New Page 2

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Oplotnica (Uradno glasilo slovenskih občin št. 49/2015) in 21. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 142/04), je Občinski svet Občine Oplotnica na svoji 5. redni seji, dne 10. 12. 2015 sprejel

 

SKLEP

O VREDNOSTI TOČKE ZA ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA ZA LETO 2016

 

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Oplotnica za leto 2016 znaša 0,0017943 EUR/m2.

 

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. januarja 2016.

 

Številka: 5.10.1/2015

Datum: 10. 12. 2015

 

 

Občina Oplotnica

 

Matjaž Orter, župan