New Page 1

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07-UPB2,27/08-odl. US, 76/08, 100/08-odl. US, 79/09, 14/10-odl. US, 51/10, 84/10-odl. US IN 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 popr.,110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A,101/13 ZIPRS1415  in 101/2013)  in 14. člena Statuta Občine Zavrč  (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) in Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014 in 25/2015, 30/2015) je Občinski svet Občine Zavrč na 8.redni seji dne, 10.12.2015 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ZAVRČ ZA LETO 2015

 

1. člen

Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014, 25/2015, 30/2015) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

v eur

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

 

Proračun 2015

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

 

1,769,159.59

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

 

 

1,098,376.59

70

DAVČNI PRIHODKI

 

 

 

935,517.00

700

Davki na dohodek in dobiček

 

 

881,047.00

703

Davki na premoženje

 

 

 

33,420.00

704

Domači davki na blago in storitve

 

 

21,050.00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

 

 

 

162,859.59

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

 

94,510.00

711

Takse in pristojbine

 

 

 

2,300.00

712

Denarne kazni

 

 

 

4,050.00

714

Drugi nedavčni prihodki

 

 

61,999.59

72

KAPITALSKI PRIHODKI

 

 

 

12,460.00

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

 

460.00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

12,000.00

73

PREJETE DONACIJE

 

 

 

0.00

730

Prejete donacije iz domačih virov

 

 

0.00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

 

 

 

658,323.00

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

485,274.00

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

173,049.00

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

 

1,933,322.00

40

TEKOČI ODHODKI

 

 

 

1,004,646.00

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

 

 

178,180.00

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

 

24,490.00

402

Izdatki za blago in storitve

 

 

451,612.00

403

Plačila domačih obresti

 

 

21,400.00

409

Rezerve

 

 

 

 

328,964.00

41

TEKOČI TRANSFERI

 

 

 

538,071.21

410

Subvencije

 

 

 

 

60,333.00

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

 

267,400.21

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

65,250.00

413

Drugi tekoči domači transferi

 

 

145,088.00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

 

 

354,944.79

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

 

 

354,944.79

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

 

35,660.00

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski

9,640.00

 

uporabniki

 

 

 

 

 

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

26,020.00

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-164,162.41

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

 

 

 

IV.PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

0

750

Prejeta vračila danih posojil

 

 

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

 

 

0

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0.00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0.00

440

Dana posojila

 

 

 

0.00

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

 

0.00

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0.00

 

 

 

 

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

 

165,000.00

50

ZADOLŽEVANJE

 

 

 

165,000.00

500

Domače zadolževanje

 

 

 

165,000.00

 

VIII. ODPLAČILO DOLGA

AČILA DOLGA

 

 

85,260.00

55

ODPLAČILA DOLGA

 

 

 

85,260.00

550

Odplačila domačega dolga

 

 

85,260.00

 

IX.SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)

-84,422.41

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

 

79,740.00

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

 

164,162.41

 

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.2014

84,422.41

 

9009

Splošni sklad za drugo

 

84,422.41

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko kvalifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.            

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi              k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Zavrč.         

 

2. člen

Spremeni in dopolni se 8. člen Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2015, tako da se glasi:

Proračunski sklad je:     

1. Proračunska rezerva, oblikovana po ZJF                                                                                       

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je             določena s proračunom, vendar največ do višini 1,5 % prejemkov proračuna.    

Proračunska rezerva za naravne nesreče se v letu 2015 oblikuje v višini 328.964,00 EUR.

1.      Sredstva rezerv za naravne nesreče Občine Zavrč v višini 17,000 EUR in

2.      Sredstva rezerv iz državnega proračuna v višini 303.105,00 EUR, ki se nameni za odpravo posledic plazov.

Tekoča proračunska rezervacija je oblikovana v višini 8.859,00 EUR.

3. člen

Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2015 ostajajo nespremenjena.             

 

4.člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št. 410-45/2015-003

Zavrč, dne 10.12.2015

 

 

Občina Zavrč

 

Miran Vuk, župan