New Page 2

Na podlagi 2. člena Odloka o komunalnih taksah v Občini Kidričevo (Uradni list RS, št. 103/03) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011) je Občinski svet Občine Kidričevo na  10. redni seji dne 10.12.2015 sprejel naslednji

 

SKLEP

 O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN KOMUNALNIH TAKS V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2016

 

1. člen

Letna   vrednost točke  za  izračun  komunalnih  taks  v  Občini Kidričevo za leto 2016  znaša 0,30122378 EUR.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01.01.2016.

 

Številka: 301-6/2015

Datum: 14. 12. 2015

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan