1a) za volumen zabojnika

1b) stroški izvajanja storitve = znesek (1b) za volumen zabojnika

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina/število oseb VO x število oseb G x  cena (2) 

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov= oddana količina / število oseb VO x število oseb G x  cena (3)

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3.

Volumen zabojnika – upošteva se najmanjša velikost zabojnika 0,120 m3.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca na skupnem odjemnem mestu. V primeru da je oddana količina manjša od 0,12 m3 se obračuna minimalna količina v vrednosti 0,12 m3.

Število oseb VO–število oseb v večstanovanjskem objektu vezano na skupno odjemno mesto.

Število oseb G – število oseb v posameznem gospodinjstvu.

 

C) Za občasno naseljene objekte – počitniške hiše se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika za mešane odpadke in dejanski volumen oddanih ostankov mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer je minimalno obračunani volumen odloženih odpadkov 120 l mesečno.

Izračun mesečnega stroška za občasno naseljeni objekt se izvaja po:

·  izračunu za gospodinjstva ali

·  po izračunu za gospodinjstvo v večstanovanjskem objektu, v kolikor gre za skupno odjemno mesto.

 

D) Za nenaseljene objekte se plačuje mesečni strošek storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, in sicer:

a. Za nenaseljene objekte, kjer obstaja podatek o velikosti zabojnika po izračunu za gospodinjstva ali večstanovanjske objekte

b. Za nenaseljene objekte, kjer ni podatka o velikosti zabojnika se stroški, ki nastanejo ne glede na količino prepuščenih odpadkov zaračunavajo po izračunu za gospodinjstva, pri čemer se za velikost zabojnika upošteva ena tretjina 120 l zabojnika, za oddano količino pa 1/3 odvoza najmanjše velikosti zabojnika.

 

E) Za povzročitelje iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti – druge oz. pogodbene uporabnike se osnova za obračun mesečnega stroška ravnanja s komunalnimi odpadki določi na podlagi velikosti zabojnika za mešane odpadke in dejansko oddane količine odpadkov.

Mesečni strošek za mešane komunalne odpadke za dejavnost je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov:

1a) stroški javne infrastrukture = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1a)

1b) stroški izvajanja storitve = velikost zabojnika x 2,165 x cena (1b)

2) Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov = oddana količina x  cena (2)

3) Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov = oddana količina x cena (3)

Če je oddana količina  večja od velikosti zabojnika x 2,165 se upošteva pri obračunu storitve 1a in 1b oddana količina.

Velikost zabojnika – velikost zabojnika v m3. Najmanjša velikost zabojnika je 0,120 m3. V primeru uporabe več zabojnikov se upošteva en zabojnik največje velikosti.

Oddana količina – vsota (velikost zabojnika x število odvozov) v obdobju enega meseca. V primeru da je oddana količina manjša od največje velikosti zabojnika se obračuna minimalna količina v vrednosti največje velikosti zabojnika.

Mesečni strošek za ostale vrste odpadkov se obračuna skladno z oddanimi količinami in veljavnim cenikom ravnanja s komunalnimi in drugimi odpadki.

 

3. člen

(1) V navedenih osnovah so upoštevane naslednje storitve po programu:

·  zbiranje in odvoz odpadkov iz gospodinjstev (mešani, papir, embalaža),

·  zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbiralnic ločenih frakcij,

·  zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov za gospodinjstva,

·  zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov za gospodinjstva,

·  zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov glede na program,

·  pranje zabojnikov,

·  delovanje zbirnih centrov,

·  analitična obdelava podatkov,

·  nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje,

·  obveščanje in osveščanje uporabnikov,

·  obdelavo komunalnih odpadkov,

·  sortiranje in obdelavo ločeno zbranih frakcij,

·  oddajanje ločenih frakcij v predelavo,

·  razstavljanje kosovnih odpadkov in njihova obdelava,

·  začasno skladiščenje ločenih frakcij ter kosovnih in nevarnih odpadkov pred oddajo v predelavo ali odstranjevanje,

·  pretovarjanje vseh frakcij odpadkov,

·  odlaganje ostankov komunalnih odpadkov na odlagališču,

·  obdelava mešanih komunalnih odpadkov,

·  finančno jamstvo.

 

4. člen

(1) Skladno z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled veljajo za storitev posamezne javne službe naslednje potrjene cene:

JAVNA SLUŽBA

EUR / kg

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA

 

a. Javna infrastruktura

0,0141

b. Izvajanje storitev

0,2945

 

Potrjene in veljavne cene se uporabnikom zaračunavajo na mesečnih položnicah obračuna storitev javne službe v okviru rednega odvoza na osnovi veljavnih cen, preračunanih in prikazanih v EUR/ m3:

 

 

Vrsta storitev ravnanja s komunalnimi odpadki

Višina tarifnih postavk (EUR/m3)

Oznaka

1.

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada – javna infrastruktura

1,0152

cena (bio1a)

2.

zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada – izvajanje storitev

21,2040

cena (bio1b)

 

V navedenih cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki niso upoštevani zakonsko predpisani davki.

(2) V primeru, da se odvoz biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada izvrši dodatno izven rednega odvoza (izven rednih terminov, ki so predstavljeni v koledarju odvozov – t.j. odvoz na podlagi enkratnega naročila, večkratni odvoz zaradi dodatnih sezonskih potreb, individualni pogodbeni odvozi), se za obračun storitev zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada uporablja veljavna cena, pomnožena s faktorjem 1,5.

 

(3) Za zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada gospodinjstva, izhajajoč iz višine cene, mesečno glede na volumen zabojnika za biorazgradljive kuhinjske odpadke, plačujejo:

Volumen zabojnika = 120 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 0,5275 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 11,0176 EUR

Volumen zabojnika = 240 l

·  znesek (1a) = stroški javne infrastrukture = 1,0550 EUR

·  znesek (1b) = stroški izvajanje storitve = 22,0352 EUR

Gospodinjstva plačujejo mesečni strošek storitev ravnanja z biološkimi odpadki, v okviru rednega odvoza odpadkov, vezano na volumen zabojnika. V primeru delitve zabojnika med gospodinjstvi se posameznemu gospodinjstvu obračuna sorazmerni delež uporabe glede na število gospodinjstev, ki uporabljajo zabojnik.

 

5. člen

Povzročitelji proizvodnih in storitvenih dejavnosti, plačujejo ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z določili Tehničnega pravilnika, Programa ravnanja z odpadki, veljavnim cenikom in v skladu s tem sklepom.

 

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled za leto 2019, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 28/2019.

 

7. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uveljavlja pa se od 1.1.2020 dalje.

 

Številka: 034-4/2019-16

Datum: 11.6.2019

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan