New Page 2

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 15/06 in 26/09) je Občinski svet Občine Markovci na svoji 8. redni seji dne 16. 12. 2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU LETNIH PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI MARKOVCI

 

1. člen

V Pravilniku o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/11, 5/12 in 28/12-popr., v nadaljevanju: pravilnik) se v 11. členu dodata novi tretji in četrti odstavek, ki glasita:

»(3) Do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka tega člena se lahko izvajalci športnih programov, ki so bili sofinancirani že v preteklem letu in so podali vlogo za začasno sofinanciranje, sofinancirajo na podlagi pogodbe o začasnem financiranju.

(4) Začasno financiranje znaša mesečno 1/12 zneska, ki je bil izvajalcu športnega programa dodeljen na podlagi javnega razpisa v preteklem letu, pri čemer skupni znesek začasnega financiranja ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel v preteklem letu. Po sklenitvi pogodbe iz prvega odstavka tega člena se izvajalcu že nakazana sredstva poračunajo.«.

 

2. člen

V prilogi pravilnika Priloga 1: Merila za vrednotenje letnih programov športa se pri merilu Kazalci za ugotavljanje uspešnosti (kakovosti) športne panoge in sicer postavka Nivo tekmovanja: Kolektivni šport - nogomet spremeni tako, da glasi:

»Nivo tekmovanja:

Kolektivni šport – nogomet

Državna liga

1. liga  1400 točk

2. liga  1200 točk

3. liga  1000 točk

Medobčinska liga

Super lig         220 točk

Liga A             160 točk

Liga B              100 točk«

 

3. člen

V prilogi pravilnika Priloga 1: Merila za vrednotenje letnih programov športa se pri merilu Kazalci za ugotavljanje uspešnosti (kakovosti) športne panoge in sicer postavka Nivo tekmovanja: Kolektivni šport* spremeni tako, da glasi:

»Nivo tekmovanja:

Kolektivni šport*

Državna liga         50 točk

Regijska liga         35 točk

Medobčinska liga  25 točk

Občinska liga         15 točk«.

 

4. člen

V prilogi pravilnika Priloga 1: Merila za vrednotenje letnih programov športa se pod točko 13. Dodatne tabele faktor objekta Mala telovadnica Bukovci f »1,5« nadomesti s faktorjem »1,8«.

 

5. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka:

Datum:

 

 

Občina Markovci

 

Milan Gabrovec, župan