New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem je občinski svet na 4. seji, dne 24.4.2019 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2018

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine ČRNA NA KOROŠKEM za leto 2018.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

Višina splošnega dela zaključnega računa proračuna za leto 2018 in struktura posebnega dela zaključnega računa proračuna 2018

 

Splošni del zaključnega računa proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
Skupina/Podskupina kontov Zaključni račun Proračuna za  leto 2018
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.197.342
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.426.128
70 DAVČNI PRIHODKI 2.868.584
     700 Davki na dohodek in dobiček 2.246.618
     703 Davki na premoženje 464.264
     704 Domači davki na blago in storitve 153.780
     706 Drugi davki in prispevki 3.922
71 NEDAVČNI PRIHODKI 557.544
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 240.285
     711 Takse in pristojbine 2.333
     712 Globe in druge denarne kazni 2.795
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 306.316
     714 Drugi nedavčni prihodki 5.815
72 KAPITALSKI PRIHODKI 67.637
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 64.405
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 3.232
73 DONACIJE 10.750
     730 Prejete donacije  iz domačih virov 10.750
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.692.827
     740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.612.135
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav  80.692
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 5.129.701
40 TEKOČI ODHODKI 1.818.338
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 278.057
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 47.615
     402 Izdatki za blago in storitve 1.391.463
     403 Plačila domačih obresti 8.734
     409 Rezerve 92.469
41 TEKOČI TRANSFERI 1.166.150
    410 Subvencije 13.545
    411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 646.862
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 148.971
    413 Drugi tekoči domači transferi 351.772
    414 Tekoči transferi v tujino 5.000
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.110.050
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.110.050
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 35.163
    431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki 14.250
    432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 20.913
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 67.641
III/1. PRIMARMI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I.7102)-(II.403-404) 76.375
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 441.641
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 Skupina/Podskupina kontov  
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0
      750 Prejeta vračila danih posojil 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 0
C. RAČUN FINANCIRANJA  
Skupina/Podskupina kontov  
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 196.843
     500 Domače zadolževanje 196.843
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 203.105
      550 Odplačilo domačega dolga 203.105
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 61.380
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -6.262
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -67.641
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2017 184.005

 

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, splošni in posebni del proračuna se objavita skupaj z obrazložitvami na spletni strani Občine Črna na Koroškem.

 

Številka:450-0001/2019

Datum: 24.4.2019

 

 

Občina Črna na Koroškem

 

Romana Lesjak, županja