New Page 1

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 36/2010 in  55/2017),  določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005, 93/2015 in 59/2019), 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št.  62/2010, 40/2011, 14/2013, 99/2013, 57/2015, 90/2015, 88/2016, 75/2017, 77/2018 in 47/2019) in 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015), je Občinski svet Občine Prevalje na 9. redni seji dne 19.12.2019 sprejel

 

SKLEP

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V OSNOVNI ŠOLI FRANJA GOLOBA PREVALJE,

ENOTI  VRTEC PREVALJE

 

I.

Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje za celodnevni program (6 do 9 ur) od 1.1.2020 dalje znašajo:

·  za  I. starostno skupino (od 1 do 3 let)      481,45 €

·  za II. starostno skupino (od 3 let do vstopa v šolo)       388,77 €

 

II.

Dnevni strošek prehrane za otroke, upoštevan v ceni programa, ki je opredeljena v točki I. tega sklepa, znaša:

a)  malica 0,57 €

b)  kosilo 1,12 €

c)  dodatna popoldanska malica, ki ni vračunana v ceni programa            0,55 €

 

III.

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu.

Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Plačilo staršev se določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede, upoštevaje povprečni mesečni dohodek na osebo  v % od neto povprečne plače. V posameznem plačilnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa. Starši plačajo največ 77% cene programa, v katerega je vključen otrok. 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, šola izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

IV.

Starši vpišejo  otroka v OŠ Franja Goloba Prevalje, Enoto Vrtec Prevalje praviloma za obdobje enega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.

 

V.

Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, ki jo starši pisno sklenejo z OŠ Franja Goloba Prevalje, Enoto Vrtec Prevalje ob vpisu otroka.

 

VI.

Za zamudno uro, ko starši ob zaključku poslovnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko Enota Vrtec Prevalje  staršem zaračuna 7,70 € za vsako začetno uro.

 

VII.

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v OŠ Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2019).

 

VIII.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporabljati pa se začne 1.1.2020.

 

Številka: 602-0002/2019

Datum: 19.12.2019

 

 

Občina Prevalje

 

dr. Matija Tasič, župan